Neurologi - fallbeskrivningar

By Bengt Hindfelt

Neurological case descriptions amassed through the authour

Show description

Quick preview of Neurologi - fallbeskrivningar PDF

Show sample text content

Sistnämnda har påvisats genom skelettscintigrafi och cytologisk benmärgsundersökning. Han har över en tre veckors interval utvecklat svår smärta i vänster arm, ända ut i handens fingrar (framförallt digiti I–III), samt en svaghet i skulder- och armbågsleden. Han kan inte lyfta handen upp until munnen, inte ab-/adducera i skuldran. Biceps- och brachioradialisreflexerna är nedsatta, medan tricepsreflexen är bevarad, likaså en tämligen god styrka i handgreppet. Känseln för olika modaliteter är nedsatt radialt på underarmen och i digiti I och II.

C. Eventuell akut åtgärd? Kommentarer A. Symtomen övergående rotatorisk yrsel och dubbelseende, bestående dysartri och dysfagi, sidoväxlande nystagmus tyder samtliga på bakre skallgropspatologi och främst hjärnstamsskada. B. Symtomens akuta debut talar för vaskulär genes. Inom timmar övergående neurologiska bortfall tyder på transitoriska ischemiska attacker. C. Denna kvinna har haft övergående hemipares dvs. symtom från långa bansystem. Hemipares kan föregå basilarisocklusion (’the usher in hemiparesis’, C Miller Fisher).

Vid neurologisk undersökning finner Du s. okay. signe de rideaux med överdragning av bakre svalgväggen åt höger vid intonation och klökning. Nedsatt känsel på vänster sida i bakre svalget. Dessutom har patienten en svaghet och atrofi som omfattar m trapzius och sternocleidomastoideus på vänster sida. A. Eftersom patienten har basic motorik och sensorik i sina extremiteter, intakt koordination, gång och balans, intakta och sidolika sträckreflexer, bilateral avsaknad av Babinskis tecken – var är rimligen lesionen belägen?

Då huvudvärken nästan uteslutande har varit lokaliserad på höger sida har sufferer och make gång på gång noterat att ögonlocket på höger sida faller ned t. o. m. så markant att ögat täcks helt och hållet. Däremot har hon aldrig sett dubbelt, ej heller märkt någon synpåverkan på detta öga. Huvudvärken varar i regel några timmar och avklingar efter en stunds sömn. Den nu aktuella huvudvärksepisoden började efter att hon stigit upp på morgonen. Huvudvärken var initialt strikt högersidig males blev efterhand lika uttalad i vänster hjässhalva.

D. Behandling med corticosteroider. Referenser Currie S. The inflammatory myopathies. I problems of Voluntary Muscle, ed. Sir John Walton, 5:e ed. , Churchill Livingstone, kap. 15, 588–610, 1988. Fallbeskrivning 129 72-årig kvinna, med hjärtinsufficiens sekundär until ”kardioskleros”, insjuknar med huggvisa smärtor i höger överkäke. Hennes tandläkare har borrat upp televisionå tänder på misstanke om rotcysta, males det har inte hjälpt. Patienten är i tilltagande grad plågad av sina paroxysmala smärtor, ”knivhugg” i kinden.

Download PDF sample

Rated 4.12 of 5 – based on 17 votes