Physical Geodesy

"Physical Geodesy", released in 1967, has for a few years been regarded as the traditional creation to its box. the large development considering then has required an entire remodeling. whereas uncomplicated fabric has been retained different elements are thoroughly up-to-date. even though, there's a seamless welding of latest principles and strategies (GPS, satellites, collocation). Highlights comprise: emphasis on international integration of geometry and gravity, a simplified method of Molodensky's thought with no crucial equations, and a common blend of all geodetic facts through least-squares collocation. within the moment version minor error were corrected.

Show description

Quick preview of Physical Geodesy PDF

Show sample text content

Product legal responsibility: The writer may give no warrantly for the data contained during this ebook. This additionally refers to that on drug dosage and alertness thereof. In every one person case the respective person needs to payment the accuracy of the data given through consulting different pharmaceutical literature. using registered names, logos, and so forth. , during this booklet doesn't mean, even within the absence of a particular assertion, that such names are exempt from the proper protecting legislation and laws and for that reason loose for basic use.

Zero º ½º º Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø t = cos # × ÓÒ Ò Ò Ú Ò ´ØÓÔµ Ò Ò Ó Ò × ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔÐ Ü Ö ÙÑ Òغ Á Ø ÑÙ×Ø Ö ÔÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ ´½ß µ Ý ÉÒ ´Þ µ ½ Þ·½ ÈÒ ´Þ µ ÐÒ ¾ Þ ½   Ò ½ ½ È ´ ÓØØÓѵ Ö ÙÑ ÒØ Þ × ÓÑÔРܸ Û  ½ ´Þ µ ÈÒ  ´Þ µ Û Ö Ä Ò Ö ³× ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÈÒ ´Þ µ Ö ¬Ò ÝØ Ø × Ó Ö Ð Ö ÙÑ ÒØ Øº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÓÒÐÝ ´½ß µ × Ø Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ó ´½ß µ × Ñ ÓÖÑÙÐ × × Ò Ò × ÓÑÔ Ö ØÓ ½ ½·Ø ÐÒ ¾ ½ Ø Ø Ò  ½ Ø ´½ß µ ½ Þ·½ ÐÒ ¾ Þ ½ ÓØ  ½ Þ ´½ß µ Ý ½º ÜÔ Ò× ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û Ú Þ ÓØ  ½ Þ Þ Þ ÐÒ Þ · ½   ½ Þ ÓØ  ½ Þ   ½ ¾ Þ ½ ¿ ¾ ½ Þ   ÐÒ ÞÞ ·  ½½   ¾¿ Þ ¿¾ Þ¾   ½¾ ½ ·½ ÐÒ ¾  ½ ɼ´Þµ ɽ´Þµ ɾ´Þµ ½º ÜÔ Ò× ÓÒ Ø Û µ Ö Û ½ Ò´ Ò ¼ Ú ´½ß ¼µ ÓØ  ½ Þ   ¿ Þ ¾ ÓÖ Ñ Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÁÒ ´½ß ¾µ Ò ´½ß ¿µ¸ Û Ú × Ö × Ó ×ÓÐ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ Ú ÖÝ Ò Ö Ð × Ò× µ ÙÒ Ø ÓÒ ÜÔ Ò ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ´ ¾½ ½ µ ÜÔ Ò ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò ×Ô ÒØÓ ×º ÁÒ × Ñ Ð Ö Û Ý Ò Ö ØÖ ÖÝ ´ Ø Ð ×Ø Ò ´ µ ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó Ø ×Ô Ö Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò ÒÑ ÒÑ ´ µ · ÒÑ ÒÑ ´ µ ´½ß ½µ Ê Ò ¼Ñ ¼ ÒØÖÓ Ù ÊÒÑ ´ ËÒÑ ´ Ø Ë Ö Ú Ø ÓÒ× ÈÒÑ ´ Ó× ÈÒÑ ´ Ó× µ µ Ñ µ × ÒÑ µ Ó× ´½ß ¾µ Ì ×ÝÑ ÓÐ× ÒÑ Ò ÒÑ Ö ÓÒ×Ø ÒØ Ó Æ ÒØ׸ Û Û Û ÐÐ ÒÓÛ Ø ÖÑ Ò º ×× ÒØ Ð ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× Ö Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ׺ Ì × Ö Ñ Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Ñ Ò Ø Ø Ø ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö Ó Ø ÔÖÓ ¹ Ù Ø Ó ÒÝ ØÛÓ « Ö ÒØ ÙÒ Ø ÓÒ× ÒÑ ÓÖ ÒÑ × Þ ÖÓ ÊÊ ÊÒÑ ´ ÊÊ ËÒÑ ´ ÊÊ ÊÒÑ ´ ÓÖ Ø ÊÒ¼ ´ ÊÒÑ ´ Ê×Ö ´ µ Ë×Ö ´ µ Ë×Ö ´ Ê µ µ Ë ¼ µ ¼ µ ¼ × Ò ÓÖ Ö Ñ ÓÖ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ù Ø Ó ØÛÓ ÕÙ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× µ¾ µ¾ ÓØ ´½ß ¿µ × º ÊÒÑ ÓÖ ËÒѸ Û Ú Ò ¾ ·½ ËÒÑ ´ µ¾ Ò Ñµ Ò   ѵ ´ · ¾ ¾ ·½ ´ Ò Ñ ´ ¼µ ´½ß µ ¾¾ ½ ÆÓØ Ø Ø Ø Ö × ÒÓ ËÒ¼ ¸ × Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ × Ò¼ ÙÒ ¼º ÁÒ Ø ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø × ÓÖÑÙÐ × Û ÙÒ Ø ×Ô Ö ºÌ ´½ß ¼ ´½ß µ ÒÓØ × Ø ×ÙÖ Ð Ñ ÒØ Ó Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö º ÆÓÛ Û ØÙÖÒ ØÓ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ó Æ ´½ß ½µº ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓØ × × Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö Ú × µ Ê×Ö ´ µ ÜÔÖ ×× ÓÒ ×Ò ´ ÓÖÝ Ú Ù× ¾ ¼ ÓÖ Ø Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø µ ÒØ× ÒÑ Ò ÖØ Ò Ê×Ö ´ Ê×Ö ´ ×Ö µ¾ ÒÑ Ò µ Ò ´½ß µ ×Ò ÒØ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø¹ Ò × ÐÐ Ø ÖÑ× Ü ÔØ Ø ÓÒ Û Ø Ò ×¸ Ñ Ö Û ÐÐ Ú Ò × ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ´½ß ¿µº Ì ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø¹ Ò × × Ø Ú ÐÙ Ú Ò Ò ´½ß µ¸ ×Ó Ø Ø ×Ö × Ø ÖÑ Ò º ÁÒ × Ñ Ð Ö Û Ý Û ¬Ò ×Ö Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò ´½ß ½µ Ý Ë×Ö ´ µ Ò ÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö º Ì Ö ×ÙÐØ × ¾Ò · ½ Ò¼ µ ÈÒ ´ Ó× µ ´ ÒÑ ¾Ò · ½ ´Ò   ѵ ¾ ´Ò · ѵ ÒÑ ¾Ò · ½ ´Ò   ѵ ¾ ´Ò · ѵ µ ÊÒÑ ´ ´ Ì Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ Ò¸ Ø Ù׸ Ï ÒÓØ Ø Ø Ø Ä ÔÐ ×Ô Ö Ð Ð×Ó ÓÙÒ Ö ØÐÝ Ý Ø ÓÖÑÙÐ Ò´ µ ¾Ò · ½ ¾ ¼ Û Ö × Ø ×Ô Ö Ð ¼ Ò È ¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ó× ¼ ¼ ¼ ×Ø Ò ¼ ´ Ó× Ó× ´ ¼ ¼ ¼µ µ Ø ÖÑ Ò Ý ÒØ Ö Ø ÓÒº ÖÑÓÒ × Ò ´ µ Ò ´½ß ½µ Ñ Ý ¼ µ ÈÒ ´ Ó× µ × Ò ØÛ Ò Ø º ½º µ¸ ×Ó Ø ¼ ´½ß µ ´Ñ µ ËÒÑ ´ ´ µ ·×Ò × Ò ¼ ¼ ´½ß µ ¼ ÔÓ ÒØ× È ¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ¼ Ó×´ ¼   µ Ä Ø Ö¸ Û Ò Ò ÕÙ ÒØ Û Ø Ë Øº ½º½½¸ Õº ´½ß µ Ñ Ý ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ ×Ù ×Ø ØÙØ Ò ÈÒ ´ Ó× µ ÖÓÑ Ø ÓÖÑÙÐ ´½ß½¼ µº Ý ¸ ´½ß ¼µ Ú Ö¬ Ý ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ½º½¼ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × ¾¿ PN ¸' – ¸ # #' P à P' º ½º º ËÔ Ö Ð ×Ø Ò ½º½¼ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ì ÓÖÑÙÐ × Ó Ø ÔÖ Ò × Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ó ÙÒ Ø ÓÒ ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ö ×ÓÑ Û Ø Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ò Ð º Á Û ÐÓÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´½ß µ Ò ´½ß µ¸ Û × Ø Ø Ø Ö Ö « Ö ÒØ ÓÖÑÙÐ × ÓÖ ¼ Ò ¼ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ö Ö Ø Ö ÓÑÔÐ Ø Ò Æ ÙÐØ ØÓ Ö Ñ Ñ Öº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø × Ò ÔÖÓÔÓ× Ø Ø Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÖÑÓÒ × ÒÑ Ò ÒÑ ¸ ¬Ò Ý ´½ß ¾µ ØÓ Ø Ö Û Ø ´½ß µ¸ Ö ÔÐ Ý ÓØ Ö ÙÒ ¹ Ø ÓÒ× Û « Ö Ý ÓÒ×Ø ÒØ ØÓÖ Ò Ö × Ö ØÓ Ò Ð º Ï ÓÒ× Ö Ö ÓÒÐÝ Ø ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ ×¸ Û × Ñ ØÓ Ø ÑÓ×Ø ÓÒÚ ¹ Ò ÒØ Ò Ø ÑÓ×Ø Û ÐÝ Ù× º Ì ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × Ö × ÑÔÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø × Ò× Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Û Ú ØÓ Ù× Ø × ÐÙÑ×Ý ÜÔÖ ×× ÓÒ Ù× Ø Ø ÖÑ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × × ÐÖ Ý Ò Ù× ÓÖ ÓØ Ö ÙÒ Ø ÓÒ׸ ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ó Ø Ò ÓÖ ×ÓÑ Ø Ø Ö ÒÓØ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÐÐ Ò Ø Ñ Ø Ñ Ø Ð × Ò× º Ï ÒÓØ Ø ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × Ý ÒÑ Ò ÒÑ Ø Ý Ö ¬Ò Ý Ñ Ñ Ê Ë Ê ÊÒ¼´ ÊÒÑ´ ËÒÑ´ Ì Ô¾Ò · ½ Ê µ × µ Ò ¾´¾ · ½µ × µ Ò¼ ´ Ò ¾´¾ · ½µ µ Ô¾Ò · ½ È Ò´ Ò   ѵ ÊÒÑ´ Ò Ñµ µ Ò   ѵ ËÒÑ´ Ò Ñµ µ ´ ´ · ´ ´ · Ë Ó× µ ´ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ´½ß ¿µ Ð×Ó ÔÔÐÝ ÓÖ Ø × Ñ ´½ß ½µ ¼µ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ö¹ ¾ ½ ÑÓÒ ×¸ Û Ö × Õ׺ ´½ß ½ Ì ÙÒ Ø Û × Ñ Øݸ Ø ÒØ Ø Ö Á Û ÖÑÓÒ ½ µ Ò ÒØ ÐÝ × ÑÔÐ ¬ ½ ʾÒÑ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø ¾ ËÒÑ Ý ÓÖÝ ÓÑ ½ ´½ß ¾µ Ò× Ø Ø Ø Ú Ö ×ÕÙ Ö Ó ÒÝ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × Ú Ö Ò Ø Ò ÓÚ Ö Ø ×Ô Ö ´Ø Ú Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ö Ð Ú Ý Ø Ö µº Ì × ÓÖÑÙÐ ÒÓÛ ÔÔÐ × ÓÖ ÒÝ Ñ¸ Ø × Þ ÖÓ ÓÖ ÒÓغ ÜÔ Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´ µ ÒØÓ × Ö × Ó ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×¸ Ò ÐÓ ÓÙ×ÐÝ ØÓ ´½ß ½µ¸ ´ Ø µ Ö Ø ÓÖÓÙ ÙÒ Ó Æ Ò ÒÑ ¼Ñ ¼ ÊÒÑ´ Ë µ · ÒÑ ÒÑ ´ µ ´½ß ¿µ ÒØ× ÒÑ ÒÑ Ö × ÑÔÐÝ Ú Ò Ý ½ ´ µ ÒÑ ´ µ ÒÑ Ê ½ ÒÑ Ø ´ ´½ß µ Ë µ ÒÑ ´ µ Ø ×¸ Ø Ó Æ ÒØ× Ö Ø Ú Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÖÑÓÒ ÓÖ º ÒÑ ÒÑ Ì × ÑÔÐ ØÝ Ó ÓÖÑÙÐ × ´½ß ¾µ Ò ´½ß µ ÓÒ×Ø ØÙØ × Ø Ñ Ò ¹ Ú ÒØ Ó Ø ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò Ñ × Ø Ñ Ù× ÙÐ Ò Ñ ÒÝ Ö ×Ô Ø׸ Ú Ò Ø ÓÙ Ø ÙÒ Ø ÓÒ× ÒÑ Ò ÒÑ Ò ´½ß ½µ Ö Ð ØØÐ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ø Ò Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÒÑ Ò Ú ÒÑ º Ï Ê Ë Ê Ê ÊÒÑ ´ ËÒÑ ´ Û Ö ÈÒ¼ ´Øµ ÓÖ Ñ ¼¸ Ò Ô¾Ò · ½ ¾ Ò ¾´¾Ò · ½µ ÈÒÑ ´Øµ Ö ¼   ´ ½µ µ ÈÒÑ ´ Ó× µ Ó× Ñ µ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ Ö × Ë Ë ¼   ´ ½µ ´Ò ´¾Ò     ´Ò ѵ  Ò ¾ ´½ ´Ò · ѵ ´Ò     ´¾Ò ¾ µ µ ´Ò Ñ  ¾ µ ´Ò ´½ß µ µ  ¾ µ ØÒ ¾ ´½ß µ   ؾµÑ ¾ ¡    ¾ µ ØÒ Ñ ¾ ´½ß µ ½º½½ ÓÖ ÒØ ÓÒ Ð Ñ ÖÑÓÒ × Ò ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ¾ Ö ¼º Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ´½ß µ Ö ¸ × Ò ´½ß µ¸ ×Ø Ö Ø ×Ø ´   µ ¾º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ ÓÖ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð¹ Þ ÖÑÓÒ × Ò Ø Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ ÓÖ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÖÑÓÒ × Ø Ø Ö ÒÚ Ö× ØÓ Ø Ó× Ò ´½ß ½µ Ò Ñ Ö Ô Ò¼ Ò¼ × ÒÑ × ÒÑ ½º½½ Ì Ò ¾ ·½ Ò Ð Ò Ò Ñµ Ò Ñµ ÒÑ Ö Ú Ò Ý È ´Ö µ ¼ Ö ¼ ØÛ Ò Ø Ó× Ó× Ö Ó× ¼ ¼ ¼ Ó× Ù× Ú ØÓÖ× ·× Ò × Ò µ Ö ¼ ´½ß µ Ó×´ l r P' r' O º ½º º Ì ×Ô Ø Ð ×Ø Ò Ö Ò P à ¼µ Ð ÓÓÖ Ò Ø × ¼ Ð ¾ Ö ¾ · Ö ¾   ¾Ö Ö Ò Ð Ñ ÔÖÓ Ð ×Ø Ò ÒØÓ ÞÓÒ Ð ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ¼ Û Ö ×Ø ÖÓÑ ´½ß ¼µ¸ ´½ß µ ´ ØÛ Ò ØÛÓ ÔÓ ÒØ× Û Ø ×Ô È ´Ö × ÒÑ ´ · ½ ¾´¾ · ½µ ´   ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÖÑÓÒ × Ò ×Ø Ò Ò Ñµ Ò Ñµ ´ · ½ ¾´¾ · ½µ ´   Ð ¼ ´½ß½¼¼µ ¼   ´ º ½º µ¸ ×Ó Ø µ ظ ´½ß½¼½µ ¾ ½ Ö ×ÙÐØ׺ ××ÙÑ Ò Ö ¼ ÔÖ ½ Ð Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ Ö ¸ Û Ñ Ý ÛÖ Ø ½ ¾ ÙÒ   ¾Ö Ö ¼ Ô ·Ö¾ Ó× Ö ½ ¼   ½ ¾« Ù · « ¾ ´½ß½¼¾µ Û Ö Û Ú ÔÙØ « Ö ¼ Ö Ò Ù Ó× º Á Ö ¼ Ö ¸ Ø × Ò ÜÔ Ò ÒØÓ ÔÓÛ Ö × Ö × Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ «º ÁØ × Ö Ñ Ö Ð Ø ØØ Ó Æ ÒØ× Ó «Ò Ö Ø ´ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ðµ ÞÓÒ Ð ÖÑÓÒ ×¸ ÓÖ Ä Ò Ö ³× ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÈÒ ´Ùµ ÈÒ ´ Ó× µ Ô ½ ½ ½   ¾« Ù · «¾ Ò ¼ ȼ ´Ùµ· « Ƚ ´Ùµ· «¾ Ⱦ ´Ùµ· «Ò ÈÒ ´Ùµ À Ò ¸Û Ó Ø Ò ½ Ö¼Ò ½ Ð ¼Ö Ò Ò·½ ÈÒ ´ Ó× µ ¡¡¡ ´½ß½¼¿µ ´½ß½¼ µ Û × Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖÑÙÐ º ÁØ ÛÓÙÐ ×Ø ÐÐ × Ö Ð Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ ÜÔÖ ×× ÈÒ ´ Ó× µ Ò Ø ÖÑ× Ó ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ò ¼ ¼Ó Û × ÓÑÔÓ× ÓÖ Ò ØÓ ´½ß ¼µº Ì × × Ú ÝØ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ÈÒ ´ Ó× µ ÈÒ ´ Ó× µ ÈÒ ´ Ó× ¾ Ò Ñ ½   ´Ò ѵ ´Ò · ѵ ¼µ · ÊÒÑ ´ µ ÊÒÑ ´ ¼ ¼ µ · ËÒÑ´ µ ´½ß½¼ µ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × ÒØÓ ´½ß½¼ µ¸ Û Ó Ø Ò ½ Ð ½ Ò ¼ ÈÒ ´ Ó× µ Ö Ò·½ Ö ¼Ò ÈÒ ´ Ó× ¼ µ · ¾ ËÒÑ ´ ¼ ¼ µ Ò Ñ ½ ÊÒÑ´ µ Ö¼Ò ÊÒÑ ´ ¼ ¼ µ · ËÒÑ ´ Ö Ò·½ Ö Ò·½   ´Ò ѵ ´Ò · ѵ µ ¡ ¼ ËÒÑ´ ¼ ¼ µ ÖÒ ´½ß½¼ µ Ì Ù× Ó ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × × ÑÔÐ ¬ × Ø × ÓÖÑÙР׺ Ê ÔÐ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÖÑÓÒ × Ò ´½ß½¼ µ Ò ´½ß½¼ µ Ý ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÑÓÒ × Ý Ñ Ò× Ó ´½ß ½µ¸ Û ¬Ò ÈÒ ´ Ó× µ ½ ¾Ò · ½ Ò Ñ ¼ ¢ÊÒÑ ´ ÊÒÑ ´ ¼ ¼µ · ËÒÑ´ µ Ò Ö¹ £ ËÒÑ ´ ¼ ¼ µ µ ´½ß½¼ µ ½º½¾ ËÓÐÙØ ÓÒ Ó ½ ½ Ð Ò Ò ¼Ñ Ê Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ ½ ¾ Ò·½ ¼ ÒÑ ´ Ö Ò·½ µ Ö ¡ ¼Ò ÒÑ ´ ¼ ¼ µ · ÒÑ ´ Ò·½ Ì Ð ×Ø ÓÖÑÙÐ Û ÐÐ Ø Ø ÓÒ Ð ¬ Ð Ò ×Ô Ö ½º½¾ ¾ Ë Ê Ð µ Ö ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÓÖ Ø ÖÑÓÒ ×º Ö ¼Ò ÒÑ´ ¼ ¼µ ´½ß½¼ µ Ë ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÖØ ³× Ö Ú ¹ ËÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ Ý Ñ Ò× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ð ¬Ò Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖݸ × ÓÐÐÓÛ× Ú Ò × Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ ×ÙÖ Ë ¸ ØÓ Ø ÖÑ Ò × ÙÒ Ø ÓÒ Î Û × ÖÑÓÒ Ø Ö Ò× ÓÖ ÓÙØ× Ë Ò Û ××ÙÑ × ÓÒ Ë Ø Ú ÐÙ × Ó Ø ÔÖ × Ö ÙÒ Ø ÓÒº Á Ø ×ÙÖ Ë × ×Ô Ö ¸ Ø Ò Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ Ò ×ÓÐÚ Ý Ñ Ò× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ä Ø Ù× Ø ¬Ö×Ø Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö ¸ Ö ½¸ Ò ÜÔ Ò Ø ÔÖ × Ö ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ú Ò ÓÒ Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö Ò ÒÓØ Ý Î ´½ µ¸ ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × ´½ß ½µ Ï Î Ø ´½ ½ µ Ò´ µ Ò Ø ÖÑ Ò Ý ´½ß Ò Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Î ºµ Ì ÙÒ Ø ÓÒ× Î ´Ö Ò ¼ ´Ö ××ÙÑ Ø Ú Ò Ú ÐÙ × Î ´½ ÓÒÚ Ö ×¸ Ò Û Ú ÓÖ Ö µ ÓÖ Ö ½ Ö ´½ß½¼ µ Ö Ò Ò´ ½ Ò´ Ö Ò·½ Ò ¼ µ ´½ß½½¼µ µ ´½ß½½½µ µ ÓÒ Ø ×ÙÖ Ò Ò Ò ´½ß½½¾µ Ò Ò·½ Ò ´½ß½½¿µ ½ Ö Ò µ µº ´Ì × × Ö × ÓÒÚ Ö × ÓÖ Ú ÖÝ ½ µ Ò Î Ò´ Ò ¼ Ö ½º Ì × Ö × ´½ß½¼ µ ¾ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ À Ò ¸ Ø × Ö × ´½ß½½¼µ ÓÒÚ Ö × ÓÖ Ö ½¸ Ò Ø × Ö × ´½ß½½½µ ÓÒ¹ Ú Ö × ÓÖ Ö ½ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÓØ × Ö × Ú Ò ÓÙÒ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Û × Ø Ø Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ × ×ÓÐÚ Ý Î ´Ö µ ÓÖ Ø ÒØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö ½¸ Ò Ý Î ´Ö µ ÓÖ Ø× ÜØ ¹ Ö ÓÖº ÓÖ ×Ô Ö Ó Ö ØÖ ÖÝ Ö Ù× Ö Ê¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × × Ñ Ð Öº Ï ÜÔ Ò Ø Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ê Ì ×ÙÖ Ò´ Ì ×Ô Ò ÖÑÓÒ × Ò Ö Ð ¾Ò · ½ µ ÒØ Ö ¾ ¼ ¼ ¼ ½ µ Ø ÖÑ Ò Ò ¼ Ö Ò Ê ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø Î ´Ö µ ´½ß½½ µ Ý µ× Ò ¼ ¼ ¼ ´½ß½½ µ ¼ Î ´Ö ¬Ö×Ø ÓÙÒ Ò´ ¼ ¼ ¼ µ ÈÒ ´ Ó× Î ´Ê × Ö × ×ÓÐÚ × Ø ½ µ µ ½ Ò Ê ¼ Ö Ò·½ Ò´ µ ´½ß½½ µ ÒØ Ö ÓÖ¸ Ò Ø Ò´ × Ö × µ ´½ß½½ µ ×ÓÐÚ × Ø ÓÖ Ø ÜØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö Êº Ì Ù׸ Û × Ø Ø Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÐÛ Ý× ×ÓÐÚ ÓÖ Ø ×Ô Ö º ÁØ × Ú ÒØ Ø Ø Ø × × ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø ÔÓ×× Ð ØÝ Ó ÜÔ Ò Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ×Ô Ö ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ×Ô ÒØÓ × Ö × Ó ×ÓÐ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ö Ð Ø³× ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ×ÓÐÚ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÓÖ Ø ×Ô Ö ÙØ Ð×Ó ÓÖ ÒÝ ×ÙÆ ÒØÐÝ ×ÑÓÓØ ÓÙÒ ÖÝ ×ÙÖ º Ò Ü ÑÔÐ × Ú Ò Ò Ë Øº ½º½ º Ì ×ÓÐÚ Ð ØÝ Ó Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ × Ð×Ó ×× ÒØ Ð ØÓ ÅÓÐÓ Ò× Ý³× ÔÖÓ Ð Ñ ´Ë غ º¿µº Ë Ð×Ó Ã ÐÐÓ ´½ ¾ Ôº Áµº ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ð ÑÓÖ Ö Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ó Ø Ò × ÓÐÐÓÛ׺ Ï ÓÒ× Ö ÓÒÐÝ Ø ÔÖÓ Ð Ñ¸ Û × Ó Ö Ø Ö ÒØ Ö ×Ø Ò Ó ×ݺ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ò ´ ´½ß µ ÒØÓ ´½ß½½ µ¸ Û Ó Ø Ò Î ´Ö ½ Ò ¼ ÜØ Ö ÓÖ µ ÖÓÑ µ Ê Ö Ò·½ ¾Ò · ½ ¾ ¼ ¼ ¼ Î ´Ê ¼ ¼µ ÈÒ ´ Ó× µ× Ò ¼ ¼ ¼ ¼ ´½ß½½ µ ½º½¿ ÇØ Ï Ö ÓÙÒ Ò Ö ÖÖ Ò Î ´Ö ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× Ø × × ¾ ½ µ ¼ ½ Ò Ì ¼ Ð Ö ×ÙÐØ׺ ¼ ¼ Î ´Ê ¼ Ò·½ Ê ´¾Ò · ½µ Ö ¼ ×ÙÑ Ò Ø Ö Ø× ØÛ Ò Ø ÔÓ ÒØ× È ´Ö ½ ¾ ½ º Ï ÈÒ ´ Ó× µ Ö ¼ Ö   Ê Ó× Ð¿ ½ ½   ÊÒ ½ Ò ÊÒ·½ ´Ò · ½µ Ò·¾ ÈÒ ´ Ó× µ Ö Û µ ¼ Ð Ì × × ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ø ÜØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô ½º½¿ ÇØ Ô Ò·½ Î ´Ê ¼ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ ½ Ð Ý ÈÒ ´ Ó× µ ´½ß½¾¾µ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò ´½ß½½ µº ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø ¾ ¼ Ö Ê Ö ´¾Ò · ½µ Ê ´Ö ¾   Ê ¾ µ ´½ß½¾½µ ¼ Ì Ö Ø¹ Ò × ×Ø Ö Ø Ð Ø¹ Ò × ¸ Û ¬Ò ÐÐÝ Ó Ø Ò Î ´Ö ´½ß½¾¼µ Ø ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ Ý  ¾Ê Ö ¸ ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø  Ê¸ Ò Ø Ò Ò Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× Ý Ð × Ê´Ö¾   ʾ µ п ´½ß½½ µ ÒÓØ Ø ×Ô Ø Ð ×Ø Ò Ò¸ Ù× Ò ´½ß½¼ µ¸ « Ö ÒØ Ø Ò Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ö ¸ Û   ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ µ Ý Ðº Ì ½ Ê Ò·½ ÊÒ Ö¾ · ʾ   ¾Ê Ö Ó× µ¡ ÈÒ ´ Ó× µ × Ò Ò Ú ÐÙ Ø µ Ò È ¼ ´Ê ½ Ô ¼ ¼ ¼ п ¼ ¼µ ×Ò ¼ ¼ ¼ Ö¾ · ʾ   ¾Ê Ö Ó× ´½ß½¾¿µ ´½ß½¾ µ Ö Ðº ÁØ × Ò ÜÔÐ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ö ¸Û × Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò Ô Ý× Ð Ó ×ݺ Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ׺ ÁÒ Æ ÙÑ ÒÒ³× ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÓÖ × ÓÒ ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖݸ Ø ÒÓÖÑ Ð Ö Ú Ø Ú Î Ò × Ú Ò ÓÒ Ø ×ÙÖ Ë ¸ Ò×Ø Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î Ø× Ð º Ì ÒÓÖÑ Ð ÖÚ ØÚ ×Ø Ö Ú Ø Ú ÐÓÒ Ø ÓÙØÛ Ö ¹ Ö Ø ×ÙÖ ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ì Ø Ö Ö ÓØ Ö × Ñ Ð Ö ÓÙÒ ¿¼ ½ Ë º ÁÒ Ø ÒÓÖÑ Ð Ø Ö ÓÙÒ ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÖÚ ØÚ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Î Ò Ó Ø× Î Ò Î· ÓÖÝ ´½ß½¾ µ Ú Ò ÓÒ Ë º ÓÖ Ø ×Ô Ö ¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø × ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× × Ð×Ó × ÐÝ ÜÔÖ ×× Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ï ÓÒ× Ö Ø ÜØ Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÒÐݸ Ù× Ø × Ö Ó ×Ô Ð ÒØ Ö ×Ø ØÓ Ó ×ݺ ÁÒ Æ ÙÑ ÒÒ³× ÔÖÓ Ð Ñ¸ Û ÜÔ Ò Ø Ú Ò Ú ÐÙ × Ó Î Ò ÓÒ Ø ×Ô Ö Ö Ê ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × × ½ Î Ò Ì Ø ×Ô Ö Ê ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ö ×Ø Ò  Ê µ ½ Ò Ê ¼ Ö ·½ Ò ½ Î Ö ×Ô Ö Ø ´½ß½¾ µ Ò´ Ò·½ « Ö ÒØ Ø Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ö ¸ ÌÓ Ú Ö Ý Ø¸ Û ÓÖ Ø µ ×ÓÐÚ × Æ ÙÑ ÒÒ³× ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø Î ´Ö ËÒ Ò´ ¼ Ò ·¾ Ê ¼ Ö Ò Ò ÒÓÖÑ Ð Ó Ò Î Ò Ö Ê µ ´½ß½¾ µ ØØ Ò Ò´ µ ×ÛØ Ø Î Ö ÜØ Ö ÓÖ Ó ´½ß½¾ µ Ö Ù× Ú ØÓÖ¸ Û Ú ´½ß½¾ µ Ö Ê Ò Û × Ø Ø ´½ß½¾ µ × × Ø ×¬ º Ì Ø Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ × Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ô Ý× Ð Ó ×ݸ Ù× Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÙÐ Ø ÓÒ× Ó Ø Ó ÖÓÑ Ö Ú ØÝ ÒÓÑ Ð × × Ù×Ø ×Ù ÔÖÓ Ð Ñº ÌÓ ×ÓÐÚ Ø Ò Ö Ð × ¸Û Ò ÜÔ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ¬Ò ÝØ Ú Ò ÓÙÒ ÖÝ Ú ÐÙ × ÒØÓ ×ÙÖ ×Ô Ö¹ Ð ÖÑÓÒ × Î Ò Î· Ì ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ö µ ½ Ò Ê ¼ Ö ½ Ò Ò ¼ ·½ Ò´  ´ µ Ò´ ´½ß½¿¼µ µ ʵ´Ò · ½µ ´½ß½¿½µ ½º½¿ ÇØ Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× ¿½ ×ÓÐÚ × Ø Ø Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø ÜØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö Êº Ì ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Ú Ö ¬ Ø ÓÒ × Ò ÐÓ ÓÙ× ØÓ Ø × Ó ´½ß½¾ µº ÁÒ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ó Ð ÙÒ ÙÐ Ø ÓÒ׸ Ø ÓÒ×Ø ÒØ× Ú Ø Ú ÐÙ ×  ¾  ½ ´½ß½¿¾µ Ê ×Ó Ø Ø Î ´Ö µ Ê ½ Ò ¼ Ê Ö Ò·½ µ Ò´ Ò ½   ´½ß½¿¿µ ×ÓÐÚ × Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ô Ý× Ð Ó ×ݺ ×Û Ú × Ò Ò Ø ÔÖ Ò × Ø ÓÒ¸ Ø ¬Ö×Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ Ò Ð×Ó ×ÓÐÚ Ö ØÐÝ Ý ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ðº Ë Ñ Ð Ö ÒØ Ö Ð ÓÖÑÙÐ × Ð×Ó Ü ×Ø ÓÖ Ø × ÓÒ Ò Ø Ø Ö ÔÖÓ Ð Ñº Ì ÒØ Ö Ð ÓÖÑÙÐ Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ´½ß½¿¿µ ÓÖ Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ô Ý× Ð Ó ×Ý × ËØÓ ×³ ÒØ Ö Ð¸ Û Û ÐÐ ÓÒ× Ö Ò Ø Ð Ò Ôº ¾º Ê Ñ Ö ÓÒ ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× Ú Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÙØ× Ø ÖØ ¸ Û Ö Ø Ö Ö ÒÓ Ñ ×× × Ò Û Ö Ø ÔÓØ ÒØ Ð¸ × Ø × Ý Ò Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ¸ × Ö¹ ÑÓÒ º Ì Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò× Ø ÖØ × Ó ÕÙ Ø « Ö ÒØ Ö Ø Ö ×Ò Ø ÖØ × ¬ÐÐ Ý Ñ ×× ×¸ Ò Ø ÒØ Ö ÓÖ ÔÓ¹ Ø ÒØ Ð × Ø ×¬ × ÈÓ ××ÓÒ³× Ö Ø Ö Ø Ò Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ¸ × Û Ú × Ò Ò Ë Øº ½º¾º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø Ò× ØÝ ± Ò× Ø ÖØ × Ò Ö ÐÐÝ ÙÒ ÒÓÛÒº ÌÓ × Ø Æ ÙÐØ × Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ¸ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Æ ÛØÓÒ³× ÒØ Ö Ð ´½ß½¾µº Á Ø ÒØ Ö ÓÖ Ñ ×× × Û Ö ÒÓÛÒ¸ Û ÓÙÐ × ÐÝ Ù× Ø × ÓÖÑÙÐ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò× ´ Ò ÓÙØ× µ Ø ÖØ ¸ Ò Ö Ø Ò ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Û Ýº Ì Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÖÓÑ Ø Ñ ×× × × Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñº Ì ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ × ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ñ ×× × ÖÓÑ Ø ÔÓØ ÒØ Ð¸ ¬Ò Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Æ ÛØÓÒ³× ÒØ Ö Ð ÓÖ Ø Ò× ØÝ ±¸ Û × ×× ÒØ ÐÐÝ ÑÓÖ Æ ÙÐغ ÁÒ Ø¸ Ø × ÑÔÓ×× Ð ØÓ Ø ÖÑ Ò ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø Ò Ö Ø Ò Ñ ×× × ÖÓÑ Ø ÜØ ÖÒ Ð ÔÓØ ÒØ Ðº Ì × ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ × ÒÓ ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒº ËÙ ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ× Ó ÙÖ Ò ÓÔ Ý× Ð ÔÖÓ×Ô Ø Ò Ý Ö Ú ØÝ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× ÙÒ Ö ÖÓÙÒ Ñ ×× × Ö Ò ÖÖ ÖÓÑ ×ØÙÖ Ò × Ó Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð º ÌÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ðݸ Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò ×× Öݸ Û × ÙÖÒ × ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ý ÓÐÓ Ý ÓÖ Ý × ×Ñ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ׺ Ò Ö ÐÐݸ ÒÓÛ Ý× Û ÒÓÛ Ø Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñ× Ò ÓÔ Ý× × Ò ÓØ Ö × Ò × Ò ÐÙ Ò Ñ Ò ´ º º¸ × ×Ñ Ò Ñ Ð ØÓÑÓ Ö Ô Ýµ Ö ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ï ÒÒÓØ ÔÙÖ×Ù Ø × ÒØ Ö ×Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ò Ö Ö ¿¾ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ÓÒÐÝ ØÓ Ø ÜØ Ò× Ú Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ º º¸ Ø ÓÓ Ý ÅÓÖ ØÞ ´½ µ¸ Ø ÒØ Ö¹ Ò ØÔ ÛÛÛº Ò ×ºØÙ Ö Þº Ø» ÓÖ× ÙÒ »ÁÒÚ Ö× ÈÖÓ Ð Ñ×» Ò ÖÅÓÖ ØÞº ØÑÐ ÓÖ Ò Ö Ò ÅÓÖ ØÞ ´¾¼¼¿µº ½º½ Ì Ö Ð ÖÚ ØÚ Ó ÓÖ Ð Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Û Û ÐÐ ÒÓÛ Ö Ú Ò ÒØ Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ×¬ × Î ´Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ñ× Ö Ð Ø Û Ø Ø Ú ÖØ Ð Ö ÒØ Ó Ö Ú Øݸ Ö Ð ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø Ö Ú Ø Ú ÐÓÒ Ø Ö Ù× ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Û ÒÓØ Ý Î º ËÙ ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ð ´½ß½¾¿µ   ʾ µ Ê ´Ö ¾ µ ÖÑÓÒ ¾ Î ´Ê ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ п µ ×Ò ¼ ¼ ´½ß½¿ µ ¼ ÓÖÑ Ò Ø Ö Ð Ö Ú Ø Ú Î Ö ¸ Û ÒÓØ Ø Ø Î ´Ê ¼ ¼ µ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ö º Ì Ù׸ Û Ò ÓÒÐÝ ØÓ « Ö ÒØ Ø ´Ö ¾   ʾ µ п ¸ Ó Ø Ò Ò Î ´Ö µ ¾ Ê Ö Û ¼ ¼ ¼ ¼ µ Î ´Ê ¼ ¼ µ×Ò ¼ ¼ ¼ ´½ß½¿ µ Ö Å ´Ö Ö¾ µ Ö   ʾ ½ п Ð ÔÔÐÝ Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ Ø Î½ ´Ö Ö Ö ·   Öʾ Ê Ö¾ ÎÈ Ð ÖÑÓÒ   Öʾ ν ´Ê ¾ Ê ¼ ¼ ¼ ¼ Å ´Ö Ê ¾ ¼ ÎÈ Ö Êº Ì ¼ Î ´Ö Ð ¼ ¼ Å ´Ö µ µ ´Î Î   ¿Ê¿ Ó× µ ´½ß½¿ µ ÙÒ Ø ÓÒ ¼ µ×Ò × Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ Ý Î ´Ö Ö ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ¬Ò Ø Ê¸ Û ÑÙ×Ø × Ø Ö ×Ô Ö ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓØ × ´½ß½¿ µ Ú × Î ´ ʾ Ö   Ö ¿   Ê Ö ¾ Ó× Î½ Ê µ Û Ó Ø Ò Û Å ´Ö ¼ Ê µ ¼ ¼ Ö Ú Ø Ú Ø Ø ×ÙÖ ÒÐ ÓÑ × ´ º ½º µ ´½ß½¿ µ ´½ß½¿ µ ¼ µ Ò ×Ù ØÖ Ø Ò   ÎÈ µ × Ò Î ´Ê ½ Ê ¼ ¼ ¼ ¼ µ Ó Ø ¼ Ø ÖÓÑ ´½ß½¿ µ ´½ß½ ¼µ ×Ô Ö Ó Ö Ù× ½º½ Ì Ö Ð ÖÚ ØÚ Ó ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ l0 P ¿¿ P' R sin(Ã/2) R à º ½º º ËÔ Ø Ð ×Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ ÔÓ ÒØ× ÓÒ ×Ô Ö ¾Ê × Ò Ð¼ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ø Å ×Ø × ÑÔÐ ´ ÓÖ ´½ß½¿ µ ´½ß½¿ µ¸ Å ÓÖ Ì Ù׸ Û ÓÖÑ ¾Ê ½ µ Å Ê ´½ß½ ½µ ¾ ʾ × ½ Ò¿ ´½ß½ ¾µ ¿ м ¾ ¼Û Ú Å ´Ê µ ¸ Ò Û ÒÒÓØ Ù× Ø ÓÖ Ò Ð ÓÖÑÙÐ Ø Ø ×ÙÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö Êº ÁÒ Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ú Ö¸ Û Ú Î ÎÈ ¼ ÓÖ ¼¸ Ò Ø × Ò ÙÐ Ö ØÝ Ó ¼ Û ÐÐ Ò ÙØÖ Ð Þ ´ÔÖÓÚ Î × « Ö ÒØ Ð ØÛ Ø È µº Ó Ø ÒØ Ö ÒØ ÓÖÑÙÐ   Î Ö  ½ Ê Î È· Ê ¾ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ ÜÔÖ ×× × ×Ô Ö Ø Ù׸ Û ÒÓÛ Ú Î È ¾ ¾ Î ¼ ¼ Î Î ÓÒ Ø Ö ´Ê µ ËÓÐÙØ ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ô Ö Ï Ñ Ý ÜÔÖ ×× ÎÈ × Î Ö Ð ½ È Ò « Ö ÒØ Ø ÓÒ Ý Ð × Î ¼   ½ Ò ¼ Î ¿ м ¼ È ×Ô Ö Î Î ×Ò Ö ¼ ¼ Ò Ø ÖÑ× Ó Ê ´Ê ¼ ¼ µ ´½ß½ ¿µ ¼ Î ÓÒ Ø × ´½ß½ µ ÖÑÓÒ × Ê ¼   Ö Ò·½ Ò´ Ò·½ Ê ´Ò · ½µ Ò·¾ Ò ´ Ö µ ´½ß½ µ µ ´½ß½ µ ¿ ½ ÓÖ Ö Ê¸ Ø × ÓÑ × Î Ö   ʽ ½ Ò ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ´Ò · ½µ Ò ´ µ ¼ ÓÖÝ ´½ß½ µ Ì × ×Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ Ó ´½ß½ ¿µ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º ÖÓÑ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û Ø Ò ÒØ Ö ×Ø Ò Ý¹ÔÖÓ Ù Øº ÏÖ Ø Ò ´½ß½ µ × Î Ö Ò   ʽ ÎÈ   ʽ ½ Ò ÓÑÔ Ö Ò Ø × Û Ø ´½ß½ ¿µ¸ Û × Ê¾ ¾ ¾ ¼ Î ¼ ¼ ¼   ÎÈ Ð¼¿ ×Ò ¼ ¼ Ø ¼ ¼ Ò Ò´ µ ´½ß½ µ Ø ½  Ê ½ Ò ¼ Ò Ò´ µ ´½ß½ µ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ × ÓÖÑÙÐ Ø ÒØ Ö ÐÝ Ò Ø ÖÑ× Ó ÕÙ ÒØ Ø × Ö ÖÖ ØÓ Ø ×Ô Ö Ð ×ÙÖ ÓÒÐݺ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÓÖ ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÔÖ × Ö ÓÒ Ø ×ÙÖ¹ Ó ×Ô Ö ¸ ÓÒ Ò ¬Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ø Ø × ÖÑÓÒ ÓÙØ× Ø ×Ô Ö Ò ××ÙÑ × Ø Ú ÐÙ × Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÔÖ × Ö ÓÒ Øº Ì × × ÓÒ Ý ×ÓÐÚ Ò Ö Ð Ø³× ÜØ Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñº ÖÓÑ Ø × Ø׸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´½ß½ µ ÓÐ × ÓÖ ÒÝ ´Ö ×ÓÒ Ðݵ Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ Î ¬Ò ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó ×Ô Ö º Ì × Ú ÐÓÔÑ ÒØ× Û ÐÐ Ù× Ò Ë Øº ¾º¾¼º ½º½ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ô×Ó ÓÓÖ Ò Ø × Ð¹ ÖÑÓÒ ËÔ Ö Ð ÖÑÓÒ × Ö ÑÓ×Ø Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× Ò Ó ×Ý Ù× Ø Ý Ö Ö Ð Ø Ú ÐÝ × ÑÔÐ Ò Ø ÖØ × Ò ÖÐÝ ×Ô Ö Ðº Ë Ò Ø ÖØ × ÑÓÖ Ò ÖÐÝ Ò ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ¸ Ø Ñ Ø ÜÔ Ø Ø Ø ÐÐ Ô×Ó Ð Ö¹ ÑÓÒ ×¸ Û Ö ¬Ò Ò Û Ý × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó Ø ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×¸ ÛÓÙÐ Ú Ò ÑÓÖ ×Ù Ø Ð º Ì Û ÓÐ Ñ ØØ Ö × ÕÙ ×Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÓÒÚ Ò Ò ¸ × Ò ÓØ ×Ô Ö Ð Ò ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × Ñ Ý Ù× ÓÖ ÒÝ ØØÖ Ø Ò Ó Ý¸ Ö Ö Ð ×× Ó Ø× ÓÖѺ × ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × Ö ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ý Ö Ù× ÓÒÐÝ Ò ÖØ Ò ×Ô Ð × ×Û Ò Ú¹ ÖØ Ð ×× Ö ÑÔÓÖØ Òظ Ò Ñ Ðݸ Ò ÔÖÓ Ð Ñ× ÒÚÓÐÚ Ò Ö ÓÖÓÙ× ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ÒÓÖÑ Ð Ö Ú Øݺ Ï ÒØÖÓ Ù ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ù ´ º ½º½¼µº ÁÒ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ×Ý×Ø Ñ¸ ÔÓ ÒØ È × Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý Þ º ÆÓÛ Û Ô ×× Ø ÖÓÙ È Ø ×ÙÖ Ó Ò ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ Û Ó× ÒØ Ö × Ø ÓÖ Ò Ç ¸ Û Ó× ÖÓØ Ø ÓÒ Ü × Ó Ò × Û Ø Ø Þ ¹ Ü ×¸ Ò Û Ó× Ð Ò Ö ÒØÖ ¹ ØÝ × Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ ºÌ ÓÓÖ Ò Ø Ù × Ø × Ñ Ñ ÒÓÖ Ü × Ó Ø × ½º½ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ¿ z u= const # F1 # = const 2 u u2 + E ¯ P u E O z xy - airplane F2 y x z u2 + E 2 ¸ Gr ee P sin # y nw i ¸ = const ch x º ½º½¼º ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ú Û ÖÓÑ Ø Ò Ú Û ÖÓÑ ÓÚ ´ ÓØØÓѵ ÖÓÒØ ´ØÓÔµ ÐÐ Ô×Ó ¸ × Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ö Ù Ð Ø ØÙ ¬ Ó È Û Ø Ö ×Ô ØÓ Ø × ÐÐ Ô×Ó ´Ø ¬Ò Ø ÓÒ × × Ò Ò º ½º½¼µ¸ º º¸ ¼Æ   ¬ ¸ Ò ×Ø Ó ÒØÖ ÐÓÒ ØÙ Ò Ø Ù×Ù Ð × Ò× º ÁØ × ÓÙÐ Ö ÙÐÐÝ ÒÓØ Ø Ø Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × × Ø ÔÓÐ ×Ø Ò ¸ Û × ÒÓØ Ò ÙØ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ó ÒØÖ Ð Ø ØÙ Û Ö × Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ×Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ö Ù Ð Ø ØÙ ÒÓØ Ý ¬º Ì ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ù Ö Ö Ð Ø ØÓ Ü Ý Þ Ý Ý Ô¾ Ù · ÔÙ¾ · Þ Ù Ó× Ü ¾× Ò ¾× Ò ×Ò Ø Ö ¸ ¹ Ó× ´½ß½ ¼µ ¿ ½ ÙÒ Ý Ô¾ Ù · Ô¾ Þ Ù× Ò¬ Ü Ò Ù Ì Ù · Ô ¾ Ó× ¬ Ó× ¾ Ó× ¬ × Ò ´½ß½ ½µ ÓÒ×Ø Òظ Û ¬Ò ܾ · ݾ Þ ¾ · Ù¾ · ¾ Ù¾ Û ÓÖÝ Ö Ò Ø Ø Ù¾ · ¾ × Ø × Ñ ¹ Ô ×× × Ø ÖÓ٠Ⱥ Ù× Ó Û Ò Ö ÖÓÑ º ½º½¼¸ ÓÒ× Ñ ÓÖ Ü × Ó Ø ÐÐ Ô×Ó Û Ó× ×ÙÖ ¼Æ ¬ ¸ Û Ñ Ý ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ ÛÖ Ø   Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ÐÐ Ô×Ó ½ ´½ß½ ¾µ Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒº ÓÖ Ü¾ · ݾ ¾× Ò¾   ¾ ÓÒ×Ø Òظ Û Ó Ø Ò Þ¾ ½ Ó×¾ Û Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ñ Ö Ò ÔÐ Ò ÝÔ Ö ÓÐÓ Ì Ò Ø ¸ º º¸ Ø ×Ø Ò ØÛ Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÓ ÒØ× ½ ÓÖ ¾ ¸ Û × Ø × Ñ ÓÖ ÐÐ ÐÐ Ô×Ó × Ø ÖÞ × Ø ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ÓÖ ¼Û Ú Ø Ò Ø ×Ù Ö Ò × ÐÑØÒ × º Ð Ñ ÒØ Ó Ö ¸ Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Û Û Ý × Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Õº ´½ß¿¼µ¸ Ò Ó Ø Ò Ý ÓÒ×Ø ÒØ Ó Ð Ð Ó Ö Ù×Ù Ð ×Ô Ö Ð ÓÓÖ ÌÓ ¬Ò ׸ Ø ÔÖÓ ÒØ × Ñ Ç Ò ÓÒ Ó Ø Ù ÓÒ×Ø Òظ Ù¾ · ¾ Ó×¾ Ù¾ · ¾ ×¾ Ù¾ ·´Ù¾ · Ì ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ù Ö Ñ ×× Ò Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ò ´½ß¿½µ ¾ ½ Ù¾ · ¾ Ó×¾ Ù¾ · ¾ Á Û ×Ù ×Ø ØÙØ Ø ¡Î ´Ù¾ Ó ÓÒ × Ø¸ Ò ´½ß½ ¿µ ÓÖ ÜØ Ò ¾ Ó×¾ µ Ù¾ · ¾ ¾ ·´Ù¾ · Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ¾ · ×Ò ½ Ó×¾ µ × Ò Î · Ù ´Ù¾ · ¾ ¿ Ù¾ · ´Ù¾ · ¾ ¾ Ó×¾ ¾µ × Ò ´½ß½ µ ÔÖÓ Ù Ø× Ù ¸ Ø º¸ Õ¾ Õ¿ ¸ Û Ú ´Ù¾ · µ× Ò Î ¾ µ × Ò¾ ´½ß½ µ × Ö Ð Ø ÓÒ× ÒØÓ ´½ß¿¾µ¸ Û Ó Ø Ò ¾ Ø ´½ß½ µ × Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ø ÓÚ º Ë ØØ Ò Ù Õ½ ¾ ¾ ÓÒ×Ø Òظ Û Î Ù · ´½ß½ µ ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × È Ö ÓÖÑ Ò Ø ¡Î ¿ « Ö ÒØ Ø ÓÒ× Ò Ù¾ · ½ ÓØ Ò ÐÐ Ò × Ò ¸ Û ´Ù¾ · ¾ Ó×¾ Î Ù¾ · · ¾ ´Ù · ¾ ¾Î µ ¾Î ¾ Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ´Ù¾ · ¾ ¾Î µ Ù¾ Î · Ù · ¾Ù ¾Î ÁÒ Ø Ð Ñ Ø Ò × ¸ ¼¸ Ø × ÓÒ× ´½ß¿ µ Ò ´½ß¿ µº ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × Î · ÕÙ Ø ÓÒ× Ö Û × Ô Ö Ø Ø Ú Ö Ð × Ö ¸ ×Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß¿ µ Û × ÓÑÔÓ× ÒØÓ Ø ´½ß¿ µ¸ ´½ß µ¸ Ò ´½ß µº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ×ÓÐÚ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Û ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÐÝ Ñ Ø Ò× ØÞ ´ØÖ Î ´Ù ½ ´Ù¾ · ¾ Ò µ ¼¼ Ú ·¾Ù Ò ¼ ´½ß½ µ ÓÓÖ Ò Ø ×º Ù¾ · ´Ù¾ · Ù ¾ ¾ Ò¾ Ó×¾ ¾µ × ¾ ¾Î Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ØÓ Ø ×Ô ¼ ¾ Ö ´½ß½ µ Ð ÜÔÖ ×¹ ¸Û ¼¼ · Ö Û Ý Û × Ò ÐÓ ÓÙ× ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß¿ µ Ò ×Ô Ö Ð ÖÞ × ÓÐÐÓÛ׺ Ý Ø ØÖ Ð ´ µ ´½ß½ ¼µ Ø Ø ÓÖ Ò Ð Ô ÖØ Ð « Ö ÒØ Ð ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × ´½ß½ µ¸ Ð ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒµ ´Ùµ ´ µ ´ µ µ Ý ½ · ´ ½ Ò ÐØ ÖÒ ¹ Ó×¾ µ ½ ¾ ¼ ´½ß½ ½µ Ø ÓØ µ · Ù¾ · ´Ù¾ · ¾ Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ¼¼ Ì Ú Ö Ð Ó ÙÖ× ÓÒÐÝ Ø ÖÓÙ Ø ÕÙÓØ ÒØ ¼¼ ¸ Û ÑÙ×Ø ÓÒ×Ø Òغ ÇÒ × × Ø × ÑÓÖ Ð ÖÐÝ Ý ÛÖ Ø Ò Ø ÓÖÑ   ´ÙÙ¾ ·· · ÖÑÓÒ × ÌÓ ×ÓÐÚ ´½ß½ µ ÓÖ ´½ß½ µ¸ Û ÔÖÓ Ò Ø Ñ Ø Ó Ù× ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÓÖ Ò Ø ×º Ï Ø Û Ø Ö Ñ Ý ×ÙÑÑ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Î ´Ö µ ´Ö µ ´ µ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ¾ ØÓÖ ´Ù¾ · · ÓØ ¾ ¾Î ¼ ¾ × Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÜÔÖ ×× ÓÒ × Ó Ø Ò Ý ÓÑ ØØ Ò Ø Û ØÚ Î · Ù · ¾Ù Ù¾ Ø ´Ù¾ · ¾ µ ¼¼ · ¾Ù ¼ ½ · ´ ¼¼ · ¼ ¼ ´½ß½ ¾µ ÓÒ× ÕÙ ÒØÐÝ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ø ÓØ µ ¼¼ ´½ß½ ¿µ ¿ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ Ì Ð Ø¹ Ò × Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ù Ò ¸ Ø Ö Ø¹ Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ º Ì ØÛÓ × × ÒÒÓØ ÒØ ÐÐÝ ÕÙ Ð ÙÒÐ ×× ÓØ Ö ÕÙ Ð ØÓ Ø × Ñ ÓÒ×Ø Òغ Ì Ö ÓÖ ¸ ¼¼ Ì ØÓÖ Ý Û ØÓÖ ÓÒ Ø Ð Ø¹ Ò × ¾ Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ´½ß½ µ Ò ´½ß½ Ø × Ñ Ú Ö Ð ¸Û Ó Ø Ò ´Ù¾ · ¾ µ ¼¼ · ¾Ù ¼ ´½ß½ × ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ó ´½ß½ ¿µ¸ Ò ¼¼ Ù¾ · ´Ù¾ · ½  Ñ¾ · ¸ º º¸ Ø ÒÚ Ö× Ó Ø Ñ Ò ÓÑÔÓ× × ÓÐÐÓÛ× ¾ ½ × Ò¾   Ù¾ · Ѿ ¾ Ù¾ ·  ½´ ¼¼ ´½ß½ ¾ µ ÒØÓ ´½ß½ ¿µ Ò ¾ ÓÑ Ò Ò · ÓØ µ · ¼ ¾ ×Ò µ ¼¼ ¼¼ ´Ùµ · ¾Ù ´ µ · Ó× ¼ ¼ ´Ùµ   Ò´Ò · ½µ   × Ö « Ö ÒØ ´½ß½ ½µº Ì × Õ׺ ´½ß Ù¾ · ´ µ · Ò´Ò · ½µ × Ò ¼¼ Ì ¾ ´ µ · Ѿ ´ µ Ѿ ¾ Ѿ × Ò¾ ¾   ×ÑÒ ´Ùµ ´ µ ¼ ¼ ¼ µ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ´½ß½ µ Ì ØÛÓ × × Ö ÙÒ Ø ÓÒ× Ó « Ö ÒØ Ò Ô Ò ÒØ Ú Ö Ð × Ò ÑÙ×Ø Ø ÓÖ ÓÒ×Ø Òغ ÒÓØ Ò Ø × ÓÒ×Ø ÒØ Ý Ò´Ò · ½µ¸ Û ¬Ò ÐÐÝ Ø ´Ù¾ · µ Ö ¹ ´½ß½ µ ´½ß½ µ ´½ß½ µ Ø Ø Ö ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× ÒØÓ Û Ø Ô ÖØ Ð Ð ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß½ µ × ÓÑÔÓ× Ý Ø × Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ö Ð × ÓÒ Ò Ø Ö µ Ò ´½ß µ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ö Ø × Ñ × Ò Ø ×Ô Ö Ð × ¸ ¬Ö×Ø ÕÙ Ø ÓÒ × « Ö Òغ Ì ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ× Ù ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ´½   ¾µ ´½   ؾ µ ´Û ¬Ö×Ø Ò × ÓÒ ¼¼ ¼¼ ´ µ  ¾ ¼ Ö Ô ½µ Ø Ò Ó× ´½ß½ ¼µ ÕÙ Ø ÓÒ× ÒØÓ ´ µ · Ò´Ò · ½µ ¾   ½Ñ   Ѿ ´Øµ   ¾Ø ´Øµ · Ò´Ò · ½µ   ½   ؾ Ð Ò ¼ ´½ß½ ½µ ´Øµ ¼ Û Ö Ø ÓÚ Ö Ö Ò Ø ×Ø ØØ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø Ò Û Ö ÙÑ ÒØ× Ò Øº ÖÓÑ ×Ô Ö ´ µ ¾ ¼ Ö ÜÔÖ ×× Ò Ø ÖÑ× ÖÑÓÒ × Û Ö ÐÖ Ý ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × ¿ Ñ Ð Ö Û Ø Ø ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ó× Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ´Øµº ÆÓØ Ø Ø ´ µ × Ø ×¬ × ÓÖÑ ÐÐÝ Ø × Ñ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ × ´Øµ¸ Ò Ñ Ðݸ Ä Ò Ö ³× ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß µº × Û Ú × Ò¸ Ø × « Ö ÒØ Ð ÕÙ ¹ Ø ÓÒ × ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒÑ Ò Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø × ÓÒ Ò ÉÒÑ º ÓÖ ´Øµ¸ Û Ö Ø Ó× ¸ Ø ÉÒÑ ´Øµ Ö ÖÙÐ ÓÙØ ÓÖ Ó Ú ÓÙ× Ö ×ÓÒ׸ × Û Ú × Ò Ò Ë Øº ½º º ÓÖ ´ µ¸ ÓÛ Ú Ö¸ ÓØ × Ø× Ó ÙÒ Ø ÓÒ× ÈÒÑ ´ µ Ò ÉÒÑ ´ µ Ö ÔÓ×× Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ø Ý ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ Ø Ò Ò  ´Ò·½µ Ò Ø ×Ô Ö Ð × º Ò ÐÐݸ ØÛÓ « Ö ÒØ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö Ö ´½ß½ µ × × ÓÖ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó× Ñ Ò × Ò Ñ º Ï ×ÙÑÑ Ö Þ ÐÐ Ò Ú Ù Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ× È ´ µ È ÒÑ ´ ´ µ À Ö Ò Ò Ñ Î ´Ù Î ´Ù Ö Ò µ µ Ù ÒÑ ´Ùµ È ´½ß½ ¾µ ÓÖ × Ò Ñ Ö× ¼ ½ ¾ ÒÑ Ù ÒÑ Ù É Ù ÒÑ É Ó× µ Ó× Ñ ÒØ ÓÖ ÒÑ ´ È ¸ × Ó× µ ÓÖ º À Ò ¸ Ø Ó× Ñ × ÒÑ Ó× Ñ ÈÒÑ ´ Ó× µ × ÒÑ ÙÒ Ø ÓÒ× ´½ß½ ¿µ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ ¡Î ¼¸ Ø Ø ×¸ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÖÓÑ Ø × ÙÒ Ø ÓÒ× Û Ñ Ý ÓÖÑ Ý Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ø × Ö × Î ´Ù µ ½ Ò Ò ¼Ñ ÒÑ È ¼ È Î ´Ù µ Ò ¼Ñ É ÒÑ ÈÒÑ ´ À Ö Ó× µ Ó× Ñ · É ¼ ¡ ÒÑ ÒÑ ÈÒÑ ´ ½ Ò Ù ÒÑ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ Ù ´½ß½ µ ¡ ÒÑ Ó× µ Ó× Ñ · × Ø × Ñ Ñ ÒÓÖ Ü × Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙØ ¬Ü ÐÐ Ô×Ó Û Ñ Ý ÐÐ Ø Ö Ö Ò ÐÐ Ô×Ó ´ º ½º½½µº Ì Ú × ÓÒ Ý ÈÒÑ ´ µ ÓÖ ÉÒÑ ´ µ × ÔÓ×× Ð Ù× Ø Ý Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Ø× ÔÙÖÔÓ× × ØÓ × ÑÔÐ Ý Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ò ØÓ Ñ Ø Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ Ö Ðº ¼ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ z P u b F1 F2 E a u2 + E 2 refere nce ellipsoid º ½º½½º Ê Ö Ò ÐÐ Ô×Ó Ò ÐÐ Ô×Ó Á Ø ÒØÖ ØÝ Ö Ù × ØÓ Þ ÖÓ¸ Ø Ù ÓÑ ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ö ×Ô Ö Ö Ê Ù× Ø Ò Ø × Ñ Ü × Ò Û ¬Ò ÐÑ ÈÒÑ Ù ¼ Ù ÈÒÑ Ò Ö Ê Ò Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ø ÐÐ Ô×Ó Ù ÓÑ × Ø Ò Ö ÕÙ Ð ØÓ Ø Ö Ù× Ê ÐÑ ¼ ÉÒÑ Ù ÉÒÑ Ê Ò·½ Ö ´½ß½ µ Ø Ø ¬Ö×Ø × Ö × Ò ´½ß½ µ ÓÑ × ´½ß½½ µ¸ Ò Ø × ÓÒ × Ö × Ò µ ÓÑ × ´½ß½½ µº Ì Ù׸ Û × Ø Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒÑ ´ Ù µ ÓÖÖ ¹ × ØÓ Ö Ò Ò ÉÒÑ ´ Ù µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ö  ´Ò·½µ Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ò ¸ Ø ¬Ö×Ø × Ö × Ò ´½ß½ µ × ÖÑÓÒ Ò Ø ÒØ Ö ÓÖ Ó Ø ÐÐ Ô×Ó Ù ¸ Ò Ø × ÓÒ × Ö × Ò ´½ß½ µ × ÖÑÓÒ Ò Ø× ÜØ Ö ÓÖ Ø × × × Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ó ×ݺ ÓÖ Ù ¸ Ø ØÛÓ × Ö × Ö ÕÙ Ð ×Ó Ø ´½ß½ ×ÔÓÒ À δ ½ µ Ò Î´ Ò ¼Ñ ¼ µ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ Ó× Ñ · ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ ´½ß½ µ Ì Ù׸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø³× ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ × ×ݺ Ï ÜÔ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´ µ¸ Ú Ò ÓÒ Ø ÐÐ Ô¹ ×Ó Ù ¸ ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÙÑ ÒØ× ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö Ù Ð Ø ØÙ ¸ Ó ÒØÖ ÐÓÒ ØÙ º Ì Ò Ø ¬Ö×Ø × Ö × Ò ´½ß½ µ × Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÒØ Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø × ÓÒ × Ö × Ò ´½ß½ µ × Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÜØ Ö ÓÖ Ö Ð Ø ÔÖÓ Ð Ñº ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × ½ ÓÖÑÙÐ ´½ß½ µ × ÓÛ× Ø Ø ÒÓØ ÓÒÐÝ ÙÒ Ø ÓÒ× Ø Ø Ö ¬Ò ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó ×Ô Ö Ò ÜÔ Ò ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð Ö¹ ÑÓÒ ×º ËÙ Ò ÜÔ Ò× ÓÒ × Ú Ò ÔÓ×× Ð ÓÖ Ö Ø Ö Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ× ¬Ò ÓÒ ÓÒÚ Ü ×ÙÖ º Ö Ñ Ö ÓÒ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý Ì ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ù ´ÓÖ ¬ µ¸ Ö Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × ÓÖ Ø ×ÓÐ Ù× Ó ØØ Ò ÐÓ× ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÓÖ Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ó Ø Ö Ö Ò ÐÐ Ô×Ó Ò Ë Øº ¾º º Ì Ö Ò Ñ ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× ÓÖ Ù ¬ Ñ Ø Ð ØÓ ÓÒ Ù× ÓÒ Û Ø Ø ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × ³ º ÁÒ Ø ÔÖ × ÒØ ÓÓ ¸ ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × Û ÐÐ ÐÛ Ý× ÒÓØ ÐÐ Ô×Ó Ð ¹ Ó Ö Ô ÓÓÖ Ò Ø × ¸ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ð×Ó ÐÐ Ó Ø ÓÓÖ Ò Ø × ¸ Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ý³ º ¾ ¾º½ Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ó Ø ÖØ Ö Ú ØÝ Ì ØÓØ Ð ÓÖ Ø Ò ÓÒ Ó Ý Ø Ö ×Ø ÓÒ Ø ÖØ ³× ×ÙÖ × Ø Ö ×ÙÐØ ÒØ Ó Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ò Ø ÒØÖ Ù Ð ÓÖ Ó Ø ÖØ ³× ÖÓØ Ø ÓÒ Ò × ÐÐ Ö Ú Øݺ Ì Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Û Ó× ÓÖ Ò × Ø Ø ÖØ ³× ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ Ò Û Ó× Þ ¹ Ü × Ó Ò × Û Ø Ø ÖØ ³× Ñ Ò Ü × Ó ÖÓØ Ø ÓÒ ´ º ¾º½µº Ì Ü¹ Ò Ý¹ Ü × Ö ×Ó Ó× Ò × ØÓ Ó Ø Ò Ö Ø¹ Ò ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÓØ ÖÛ × Ø Ý Ö Ö ØÖ Öݺ ÓÖ ÓÒÚ Ò Ò ¸ Û Ñ Ý ××ÙÑ Ò Ü¹ Ü × Û × ××Ó Ø Û Ø Ø Ñ Ò Ö ÒÛ Ñ Ö Ò ´ Ø ÔÓ ÒØ× ØÓÛ Ö × Ø Ñ Ò Ö ÒÛ Ñ Ö Òµº ÆÓØ Ø Ø Û Ö ××ÙÑ Ò Ò Ø × ÓÓ Ø Ø Ø ÖØ × ×ÓÐ Ó Ý ÖÓØ Ø Ò Û Ø ÓÒ×Ø ÒØ ×Ô ÖÓÙÒ ¬Ü Ü ×º Ì × × Ö Ø Ö × ÑÔÐ ¬ ××ÙÑÔØ ÓÒ¸ × ÅÓÖ ØÞ Ò ÅÙ ÐÐ Ö ´½ µº Ì ÒØÖ Ù Ð ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ñ ×× × Ú Ò Ý ¾ Û Ö ×Ø Ò ÙÐ Ö Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø ÔÜ ×Ø ×Ø Ò ÖÓÑ Ø ÖØ ³× ÖÓØ Ø ÓÒ Ò ¾ Ô ´¾ß½µ Ô · ݾ ´¾ß¾µ Ü × Ó ÖÓØ Ø ÓÒº Ì Ú ØÓÖ Ó Ø × ÓÖ z !

Bernhard Hofmann-Wellenhof Dr. Helmut Moritz Institut für Navigation und Satellitengeodäsie Technische Universität Graz, Graz, Austria This paintings is topic to copyright. All rights are reserved, no matter if the entire or a part of the fabric is worried, particularly these of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, copy by way of photocopying machines or comparable potential, and garage in info banks. Product legal responsibility: The writer may give no warrantly for the data contained during this ebook.

Using registered names, emblems, and so on. , during this book doesn't mean, even within the absence of a selected assertion, that such names are exempt from the suitable protecting legislation and laws and as a result loose for basic use. © 2005 Springer-Verlag Wien revealed in Austria SpringerWienNewYork is part of Springer technological know-how + company Media, springeronline. com Typesetting: Composition via authors disguise representation: Elmar Wasle, Graz Printing: G. Grasl GmbH, 2540 undesirable Vöslau, Austria published on acid-free and chlorine-free bleached paper SPIN 11339229 With 111 Figures Library of Congress regulate quantity 2005925135 ISBN-10 3-211-23584-1 SpringerWienNewYork ISBN-13 978-3-211-23584-3 SpringerWienNewYork Ì × ÓÓ × Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ó Ï Ó Ð × ÒØ Ö À × Ò Ò ´½ ß½ ½µ È ÓÒ Ö¸ Ò Ø ØÓÖ¸ Ò Ó ÙØ ÓÖ Ó È Ý× Ð Ó ×Ý ¸ Û Ó× Ö Ñ× Ú ÓÑ ØÖÙ Ò Û Ý ÙÒ ÜÔ Ø ØÓ ÐÐ Ó Ù׺ ÓÖ ÛÓÖ ÐÑÓ×Ø Ø Ô Ö Ó Ó ÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ × Ô ×× × Ò ½ ¸ Ø Ý Ö Ó Ø ¬Ö×Ø Ö Ð × Ó È Ý× Ð Ó ×Ý Ý Ï Ó º À × Ò Ò Ò À ÐÑÙØ ÅÓÖ ØÞº ËÓÓÒ Ø × ÓÓ Ñ ×Ø× ÐÐ Öº ÌÓ Ý¸ Û Ò ×ØÙ Ý Ò ÔÙ Ð Ø ÓÒ× Ð¹ Ò Û Ø Ô Ý× Ð Ó ×ݸ ÒÓØ ×ÙÖÔÖ × Ò ÐÝ Ø ÓÓ × ×Ø ÐÐ Ö ÕÙ ÒØÐÝ ÕÙÓØ º À Ú Ø ÐÓ × Ò ×ØÓÔÔ × Ò Ø Ò ÆÓØ Ø Ðи Ø Ñ × ­ÓÛÒ × ×Ø × Ù×Ù Ð ÓÖ Ñ Ý Ú Ò ×Ø Ö ß Ø Ð ×Ø Ò ×ÓÑ ÓÒ ³× Ñ Ò Ø ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ü ÐÐ ÒØ ÕÙ Ð ØÝ × ÓÖÖ Ð Ø Û Ø ÐÓÒ Ð ÜÔ Ø Ø ÓÒº Ì × × Ø Ö ×ÓÒ Û Ý Ø ÓÓ ×Ø ÐÐ ÔÐ Ý× Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Ò Ó Ø × Ò Ò ÝÓÒ º ÁÒ Ø Ð ×Ø ×¸ Ò Ú ÖØ Ð ×׸ Ó ×Ý × ÖØ ÒÐÝ ÓÒØ ÒÙ ÐÐÝ ¹ Ú ÐÓÔ ÙÖØ Ö ß ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ý Ò Û ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó × Ò × Ò ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò Ý ÑÓ ÖÒ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ò Õ٠׺ Ì × × Û Ö Ø ×ØÓÖÝ Ó Ø × ÓÓ ×Ø ÖØ׺ Ë Ú Ö Ð Ý Ö× Ó¸ Á ØÖ ØÓ ÓÒÚ Ò À ÐÑÙØ ÅÓÖ ØÞ ÓÒ Ø Ò ×× ØÝ Ó Ò Û Ø ÓÒ Ó È Ý× Ð Ó ×ݺ Ú Ò Á Ò ÓÙÒØ Ö ×ÓÑ ÒØ Ö ×ظ Á ÒÓØ Ñ Ò ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ×Ù º ËØ Ø Ö ÌÖÓÔ Ò Ó ÐØ Ò ËØ Ò ´Ô Ö× ×Ø ÒØ ÖÓÔ× ÓÐÐÓÛ ÓÙØ Ø ×ØÓÒ µ¸ Á Ø ÓÙ Ø Ò ×Ø ÖØ ØÓ Ö Ô Ø ÑÝ Ö ÕÙ ×Ø Ö ÙÐ ÖÐݺ Ì Ö ×ÓÒ ÓÖ ÑÝ ×ÓÑ ÓÛ Ó ×Ø Ò Ý ÓÖ Ò Ø ÖÓÑ Ø Ô ×غ ÁÒ ½ ¿¸ Á ÓØ Ø Ò ØÓ ×ÙÔÔÓÖØ À ÐÑÙØ ÅÓÖ ØÞ Ò ÛÖ Ø Ò Ø ÓÓ ÒØ ØÐ ÓÑ ØÖݸ Ê Ð Ø Ú Øݸ Ò Ó ×ݺ ÓÖ Ñ ¸ Ø × Û × ØÖ Ñ Ò ÓÙ×ÐÝ Ü Ø Ò Ø Ñ Û Ö Û Ú ÐÓÔ Ö Ø ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÒÝ Ö ×Ô Øº ÁÑÑ Ø ÐÝ Ø Ö Ø × ÜÔ Ö Ò ¸ Á Ñ Ò ×Ø ÑÝ × Ö Ó ÒÓØ Ö Ò ÓÖ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒº ÁÒ Ø × Ý׸ Ø Ó Ò Û Ø ÓÒ Ó È Ý× Ð Ó ×Ý Ñ ØÙÖ º Ò ÐÐݸ Ø Ô Ö× ×Ø ÒØ ÖÓÔ× ×Ù º Á ÒÒÓØ Ø ÐÐ ÝÓÙ Ø Ï Ý Ò Ø Ï Ò ×Ù ÒÐÝ Û ÓÒØÖ Ø Û Ø Ø ËÔÖ Ò Ö ÈÙ Ð × Ò ÓÑÔ Òݺ ÌÓ Ñ Ø × Ñ × Ø Û Ð Ó Ø Ñ Ò ØÙÖÒ ß Ø Ò ÝÓÙ¸ À ÐÑÙØ Å ÒÝ Ô Ö×ÓÒ× × ÖÚ Ö Ø Ò Ø Ò ×º ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù×¹È Ø Ö Ë Û ÖÞ¸ Ö Ø Ö ÖÓÑ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑ Ø × Ò Ò Ö Ò Ó Ø ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ð Öݸ ×ØÖÓÒ ÐÝ Ò­Ù Ò Ø ÐÒ ØÛ Ò Ô Ò ¸ Ð Ñ Ò Ø Ò ¸ ÙÔ Ø Ò ¸ Ò Ò ØÓÔ ×º ÈÖÓ º Öº À Ö ÖØ Ä Ø Ò Ö¸ Ö Ø Ö ÖÓÑ Ø ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Æ Ú Ø ÓÒ Ò Ë Ø ÐÐ Ø Ó ×Ý Ó Ø Ö Þ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý¸ Û × Ö Ú Û Ö Ó Ø ÓÓ º À × Ö Ø ÐÐÝ Ö Ò ÓÖÖ Ø Ø ÙÐÐ ÚÓÐÙÑ º À × Ñ ÒÝ ×Ù ×Ø ÓÒ× Ò ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ׸ Ö Ø Ð Ö Ñ Ö × Ò ÔÖÓÔÓ× Ð× Ö Ö Ø ÙÐÐÝ ÒÓÛÐ º ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÙ ØÖ Ö ÖÓÑ Ø ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Æ Ú Ø ÓÒ Ò Ë Ø Ð¹ Ú ÓÖ ÛÓÖ ÐØ Ó ×Ý Ó Ø Ö Þ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý × ÐÔ Û Ø ÓÒ×ØÖÙ ¹ Ø Ú Ö Ø ÕÙ Ò Ú ÐÙ Ð ×Ù ×Ø ÓÒ׺ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ × ×ØÖÓÒ ÐÝ ÐÔ ØÓ × Ô Ôº ½½ Ý ÔÖÓÚ Ò ÒÙÑ Ö Ð Ü ÑÔÐ × Ò × Ú ÐÙ Ð ÜÔ ¹ Ö Ò ÓÒ Ø ÔÖ Ø Ð ×Ô Ø× Ó Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÁÒ × Ú Ö Ð ÖÙ Ø ÙÐ × Ù×× ÓÒ׸ ÈÖÓ º Öº ÊÓÐ Ò È Ð ÖÓÑ Ø ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Æ Ú Ø ÓÒ Ò Ë Ø ÐÐ Ø Ó ×Ý Ó Ø Ö Þ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý × ÔÖÓÚ ×Ö ÜÔ Ö Ò ÓÒ Ø ×Ô Ö Ú ØÝ Ñ ×× ÓÒ׺ È ÖØ× Ó × ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ØÙÖ ÒÓØ × Ö Ñ ÖÖÓÖ ÒØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × Ø ÓÒº À Ð×Ó × ÖÚ × Ø Ò × ÓÖ Ö ÙÐ ÔÖÓÓ Ö Ò Ó Ø × × Ø ÓÒº Ì ÓÚ Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ Û × × Ò Ò ÔÖÓ Ù Ý Ôк¹ÁÒ º ÐÑ Ö Ï ×Ð Ó Ì Ð ÓÒ×ÙÐØ Ù×ØÖ Ñ À ´ÛÛÛºØ Ð ÓÒ×ÙÐع Ù×ØÖ º صº Ï Ò ÔÖ × ÒØ Ò Ø × ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ ØÓ Ø ËÔÖ Ò Ö ÈÙ Ð × Ò ÓÑÔ Òݸ Ø Ö ×ÔÓÒ× Û × ÜØÖ Ñ ÐÝ ÔÓ× Ø Ú Ù× Ó Ø× Ý ¹ Ø Ö ÕÙ Ð Øݺ Ì Ò ÜÓ Ø ÓÓ Û × ÔÖÓ Ù Ù× Ò ÓÑÔÙØ Ö ÔÖÓ Ö Ñ ÛÖ ØØ Ò Ý Öº Ï ÐØ Ö ÃÐÓ×Ø Ù× ÖÓÑ Ø ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Þ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ýº Ð×Ó¸ × ÔÖÓ Ö Ñ ÐÔ ÒØ Ø Ø ÓÒ Ó ×ÓÑ ×Ô ÐÐ Ò ÖÖÓÖ׺ Ì ÓÓ × ÓÑÔ Ð Û Ø Ø Ø ÜØ ×Ý×Ø Ñ Ä Ì ¾ º ÇÒ Ó Ø ¬ ÙÖ × Ò ÐÙ × Ð×Ó Ú ÐÓÔ Û Ø Ä Ì ¾ º Ì Ö Ñ Ò Ò ¬ ÙÖ × Ö Ö ÛÒ Ý Ù× Ò ÓÖ Ð Ê Ï ½½º ÈÖ Ñ Ö ÐÝ Öº ÃÐ Ù× Ä Ø ÖÓÑ Ø ÁÒ×Ø ØÙØ Ó Æ Ú Ø ÓÒ Ò Ë Ø ÐÐ Ø Ó ×Ý Ó Ø Ö Þ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¹ × ÖÚ × Ø Ø Ò × ÓÖ Ø ¬ ÙÖ ×º À Û × ×ÙÔÔÓÖØ Ý ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÙ ØÖ Öº Ì ÐÝ Ñ Ð Ú Ð Ó Ø ÔÖÓ Ù Ö× ××ÙÖ × × Ð Ó ÕÙ Ð Øݺ Å ÒÝ Ó Ø × ¬ ÙÖ × Ö Ö Ö Û Ò × Ó Ø ÓÖ Ò Ð× Ò À × Ò Ò Ò ÅÓÖ ØÞ ´½ µº Á Ñ Ð×Ó Ö Ø ÙÐ ØÓ Ø ËÔÖ Ò Ö ÈÙ Ð × Ò ÓÑÔ ÒÝ ÓÖ Ø Ö Ú Ò ÓÓÔ Ö Ø ÓÒº Ì Ò ÐÙ× ÓÒ Ý Ò Ñ Ó ÓÑÑ Ö Ð ÓÑÔ ÒÝ ÓÖ ÔÖÓ Ù Ø Ó × ÒÓØ ÓÒ×Ø ØÙØ Ò Ò ÓÖ× Ñ ÒØ Ý Ø ÙØ ÓÖ׺ ÁÒ ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ×Ù Ò ÐÙ× ÓÒ× Û Ö ÚÓ Û Ò Ú Ö ÔÓ×× Ð º Ò ÐÐݸ ÝÓÙÖ × ÓÖ ÙØÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø × ÓÓ Ò ÝÓÙÖ Ú Ö ÔÔÖ Ø Ò Ò ÓÙÖ º Ì × Ð Ø ÓÒ Ó ØÓÔ × × ÖØ ÒÐÝ « Ö ÒØ ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò Ð ÓÓ ÛÖ ØØ Ò Ý À × Ò Ò Ò ÅÓÖ ØÞº ÀÓÛ Ú Ö¸ × ÐÐÝ Û ØÖ ÒÓØ ÓÒÐÝ ØÓ ÔØ ÓÚ Ö ÐÐ ×ØÖÙ ØÙÖ Û Ö Ú Ö ÔÓ×× Ð ÙØ Ð×Ó ØÓ Ð Ú Ø Ø ÜØ ÙÒ Ò º Ì ÔÖ Ñ ÖÝ × Ð Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ó Ø ØÓÔ × Û Ö Ö Ð Ú Ò Ý¸ ØÙØÓÖ Ð ÓÒØ Òظ Ò Ø ÒØ Ö ×Ø Ò ÜÔ ÖØ × Ó Ø ÙØ ÓÖ׺ Ø Ð × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø ÓÒØ ÒØ× × Ú Ò Ò Ø ÈÖ º Å Ö ¾¼¼ º ÀÓ Ñ ÒÒ¹Ï ÐÐ Ò Ó ÈÖ Ì × ÓÓ × ÙÒ Ú Ö× ØÝ¹Ð Ú Ð ÒØÖÓ Ù ØÓÖÝ Ø ÜØ ÓÓ º È Ý× Ð Ó ×Ý × Ø × Ò Ó Ø ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ Ò Ó Ø× Ö Ú ØÝ ¬ Ð º È ÖØ ÙÐ Ö ÑÔ × × × ÔÙØ ÓÒ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓÑ ØÖݸ ×Ô ÐÐÝ È˸ Ò ÑÓ ÖÒ Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð Ø Ò Õ٠׺ Ì Ñ Ø Ñ Ø Ð ØÓÓÐ × ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖݺ ÅÓÖ ÓÙØ Ø ÔÙÖÔÓ× Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ô Ý× Ð Ó ×Ý Û ÐÐ ÓÙÒ Ò Ø ×Ù × ÕÙ ÒØ ÑÓØ Ú Ø ÓÒº ÓÖ ØØ Ö Ö Ð Øݸ ×ÓÑ Ö Ô Ø Ø ÓÒ× Ö ÔÙÖÔÓ× ÐÝ Ù× º Ì Ñ Ø Ñ Ø Ð ÔÔ Ö ØÙ× × ÔØ × × ÑÔÐ × ÔÓ×× Ð º Ì ÓÓ × Ú ÒØÓ ½½ ÔØ Ö׸ × Ø ÓÒ Ó Ö Ö Ò ×¸ Ò ¹ Ø Ð Ò ÜÛ × ÓÙÐ ÑÑ Ø ÐÝ ÐÔ Ò ¬Ò Ò ÖØ Ò ØÓÔ × Ó Ò¹ Ø Ö ×غ Ì ¬Ö×Ø ÔØ Ö × Ò ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ñ Ø Ñ Ø Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ØÓ Ø ÜØ ÒØ Ò Ò Ø ÔÖ × ÒØ ÓÓ º ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ Ø × Ð ×× Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ × Ö ÔÖ × ÒØ ¸ º º¸ Ý Ø ÓÓ Ó Ã ÐÐÓ ´½ ¾ µ ´Ø × × ÓÙÖ Ù×Ù Ð ÑÓ Ó ÕÙÓØ Ò Ö Ö Ò ×¸ Ý Ò Ñ × Ò Ý Öµº Å Ø Ñ Ø Ò× Û ÐÐ ÒÓØ ÑÑ Ø ÐÝ Ø Ø Ø ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ × Ò ÑÓ×Ø Ø ÜØ ÓÓ × ÓÒ Ø ¹ ÓÖ Ø Ð Ô Ý× ×¸ × Ò ÓÖÑ Ð ÔÖÓÓ × Ö Ö ÕÙ ÒØÐÝ ÓÑ ØØ ÓÖ Ö ÔÐ Ý ÙÖ ×Ø ÓÒ× Ö Ø ÓÒ׺ Ì × ÓÒ ÔØ Ö ÒØÖÓ Ù × Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ó Ø ÖØ ¸ º º¸ Ø ÓÖ Ó Ö Ú Øݸ Ð Ú Ð ×ÙÖ × Ò ÔÐÙÑ Ð Ò ×¸ Ø Ó ¸ Ò ÓÓÖ Ò Ø × Ò ØÙÖ ÐÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø Ñ ×ØÖÓÒÓÑ Ð Ø ØÙ Ò ÐÓÒ ØÙ × Û ÐÐ × Ø× ÓÚ Ø Ó º ÔÓÛ Ö ÙÐ ØÓÓÐ Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ× Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ì Ò Ø¹ ÙÖ Ð Ö Ö Ò ×ÙÖ × Ò ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ ÕÙ ÔÔ Û Ø ÒÓÖÑ Ð Ö Ú ØÝ ¬ Ð º Ì × Ú × Ù× Ó Ø Ê Ö Ò ËÝ×Ø Ñ ´ Ê˵ ÓÖ ÏÓÖÐ Ó Ø ËÝ×Ø Ñ ´Ï ˵º Ú Ø ÓÒ× Ó Ø Ö Ð Ö Ú ØÝ ¬ Ð ÕÙ ÒØ Ø × ÖÓÑ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ö Ò ÕÙ ÒØ Ø × Ö ×Ñ ÐÐ Ò Ò Ð Ò Ö Þ º Ì × Ñ × Ø ÔÓ×× Ð ØÓ ØÖ Ø Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ× × Ö Ð Ø Ú ÐÝ × ÑÔÐ ÓÙÒ Öݹ Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖݺ Û Ðй ÒÓÛÒ Ð ×× Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ × ËØÓ ×³ ÒØ Ö Ð ÓÖÑÙÐ º Ì Ø Ö ÔØ Ö Ð× Û Ø Ö Ú ØÝ Ö Ù Ø ÓÒ׸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ù Ø ÓÒ× Ù× Ò Ø Ø ÓÖÝ Ó ×Ó×Ø ×ݺ ¬Ö×Ø Ð Ò ØÓ ÓÔ Ý× × × ×Ø Ð × ÒØ × Û Ýº Ì ÓÙÖØ ÔØ Ö ÓÒ× Ö× Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø׸ Û × ÑÓÖ Óѹ ÔÐ Ø Ø Ò ÓÒ ÛÓÙÐ Ø Ò Ø Ø ÒÒ Ò º Ì ¬Ö×Ø ÓÙÖ ÔØ Ö× Ö Ò ÙÔ Ø Ó Ø ÓÐ ÓÓ Ý À × Ò Ò Ò ÅÓÖ ØÞ ´½ µ¸ Û × ÖÚ × × Ø Ø ÑÔÐ Ø Ó Ø × ÓÓ º Ì ¬Ø ÔØ Ö × ÒØÖ Ð Ò × Ú Ö Ð Ö ×Ô Ø׺ ÁØ × Ú ×ØÐÝ ÜÔ Ò × ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÓÖÑ Ö ÓÓ Ò × ÓÑÔÐ Ø ÐÝ « Ö ÒØ ×ØÖÙ ØÙÖ º Ü ÈÖ Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÒØ ÖÖ Ð Ø Ò ÓÑ ØÖ Ò Ô Ý× Ð ×Ô Ø× × Ñ Ø Ö Ò ÐÐ Ø× ÓÑÔÐ Ü Øݸ ÖÓÑ Ø ÐÓ Ð ´È ÖØ Áµ ØÓ Ø Ð ×× Ð ÐÓ Ð ×Ô Ø× ´È ÖØ ÁÁÁµ¸ Ø Ö ÓÒ Ð Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ó ×Ý Ò Ø ÔÖ ¹× Ø ÐÐ Ø × Ò× ´È ÖØ ÁÁµ ÓÖÑ Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒº ÇÒ ÓÙÐ Ð×Ó × Ý¸ È ÖØ Á × ÒØ Ö Ð Ò È ÖØ ÁÁÁ × « Ö ÒØ Ðº È ÖØ Á¸ Ó ÒØÖ Ò ÐÓ Ð Ö Ö Ò ×Ý×Ø Ñ׸ × ÒÑ ÔÓ×× Ð ÓÒÐÝ Ý ÐÝ ÔÖ × ÓÑ ØÖ × Ø ÐÐ Ø Ñ Ø Ó ×º Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø Ø Ö Ñ Ò× ÓÒ¸ ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø Æ ÙÐØ Ø × × Ó Ó ×ݸ × ÓÖÑÙÐ Ø Ò ×ÓÐÚ Ö Ò Ø ÑÓ×Ø Ö Ø Ò Ò ØÙÖ Ð Û Ýº È ÖØ ÁÁ × Ò ØØ ÑÔØ ØÓ ×ÓÐÚ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ð ×× ÐÐÝ Ò ÒÓÒ « Ö ÒØ Ð Û Ý¸ ÙØ Ø Û Ð Ò × Ø Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ø Þ Ò Ø ×Ø Ò × Û Ö ØÓÓ Ò ÙÖ Ø Ù× Ó ØÑÓ×Ô Ö Ö Ö Ø ÓÒº Ì Ð ×× Ð Û Ý ÓÙØ Ó Ø × Ð ÑÑ ¸ ×Ø ÐÐ Ú Ð ØÓ Ý¸ × Ø ×ØÖÓ Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ­ Ø ÓÒ× Ó Ø Ú ÖØ Ð × × Ù×× Ò È ÖØ ÁÁÁº Ì × ÜØ ÔØ Ö × Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×Рظ ØÖ Ø Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð ÙÔ ØÓ ÓÙØ ½¼ Ѹ Û Ø Ú Û ØÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ö ÓÖÒ Ö Ú Ñ ØÖݺ ÁØ × ×ØÖ ÑÐ Ò Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ÓÐ ÔØ Ö º Ì × Ú ÒØ ÔØ Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø ÓÐ ÔØ Ö ¸ ÙØ Ø × Ö ØÐÝ ÜÔ Ò ØÓ Ö ­ Ø Ø ÒÓÖÑÓÙ× ÔÖÓ Ö ×× Ó × Ø ÐÐ Ø Ñ Ø Ó × ÓÖ Ø ¹ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ Ð Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ¬ Ð º Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ × Ò Ø Ô ØÛ Ò Ø × ÐÓ Ð ¬ Ð Ø Ð Ú Ø ÓÒ× Ò Ø Ø Ð ÙØ Ðй ×ØÖ ÙØ Ø ÖÖ ×ØÖ Ð Ö Ú ØÝ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ׺ Ì Ò Û Ø × Ø ÐÐ Ø Ñ ×× ÓÒ׸ ÒØ Ò ØÓ ÐÓ× Ø × Ô¸ Ö × Ö º Ì Ø ÔØ Ö¸ ÓÒ ÅÓÐÓ Ò× Ý³× Ò Ö Ð Ø Ø ÓÖ ×¸ × Ò ÓÒ¹ × Ö ÐÝ ÜÔ Ò ¸ ÓÛ Ò ØÓ Ø Ö Ö Ø ÓÒ ÔØÙ Ð ÑÔÓÖØ Ò º ÅÓÐÓ Ò× Ý Û × Ø ¬Ö×Ø ØÓ × Ô Ý× Ð Ó ×Ý ÓÒ ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÒ Ø Ô Ý× Ð ÖØ ³× ×ÙÖ Ö Ø Ö Ø Ò ÓÒ Ø Ó º À × ÓÒ ÔØÙ Ð Ö Ñ Ò¹ ÐÙ × Ð×Ó ×ØÖÓ Ó Ø Ñ Ø Ó ×º ÐØ ÓÙ ÓÒ Ú Ý ÅÓÐÓ Ò× Ý × Ñ Ø Ó ØÓ ÚÓ Ø Ö Ù Ø ÓÒ Ó Ö Ú ØÝ ØÓ × Ð Ú Ð¸ Ò ÑÓÙÒØ Ò Ö × Ø ÛÓÖ × ×Ø ÓÑ Ò Û Ø ×Ó×Ø Ø Ò × Ñ Ð Ö Ö Ú ØÝ Ö Ù Ø ÓÒ× Û Ö ÒÓÛ Ñ Ð Ö × Ö ÑÓÚ ¹Ö ×ØÓÖ Ø Ò Õ٠׺ Ö Ø Ò ÛØ Ö ¹ ×Ô Ø ØÓ Ø ÖÐ Ö ÓÓ × Ø Ø Ø Ø ÒÓÛ Û ÙÒ Ö×Ø Ò ÅÓÐÓ Ò× Ý³× Ø ÓÖÝ ÑÙ ØØ Ö¸ ×Ó Ø Ø Û Ò ØÖ Ø Ø ÒÓÛ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Û Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ñ Ø Ñ Ø ×¸ Û Ø ÓÙØ Ø Ù× Ó ÒØ Ö Ð ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ì Ò ÒØ ÔØ Ö × ÔÖ Ø ÐÐÝ ÙÒ Ò ÙÔ Ø Ó Ø ÓÐ Ô¹ Ø Ö º Ì ×Ø Ø ×Ø Ð ØÖ ØÑ ÒØ Ó Ö Ú ØÝ × ÙÒ Ö ÓÒ Ò ÒÓÖÑÓÙ× Ò ÙÒ ÜÔ Ø Ò Ö × Ò ÑÔÓÖØ Ò ¸ Ø ÓÖ Ø Ð × Û ÐÐ × ÔÖ Ø Ð¸ ×Ó × ØÓ Û ÖÖ ÒØ ×Ô ÐÒ Û ÔØ Öº Ì Ø ÒØ ÔØ Ö Ð× Û Ø Ð ×ع×ÕÙ Ö × ÓÐÐÓ Ø ÓÒº Ì × × Ö Ø ×ÝÒØ × × Ó Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ð ×ع×ÕÙ Ö × ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ö Ú ØÝ ØÖ Ø Ò Ø Ò ÒØ ÔØ Ö¸ Û Ø Ø Ø ÓÖÝ Ó À Ð ÖØ ×Ô ÛØ ÖÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ׸ Ò ÛØ × Ó Ö Ú ØÝ Ö Ù Ø ÓÒ Ò Ø Ø ÓÖÝ Ó ÅÓÐÓ Ò× Ýº Ì × ×ÝÒØ × × ÈÖ Ü × Ù ØÓ ×Ñ ÐÐ ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ý ÃÖ ÖÙÔ ´½ µº ÁØ × Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ × ÑÔÐ Ñ Ø Ñ Ø Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ù× × ÓÒÐÝ Ñ ØÖ Ü Ñ Ø Ó × Û Ðй×Ù Ø ÓÖ Ð ¹ ØÖÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ×Ø Ðи Ø Ô ÖÑ Ø× Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ú ÖØÙ ÐÐÝ ÐÐ Ó Ø Ø ØÝÔ ×º Ì Ù× Ø × ÓÑ Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö ÓÖ ÒÙÑ Ö Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ì Ð Ú ÒØ ÔØ Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø × Ú Ö ÓÙ× Ñ Ø Ó × Ý ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ò Ù×ØÖ ¸ Û ÓÑ Ò × Æ ÙÐØ ØÓÔÓ Ö Ô Ý Û Ø × ÐÝ Ú Ð Ð Ø º ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Ø ÓÒ× Û Ø Ò Ø Ø ÜØ ÓÑ Ø Ø Ô ÖØ ØØÔ »» Ø Ö ×× ÓÒ¹ Ø Ò× ÛÛÛ Ø Ö ÓÖ ¸ ÛÛÛº × º ÒØ Ñ Ò× ØØÔ »»ÛÛÛº × º ÒØ º Í×Ù¹ ÐÐݸ ÒØ ÖÒ Ø Ö ×× × Ú Ò Ò Ø Ø ÜØ Ö ÒÓØ Ö Ô Ø Ò Ø Ð ×Ø Ó Ö Ö¹ Ò ×º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ð ×Ø Ó Ö Ö Ò × Ó × ÒÓØ Ý Ð ÓÑÔÐ Ø Ô ØÙÖ Ó Ø Ö ÖÒ ×Ó Û Û Ú Ò Ò ¬Ø Ò º Ì Ù× Ó Ø ÒØ ÖÒ Ø ×ÓÙÖ × Ù× ×ÓÑ ØÖÓÙ Ð × ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÓÒº Ï Ò ÐÓÓ Ò ÓÖ ÔÖÓÔ Ö Ò ÓÒ × ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ÓÒ¸ ÕÙ Ø Ó Ø Ò ÒØ Ð × Ö ÔØ ÓÒ× Û Ö ÓÙÒ Ø « Ö ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ׺ ËÓ Ø ÙÒ×ÓÐÚ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ÖÓ× ØÓ ¬ ÙÖ ÓÙØ Ø ÖÐ Ö Ò ÓÖ Ò Ð ×ÓÙÖ º ÁÒ Ø × × ×¸ ×ÓÑ Ø Ñ × Ø × ÓÒ Û × Ñ ¸ ØÓ ÚÓ ÔÓ×× Ð ÓÒ­ Ø Ó ÒØ Ö ×Ø׸ Ý ÓÑ ØØ Ò Ø Ø Ø ÓÒ Ó Ø ×ÓÙÖ Ø Ðк Ì × Ñ Ò× Ø Ø ×ÓÑ Ô Ö × × ÓÖ × ÒØ Ò × Ñ Ý Ú Ò ÔØ ÖÓÑ ÒØ ÖÒ Ø ×ÓÙÖ ×º ÇÒ Ø ÓØ Ö × ¸ × ×ÓÓÒ × Ø × ÓÓ × Ö Ð × ¸ Ø Ñ Ý Ò Û ÐÐ Ð×Ó × ÖÚ × Ò ÒÔÙØ ×ÓÙÖ ÓÖ × Ú Ö Ð ÓÑ Ô ×º ÓÖ Ð Ó Ö Ô Ð Ö Ö Ò ×¸ Ø ÑÓ×Ø Ö ÐÝ ×× Ð ÓÖ ÑÓ×Ø Óѹ ÔÖ Ò× Ú ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ó Ò ÙØ ÓÖ ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ØÓÔ × Ú Ò Ö Ø Ö Ø Ò × ¬Ö×غ Ì Ð ×Ø Ó Ö Ö Ò × Ó × ÒÓØ Ñ Ø ÓÑÔÐ Ø Ò ×× ×ÓÑ ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÙ Ð Ø ÓÒ× Ñ Ý Ú Ò ÓÑ ØØ ÙØ Ò Ú Ö ÓÒ ÔÙÖÔÓ× º Ì ´ Ñ Ö Òµ ×Ô ÐÐ Ò Ó ÛÓÖ × ÓÔØ ÖÓÑ Ï ×Ø Ö³× Ø ÓÒ ÖÝ Ó Ø Ò Ð × Ä Ò Ù ´Ø Ö Ø ÓÒ¸ ÙÒ Ö µº Ô ÖØ ÖÓÑ ØÝÔ Ð «ÖÒ ×Ð Ø Ñ Ö Ò Ð Ú Ð Ò Ò ÓÒØÖ ×Ø ØÓ Ø Ö Ø × Ð Ú Ð¹ Ð Ò ¸ Ø × Ñ Ý Ð ØÓ ÓØ Ö Ú Ö Ò × Û Ò ÓÑÔ Ö Ò Ø ÓÒ Ö ×º Ï ¹ ×Ø Ö³× Ø ÓÒ ÖÝ ÐÛ Ý× ÓÑ Ò × Ø Ò Ø ÓÒ ÒÓÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÛÓÖ Û Ø ÓÙØ ÝÔ Ò ÙÒÐ ×× Ô Ø Ð Ð ØØ Ö ÓÐÐÓÛ׺ Ì Ö ÓÖ ÒÓÒ Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ¸ ÒÓÒÔÖÓÔÙÐ× ¸ ÒÓÒ× ÑÙÐØ Ò ØÝ Ò ÒÓÒ¹ ÙÖÓÔ Ò Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ×Ô ÐÐ Ò ×º ËÝÑ ÓÐ× Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ú ØÓÖ ÓÖ Ñ ØÖ Ü Ö Ò ÓÐ º Ì ÒÒ Ö ÓÖ × Ð Ö ÔÖÓ Ù Ø Ó ØÛÓ Ú ØÓÖ× × Ò Ø Ý ÓØ ¡ º Ì ÒÓÖÑ Ó Ú ØÓÖ¸ º º¸ Ø× Ð Ò Ø ¸ × Ò Ø Ý ØÛÓ ÓÙ Ð ¹ Ö× º Î ØÓÖ× ÒÓØ Ö Ð Ø ØÓ Ñ ØÖ × Ö ÛÖ ØØ Ò Ø Ö × ÓÐÙÑÒ ÓÖ × ÖÓÛ Ú ØÓÖ׸ Û Ø Ú Ö × ÑÓÖ ÓÒÚ Ò Òغ Å Ö ¾¼¼ º ÀÓ Ñ ÒÒ¹Ï ÐÐ Ò Ó Àº ÅÓÖ ØÞ ÓÒØ ÒØ× ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ½º½ ½º¾ ½º¿ ½º ½º ½º ½º ½º ½º ½º½¼ ½º½½ ØØÖ Ø ÓÒ Ò ÔÓØ ÒØ Ð º º º º º º º º º º º º º ÈÓØ ÒØ Ð Ó ×ÓÐ Ó Ý º º º º º º º º º º º º º À ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × º º ËÔ Ö Ð ÖÑÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º ËÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × º º º º º º º º º º º Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø × ÓÒ Ò º º º º ÜÔ Ò× ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × º º º º º º ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø Ö ÔÖÓ Ð ×Ø Ò ÒØÓ ÞÓÒ Ð Ò ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ º º º º º º º º º º º ½º½¾ ËÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ Ý Ñ Ò× Ó ×Ô ÖÑÓÒ × Ò ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ð º º º º º º º º ½º½¿ ÇØ Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× º º º º º º º º º ½º½ Ì Ö Ð ÖÚ ØÚ Ó ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ º º ½º½ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÑÓÒ × º º º º º º Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò Ø × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ½½ ½¾ ½ ½ ¾½ ¾¿ º º ¾ º º º º º º º º º º ¾ ¾ ¿¾ ¿ ¿ Ö Ú ØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ú Ð ×ÙÖ × Ò ÔÐÙÑ Ð Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÖÚ ØÙÖ Ó Ð Ú Ð ×ÙÖ × Ò ÔÐÙÑ Ð Ò × º º º º º º º º º º Æ ØÙÖ Ð ÓÓÖ Ò Ø × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ì ÔÓØ ÒØ Ð Ó Ø ÖØ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × º º À ÖÑÓÒ × Ó ÐÓÛ Ö Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ì Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ó Ø Ð Ú Ð ÐÐ Ô×Ó º º º º º º º º º º º º º º ÆÓÖÑ Ð Ö Ú ØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÒÓÖÑ Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × º º Ë Ö × ÜÔ Ò× ÓÒ× ÓÖ Ø ÒÓÖÑ Ð Ö Ú ØÝ ¬ Ð º º º º º º º º º Ê Ö Ò ÐÐ Ô×Ó ß ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ × º º º º º º º º º º º º º ÒÓÑ ÐÓÙ× Ö Ú ØÝ ¬ Ð ¸ Ó Ð ÙÒ ÙÐ Ø ÓÒ׸ Ò ­ Ø ÓÒ× Ó Ø Ú ÖØ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¾ Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ó Ø ¾º½ ¾º¾ ¾º¿ ¾º ¾º ¾º ¾º ¾º ¾º ¾º½¼ ¾º½½ ¾º½¾ º º º º º º º º º º ½ ¿ ÖØ ¿ ½ ¿ ¿ ¼ ÜÚ ÓÒØ ÒØ× ¾º½¿ ËÔ Ö Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ò ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ×ØÙÖ Ò ÔÓØ ÒØ Ð Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ Ö Ú ØÝ ÒÓÑ Ð × ÓÙØ× Ø ÖØ º º º º º º º º º º º º ¾º½ ËØÓ ×³ ÓÖÑÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÜÔÐ Ø ÓÖÑ Ó ËØÓ ×³ ÒØ Ö Ð Ò ËØÓ ×³ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ ØÓ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ö Ö Ò ÐÐ Ô×Ó º º º º º ¾º½ Ö Ú ØÝ ×ØÙÖ Ò × Ò ÃÓ ³× ÓÖÑÙÐ º º º º º º º º º ¾º½ ­ Ø ÓÒ× Ó Ø Ú ÖØ Ð Ò ÓÖÑÙÐ Ó Î Ò Ò Å Ò ×Þ ¾º¾¼ Ì Ú ÖØ Ð Ö ÒØ Ó Ö Ú ØÝ º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾½ ÈÖ Ø Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ Ö Ð ÓÖÑÙÐ × º º º º º º º º ¿ Ö Ú ØÝ Ö Ù Ø ÓÒ ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¾ ÙÜ Ð ÖÝ ÓÖÑÙÐ × º º º º º º º º º º º º ¿º¿ Ö ¹ Ö Ö Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¿º ÓÙ Ù Ö Ö Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º ¿º ÈÓ Ò Ö Ò ÈÖ Ý Ö Ù Ø ÓÒ º º º º º º ¿º Á×Ó×Ø Ø Ö Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º ¿º º½ Á×Ó×Ø ×Ý º º º º º º º º º º º º º º ¿º º¾ ÌÓÔÓ Ö Ô ¹ ×Ó×Ø Ø Ö Ù Ø ÓÒ× ¿º Ì Ò Ö Ø « Ø º º º º º º º º º º º º ¿º Ì ÒÚ Ö× ÓÒ Ö Ù Ø ÓÒ Ó ÊÙ Þ º º º ¿º Ì ÓÒ Ò× Ø ÓÒ Ö Ù Ø ÓÒ Ó À ÐÑ ÖØ º À Ø× º½ ËÔ Ö Ø Ð Ú Ð Ò º º º º º º º º¾ ÓÔÓØ ÒØ Ð ÒÙÑ Ö× Ò º¿ ÇÖØ ÓÑ ØÖ Ø× º º º º ÆÓÖÑ Ð Ø× º º º º º º º ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó « Ö ÒØ º ÈË Ð Ú Ð Ò º º º º º º º Ì º½ È ÖØ º¾ º¿ ÓÑ ØÖÝ Ó Ø ÖØ º º º º º ÝÒ Ñ º º º º º º º º º º Ø ×Ý×Ø º º º º º ÇÚ ÖÚ Û º º º º º º º º º º Á ÐÓ Ð Ö Ö Ò ×Ý×Ø Ñ× ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º Ì ÐÓ Ð ÈÓ× Ø ÓÒ Ò ËÝ×Ø º¿º½ × ÓÒ ÔØ º º º º º¿º¾ ËÝ×Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ º¿º¿ Ë Ø ÐÐ Ø × Ò Ð Ò Ó º º º Ø Ö º º º Ñ º º º º º º º × ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ø× º º º º º º º º º º Ñ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈË º º º º º º º º º º º º Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½¼ ½½ ½½ ½½ ½¾¾ ½¾ ½¾ ½¿¼ ½¿ ½¿ ½¿ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¿ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¿ ½ ¿ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ÓÒØ ÒØ× ÜÚ º¿º º¿º ÖÓÑ º º½ º º¾ ÈÖÓ ÓÓÖ º º½ º º¾ ËÝ×Ø Ñ Ô Ð Ø × Ò ÙÖ × º º º º º º º º º º º ÈË ÑÓ ÖÒ Þ Ø ÓÒ ÓÒ ÔØ º º º º º º º º º º º º º º º º ÈË ØÓ ÓÓÖ Ò Ø × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÓ ÒØ ÔÓ× Ø ÓÒ Ò Û Ø Ó Ô× Ù ÓÖ Ò × º º º º º º º Ê Ð Ø Ú ÔÓ× Ø ÓÒ Ò Û Ø Ô × Ô× Ù ÓÖ Ò × º º º º º º Ø ÓÒ ÓÒØÓ Ø ÐÐ Ô×Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÐÐ Ô×Ó Ð Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × º º º º º º º º ÐÐ Ô×Ó Ð¸ ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ¸ Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ó Ø ØÙÑ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ì Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ð ÓÖÑ º º º º¿ Ì Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ï Ë Ò ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº « Ö ÒØ Ð ÓÖÑÙÐ × ÓÖ ÓØ Ö ØÙÑ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× È ÖØ ÁÁ Ì Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ó ×Ý ØÖ Ò× Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º Ì Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ó ×Ý Ó ÖÙÒ× Ò ÀÓØ Ò º º º º º º ÐÓ Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ò ÐÓ Ð Ð Ú Ð ÓÓÖ Ò Ø × º º º º º º º º º º½¼ ÓÑ Ò Ò Ø ÖÖ ×ØÖ Ð Ø Ò ÈË º º º º º º º º º º º º º º º½¼º½ ÓÑÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º½¼º¾ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ ÕÙ ÒØ Ø × º º º º º º º È ÖØ ÁÁÁ ÄÓ Ð Ó Ø ØÙÑ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½½ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¾ Ê Ù Ø ÓÒ Ó Ø ×ØÖÓÒÓÑ Ð Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× ØÓ Ø ÐÐ Ô×Ó º½¿ Ê Ù Ø ÓÒ Ó ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ò Ú ÖØ Ð Ò Ð × Ò Ó ×Ø Ò × º º½ Ì ×ØÖÓ Ó Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ó ººººººººº º½ Ê Ù Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÙÖÚ ØÙÖ Ó Ø ÔÐÙÑ Ð Ò º º º º º º º º º º½ ×ع¬ØØ Ò ÐÐ Ô×Ó × Ò Ø Ñ Ò ÖØ ÐÐ Ô×Ó º º º º º º Ö Ú ØÝ ¬ Ð ÓÙØ× Ø ÖØ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÆÓÖÑ Ð Ö Ú ØÝ Ú ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ Ö Ú ØÝ ×ØÙÖ Ò Ú ØÓÖ ÖÓÑ Ö Ú ØÝ ÒÓÑ Ð × º Ö Ú ØÝ ×ØÙÖ Ò × Ý ÙÔÛ Ö ÓÒØ ÒÙ Ø ÓÒ º º º º Ø ÓÒ Ð ÓÒ× Ö Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º Ö Ú ØÝ ÒÓÑ Ð × Ò ×ØÙÖ Ò × ÓÑÔ Ö º º º ËÔ Ñ Ø Ó × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¿ ¾ ¿ ¿ ½ ½ ½ ½ ¾¼½ ¾¼¿ ¾¼ ¾¼ ¾¼ ¾½¼ ¾½¼ ¾½½ ¾½ ¾½ ¾½ ¾¾½ ¾¾¿ ¾¾ ¾¿¿ ¾¿ ¾¿ ¾¼ ¾¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ Ë Ø ÐÐ Ø ÓÖ Ø× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÜÚ ÓÒØ ÒØ× º¿ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÞÓÒ Ð ÖÑÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º Ê Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ó Ø × Ø ÐÐ Ø Ò Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ× º Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ×× Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò ×Ø Ø ÓÒ ÔÓ× Ø ÓÒ× º Æ Û × Ø ÐÐ Ø Ö Ú ØÝ Ñ ×× ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ò ÒØÖÓ Ù ØÓÖÝ ÓÒ× Ö Ø ÓÒ× º º º º º º¾ Å ×ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ÔØ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ Ì À ÅÈ Ñ ×× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ì Ê Ñ ×× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ì Ç Ñ ×× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓ ÖÒ Ú Û× ÓÒ Ø Ó Ø ÖØ º½ È ÖØ º¾ º¿ º º º º º º º½¼ º½½ È ÖØ º½¾ º½¿ º½ º½ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ñ Ø Ó × Ò Ô Ý× Ð Ó º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ì ÓÚ Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º¿ ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÓÚ Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒ º ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ò ÜØÖ ÔÓÐ Ø ÓÒ Ó Ö º ÙÖ Ý Ó ÔÖ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó × º º º ×Ý º º º º º º Ò ×Ô Ú ØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¬ ÙÖ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Á Ö Ú Ñ ØÖ Ñ Ø Ó × º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ö Ú ØÝ Ö Ù Ø ÓÒ× Ò Ø Ó º º º º º º º º º º º º º Ó Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× º º º º º º º º º º º º ÅÓÐÓ Ò× Ý³× ÔÔÖÓ Ò Ð Ò Ö Þ Ø ÓÒ º º º º º º º º º Ì ×Ô Ö Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÓÐÙØ ÓÒ Ý Ò ÐÝØ Ð ÓÒØ ÒÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º½ Ì º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ö×عÓÖ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ À Ö¹ÓÖ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓ Ð Ñ× Ó Ò ÐÝØ Ð ÓÒØ ÒÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º ÒÓØ Ö Ô Ö×Ô Ø Ú º º º º º º º º º º º º º º º º ­ Ø ÓÒ× Ó Ø Ú ÖØ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º Ö Ú ØÝ ×ØÙÖ Ò × Ø ÈË × º º º º º º º º º º º º Ö Ú ØÝ Ö Ù Ø ÓÒ Ò Ø ÑÓ ÖÒ Ø ÓÖÝ º º º º º º º º º Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÖÓÑ ÖÓÙÒ ¹Ð Ú Ð ÒÓÑ Ð × ¬Ö×Ø Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ ×ØÖÓ Ó Ø Ñ Ø Ó × ÓÖ Ò ØÓ ÅÓÐÓ Ò× Ý º º ËÓÑ ÖÓÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ×ØÖÓÒÓÑ Ð Ð Ú Ð Ò Ö Ú × Ø º º º º º º º º º º º º º º ÌÓÔÓ Ö Ô ¹ ×Ó×Ø Ø Ö Ù Ø ÓÒ Ó Ú ÖØ Ð ­ Ø ÓÒ× º º Ì Ñ ÒÒ Ó Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º ËØ Ø ×Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ö Ð ÖÑÓÒ ÒÓÑ Ð × º º º º º º º º º º º º º º × º º º º º º º ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ¼ ¾ ¾ ¾ ¾ ¼ ¾ ¼ ¾ ¾ ¿¼¾ ¿¼¿ ¿¼¿ ¿¼ ¿¼ ¿¼ ¿½½ ¿½ ¿½ ¿½ ¿¾ ¿¾ ¿¾ ¿¾ ¿¿ ¿¿ ¿ ½ ¿ ¿ ¿ ¿ ¼ ¿ ¿ ÓÒØ ÒØ× º º ÜÚ Ä ×ع×ÕÙ Ö × ÔÖ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ½ Ø ººººººººººººººººººººº ¿¿ ½¼ Ä ×ع×ÕÙ Ö × ÓÐÐÓ Ø ÓÒ ¿ ½¼º½ ÈÖ Ò ÔÐ × Ó Ð ×ع×ÕÙ Ö × ÓÐÐÓ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¿ ½¼º¾ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÐÐÓ Ø ÓÒ ØÓ Ó Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ º º º º º º º ¿ ½½ Ê ËÙ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ó × ½½º½ Ì Ö ÑÓÚ ¹Ö ×ØÓÖ ÔÖ Ò ÔÐ º ½½º¾ Ó Ò Ù×ØÖ Ý ÓÐÐÓ Ø ÓÒ ½½º¿ ÅÓÐÓ Ò× Ý ÓÖÖ Ø ÓÒ× º º º º ½½º Ì Ó ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø º º º Ö Ò × Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¿ ¿½ ¿ ¿ ¿ Ü ¿ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ×Û ×Ø Ø × ¬Ò Û ÑÑ ÓÚ Ò Ú ÐÖ Ý Ò Ø Ò Ø ÈÖ ¸ Ø ×Ù Ø Ó Ô Ý× Ð Ó ×Ý ×ØÙ Ý Ó Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ò Ø ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ º ÁÒ ÓÖÑ Ö Ø Ñ ×¸ ÒØ ¬ ÐÐÝ Ö Ð Ú ÒØ ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ Û × Ø Ó ¸ Û × ¹ × ÓÒ Ó Ø ÕÙ ÔÓØ ÒØ Ð ×ÙÖ × Ó Ø ÖØ ³× Ö Ú ØÝ ÔÓØ ÒØ Ð¸ Ó Ø ´Ñ Òµ ×ÙÖ Ó Ø Ó Ò× ÓÖÑ× Ô Öغ ËÓ Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ø ÐÝ ÒØ Ö× ÒØÓ Ø Ú ÖÝ ¬Ò Ø ÓÒ Ó ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ º À Ø× × ÐÚÐ Ö Ø× ÓÚ Ø Ó ¸ Ò Ø Ù× Ö ÓØ Ô Ý× ÐÐÝ ÓÑ ØÖ ÐÐÝ ¬Ò º Ö Ú Øݸ ×× ÒØ ÐÝ Ù× Ý Ø ÖØ ³× Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ØØÖ Ø ÓÒ¸ × ÐÛ Ý× Ò Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ð Ó ÙÑ Ò Ò ¸ ÖÓÑ Û Ð Ò ÓÒ ÐÐÝ ÖÓ ØÓ ÖÓ×× Ò Ø Ó Ò× Ý × Ô ÓÖ Ý ÖÔÐ Ò º ÁØ × Ð×Ó ÓÖÑ Ø × Ô Ó ÓÙÖ ÔÐ Ò Øº Ë ÒØ ¬ Ó ×Ý ×Ø ÖØ Û Ò Ð Ò × ÒØ ×Ø× ×Ù × Æ ÛØÓÒ Ö Ó ¹ Ò Þ Ø Ø Ø ÖØ ÒÒÓØ ×Ô Ö ÙØ ÑÙ×Ø Ö Ø Ö ­ ØØ Ò Ù× Ó Ø ÖØ ³× ÖÓØ Ø ÓÒº ÆÓØ Ú ÖÝ ÑÙ ¸ ÙØ ÔÖÓ ÐÝ Ñ ×ÙÖ Ðݺ Ì × Û × ÓÒ Ó Ø Ö Ø ×Ø × ÒØ ¬ ÔÖÓ Ð Ñ× Ó Ø Ø Ø Ñ º Ì Ö ÓÖ ¸ ÖÓÙÒ ½ ¼¸ Ø Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò × ÙÒ ÖØÓÓ ØÛÓ ÜÔ Ø ÓÒ׸ ÓÒ ÙÒ Ö ÓÙ Ù Ö ØÓ È ÖÙ Ò ÓÒ ÙÒ Ö Å ÙÔ ÖØÙ × ØÓ Ä Ô¹ Ð Ò º Ì Ö ÔÙÖÔÓ× Û × ØÓ Ñ ×ÙÖ Ø Ð Ò Ø Ó Ñ Ö ÓÒ Ð Ö Ó ¸ × Ý¸ ½ Ö Ó Ð Ø ØÙ ¸ ÓÒ ÐÓ× ØÓ Ø ÕÙ ØÓÖ Ò ÓÒ ÐÓ× ØÓ Ø ÆÓÖØ ÈÓÐ º Ì « Ö Ò ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ö ×ÙÐØ× × Ñ ×ÙÖ Ó Ø ­ ØØ Ò Ò ¸ Û ×Ø Ú Ø ÓÒ ´Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ×Ô Ö µ Ó Ø ÖØ ÐÐ Ô×Ó º Ì × Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× Ð ÖÐÝ Ò Ø Ø Ø Ø ÐÓ Ð ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ × Ò ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ¸ Ø Ð ×Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ðݺ Ì Ò ÜØ ÒØÙÖÝ Û × Ö Ø Ö Þ Ý ØØ ÑÔØ× ØÓ ¬Ò Ø ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ ÑÓÖ ÔÖ × Ðݺ º º Ù×× ´½ ß½ µ¸ Ø ÔÖ Ò Ô× Ñ Ø Ñ Ø ¹ ÓÖÙÑ ¸ Ö × Ó ×Ý ØÓ Ø Ö Ò Ó × Ò º À Ø × Ý × Ø ÓÖÝ Ó ×ÙÖ × ß Û ¬Ò ÐÐÝ Ð ØÓ Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݸ º ÅÓÖ ØÞ Ò ÀÓ Ñ ÒÒ¹ Ï ÐÐ Ò Ó ´½ ¿µ ß Ò × Ù×ØÑ ÒØ Ý Ð ×Ø ×ÕÙ Ö ×¸ Ø ¬Ö×Ø Ó ÐÐ ×Ø ¹ Ø ×Ø Ð ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ×º À Ð ÔÖ Ø Ð Ó Ø ÛÓÖ Ò Ñ ×ÙÖ ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ Ò Øº Ù×× Ð×Ó ÒØÖÓ Ù Ø Ó ×Ø ÑØ ÑØ Ð ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ ¬Ò × Ð Ú Ð ×ÙÖ Ó Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð º Ì Ó Ú Ø × ÖÓÑ Û Ðй¬ØØ Ò ÐÐ Ô×Ó ´ º º¸ Ø Ó Ø Ê Ö¹ Ò ËÝ×Ø Ñ ½ ¼µ Ý Ð ×× Ø Ò ½¼¼ Ñ Ø Ö׺ Ó ÒØÖ ÔÓ× Ø ÓÒ× ÒÓÛ Ý× Ò Ø ÖÑ Ò Ý ÈË ØÓ Ò ÙÖ Ý Ó ØØ Ö Ø Ò ½ Ñ Ø Ö Ò ÔÙÖ ÐÝ ÓÑ ØÖ Û Ýº Ï Ñ Ý ¬Ò Ø × ÔÓ× Ø ÓÒ× Ø Ö Ò Ø ÖÑ× Ó Ó ÒØÖ ÖØ × Ò ÓÓÖ Ò Ø × ÓÖ × ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × ³ º ¾ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ËÓ Ø ÓÑ ØÖÝ Ó Ø ÖØ Ò Ø ÖÑ Ò Ð Ö ÐÝ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ¬ Ð ¸ Ø Ò × ØÓ ÈË Ò ÓØ Ö × Ø ÐÐ Ø Ø Ò Õ٠׺ ËØ Ðи Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ¬ Ð × Ò ¸ º º¸ ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÖ Ø× Ó Ø × Ø ÐÐ Ø × Ñ× ÐÚ ×º ÁØ × ÔÖÓ Ð Ø Ø¸ Ý Ø Ò­Ù Ò Ó È˸ Ö Ú ØÝ ÒÓÑ Ð × ¡ Û ÐÐ Ö Ù ÐÐÝ Ö ÔÐ Ý Ö Ú ØÝ ×ØÙÖ Ò × Æ º Ì × × Ø Ò ÒØÓ ÓÙÒØ Ò Ø ÔÖ × ÒØ ÓÓ º Ö Ú ØÝ × ÓÑ ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ×Ó٠ع ÓÖ Ò ÑÓ×Ø ÒØ ÖÖ Ð Ø Ø Ò ÓÔ Ý× ×¸ Ò Ú ÖÝ Ò Ö × Ó ÙÖ Ý × ÑÑ Ø ÐÝ Ò Ö¹ Ø Ò Û Ò ×º ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ø Ó Ò ×ÙÖ × Ø ÖÑ Ò Ý × Ø ÐÐ Ø ÐØ Ñ ØÖÝ × ÒÓØ Ò Ü Ø ÕÙ ÔÓØ ÒØ Ð ×ÙÖ Ù× Ó ×Ñ ÐÐ Ø ÐØ× Ù ØÓ Ó Ò ÙÖÖ ÒØ׺ Ì Ù׸ Ø × Ó Ò ØÓÔÓ Ö Ô Ý ¸ Ñ ×ÙÖ Ý ÓÑÔ Ö Ò Ø Ö ×ÙÐØ× Ó × Ø ÐÐ Ø ÐØ Ñ ØÖÝ Û Ø ÔÖ × Ö Ú Ñ ØÖ Ó × Ø ÖÑ Ò Ý ÓÑ Ò Ò Ú Ö ÓÙ× Ñ Ø Ó ×¸ ÔÖÓÚ × ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ó ÒÓ Ö Ô Ýº ÐÖ Ý Ð Ö ÙØ Ö Ð Ø Ø Ò× ØÝ Ó Ø Ñ ×× × Ò× Ø ÖØ Û Ø ÒØ ÖÒ Ð Ö Ú ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ý ÖÓ×Ø Ø ÕÙ Ð Ö ÙѸ Ò Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒ ÛØ Ø Ð ×× Ð Ø ØÐ Ì ¬ ÙÖ Ó Ø ÖØ Ò ÒÓÛ Ö ÓÒ× Ö Ò Ø Ð Ø Ó × Ø ÐÐ Ø Ø º ÅÓÖ ØÞ ´½ ¼µº ÓÐÓ Ð Ô ÒÓÑ Ò Ò Ø ÖØ ³× ÖÙ×Ø Ò ÙÔÔ Ö Ñ ÒØÐ ×Ù × ×Ó×Ø ×Ý Ò ÔÐ Ø Ø ØÓÒ × Ö ÕÙ Ö Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò Ó ×ݸ Ó¹ Ô Ý× ×¸ Ò ÓÐÓ Ýº ÈÓÐ Ö ÑÓØ ÓÒ Ò ÒÓÑ Ð × Ò Ø ÖØ ³× ÖÓØ Ø ÓÒ Ö Ð Ö ÐÝ Ù× Ý Ø × Ð ×× Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ñ ×× × ¬Ò Ò Û Ø Öº ÖØ ÖÓØ Ø ÓÒ × ÒÓÛ ÑÓÒ ØÓÖ Ý Ð × Ö Ò È˸ Û ÔÖÓÚ × Ò ÙÒ ÜÔ Ø Ð Ò ØÛ Ò Ó ×Ý Ò Ñ Ø ÓÖÓÐÓ Ý º ÅÓÖ ØÞ Ò ÅÙ ÐÐ Ö ´½ µº Æ Û Ñ ×ÙÖ Ò Ø Ò ÕÙ × Ö Ð Ø ØÓ Ò ÖØ Ð Ò Ú Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ× ´ÁÆ˵ Ö ÕÙ Ö Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÓÑ ØÖÝ Ò Ø Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ¬ Ð º Ì × × ÓÒ× Ö Ð ÔÖ Ø Ð ÓÒ× ÕÙ Ò ×¸ º º¸ Ò ØÙÒÒ Ð ×ÙÖÚ Ý Ò º ÈË ×ØÓÔ× × ÓÖØ Ò ÖÓÒØ Ó ØÙÒÒ Ð¸ Ò ÁÆË ÓÖ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ×ÙÖÚ Ý Ò Ñ Ø Ó × ÑÙ×Ø Ø ÓÚ Öº Ø Ö Ó Ø Ñ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ó × Ô Ò ÓÒ Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð º Ì Ø ÖÖ ×ØÖ Ð Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ö Ú ØÝ × Ú ÖÝ Ø Ñ ¹ ÓÒ×ÙÑ Ò º Ö ÓÖÒ Ö Ú Ñ ØÖÝ × ÓÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒÐÝ Ø Ö Ø Ò ÖØ Ð Ò Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ × Ú ÓÑ × Ô Ö Ð Ý ÓÑ Ò Ø ÓÒ Û Ø È˺ ÆÓØ ÐÐ Ó Ø × Ò ØÖ Ø Ò Ø Ð Ò Ø ÔÖ × ÒØ ÒØÖÓ Ù ØÓÖÝ ÓÓ º ÁØ ×¸ ÓÛ Ú Ö¸ ÒØ Ò × ×ÓÐ ¸ Ñ Ø Ñ Ø ÐÐÝ ÓÖ ÒØ Ò ÒÓØ ØÓÓ Æ ÙÐØ ØÖ Ø × ÓÒ Ö Ù Ø Ð Ú Ð Ð Ò ØÓ ÓÒ ³× ÓÛÒ ÔÓ×Ø Ö Ù Ø Ö × Ö º Ì ÓÓ Ý À × Ò Ò Ò ÅÓÖ ØÞ ´½ µ ×ØÓÓ Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ¹ ØÛ Ò Ð ×× Ð Ò × Ø ÐÐ Ø Ó ×ݺ Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø ÔÖ × ÒØ ÓÓ ×Ø Ò × Ø Ø ÒÒ Ò Ó Ò Ö Ö Ø ÖÞ Ý × Ò×ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ ¸ Ø ÓÑ ¹ Ò Ø ÓÒ¸ Ò Ò Ñ Ø Ò Ò Ú Ø ÓÒ Ð Ø Ò Õ٠׺ Ø Ø Ø ½ ÙÒ Ø ÓÖÝ ½º½ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð ØØÖ Ø ÓÒ Ò ÔÓØ ÒØ Ð Ì ÔÙÖÔÓ× Ò Ø × ÔÖ Ô Ö ØÓÖÝ ÔØ Ö × ØÓ ÔÖ × ÒØ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖݸ Ò ÐÙ Ò ×Ô Ö Ð Ò ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ ×¸ Ò ×ÙÆ ÒØ Ø Ð ØÓ ××ÙÖ ÙÐÐ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ó Ø Ð Ø Ö ÔØ Ö׺ ÇÙÖ ÒØ ÒØ × ØÓ ÜÔÐ Ò Ø Ñ Ò Ò Ó Ø Ø ÓÖ Ñ× Ò ÓÖÑÙР׸ ÚÓ Ò ÐÓÒ Ö Ú Ø ÓÒ× Ø Ø Ò ÓÙÒ Ò ÒÝ Ø ÜØ ÓÓ ÓÒ Ð ×× Ð ´ ÓÖ ½ ¼µ ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ Û Ö ÓÑÑ Ò Ã ÐÐÓ ´½ ¾ µº × ÑÔÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ö ÓÖÓÙ× ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × Ó« Ö Ò ÓÙÖ ÓÓ º Æ Ú ÖØ Ð ×׸ Ø Ö Ö Ñ Ø ÓÒ× Ö Ø × ÔØ Ö Ô Ö Ô× ÑÓÖ Æ¹ ÙÐØ Ò ×ØÖ Ø Ø Ò ÓØ Ö Ô ÖØ× Ó Ø ÓÓ º Ë Ò Ð Ø Ö ÔÖ Ø Ð ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ× Û ÐÐ Ú ÓÒ Ö Ø Ñ Ò Ò ØÓ Ø ØÓÔ × Ó Ø ÔÖ × ÒØ ÔØ Ö¸ Ø Ö Ö Ñ Ý Û × ØÓ Ö Ø ÓÒÐÝ ÙÖ×ÓÖ ÐÝ Ø ¬Ö×Ø Ò Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø Ð Ø Ö Û Ò Ò ×× Öݺ ÓÖ Ò ØÓ Æ ÛØÓÒ³× Ð Û Ó Ö Ú Ø Ø ÓÒ¸ ØÛÓ ÔÓ ÒØ× Û Ø Ñ ×× × Ñ½ Ѿ ¸ × Ô Ö Ø Ý ×Ø Ò Ð¸ ØØÖ Ø ÓØ Ö Û Ø ÓÖ Ñ½Ñ¾ о ´½ß½µ Ì × ÓÖ × Ö Ø ÐÓÒ Ø Ð Ò ÓÒÒ Ø Ò Ø ØÛÓ ÔÓ ÒØ× × Æ ÛØÓÒ³× Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÒ×Ø Òغ ÁÒ ËÁ ÙÒ Ø× ´ËÝ×Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ³ÙÒ Ø ×µ × ÓÒ Ñ Ø Ö Ñ ¸ ÐÓ Ö Ñ ¸ Ò × ÓÒ × ¸ Ø Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÒ×Ø ÒØ × Ø Ú ÐÙ ¾ ½¼ ½½ Ñ¿  ½ × ¾ ´½ß¾µ Ì Æ ÛØÓÒ Ò Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÒ×Ø ÒØ × ×ÓÑ Û Ø Ó × Ò Ð Ò Ñ ×ÙÖ Ò Ô Ý× ×º ÁØ × ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ý× ¹ Ð ÓÒ×Ø ÒØ׸ Ò Ø Ø × Ñ Ø Ñ ÓÒ Ó Ø Ð ×Ø ÙÖ Ø ÐÝ Ø ÖÑ Ò ÓÒ ×º Ì ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÙØ ÓÖ ØÝ Ò Ø × ¬ Ð × Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ø ÓÖ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ´ Ç Ì µ¸ × ÙÒ Ö ÛÛÛº Ó Ø ºÓÖ º ÁÒ ÂÙÐÝ ¾¼¼¾¸ Ç Ì Ö ÓÑÑ Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ ¸ ÑÓÖ ÔÖ ¹ × ÐÝ Ø ×× Ò Ø Ú ÐÙ ´ ¾ ¼ ¼¼½¼µ ½¼ ½½ Ñ¿  ½ × ¾ º Ì ×ÝÑ ÓÐ ÒÓØ × Ø ×Ø Ò Ö ÙÒ ÖØ ÒØݸ Ð×Ó ÐÐ ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ ÓÖ ×Ø Ò Ö ÖÖÓÖº Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ö Ð Ø Ú ×Ø Ò Ö ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ó ½ ½¼  ÓÖ ½ ¼ ÔÔÑ Û × ÔÐÓÖ ÐÝ Ò ÙÖ Ý ÓÖ ×Ù Ò ¡ ¦ ¦ ¡ ¡ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒ×Ø Òظ × ØØÔ »»Ô Ý× ×ºÒ ×غ ÓÚ» ÙÙ» ÓÒ×Ø ÒØ׺ ´ ÓÖ ÓØ Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Û Ú Ö Ð ØÚ ÙÖ Ý Ó ½¼  Ò ØØ Öºµ ÓÖ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ×ÙÐØ× × Ø ÒØ ÖÒ Øº ÐØ ÓÙ Ø Ñ ×× × ½ ¾ ØØÖ Ø ÓØ Ö Ò ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ×ÝÑÑ Ø¹ Ö Ð Û Ý¸ Ø × ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÐÐ ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ØØÖ Ø Ò Ñ ×× Ò Ø ÓØ Ö Ø ØØÖ Ø Ñ ×׺ ÓÖ × ÑÔÐ ØÝ Û × Ø Ø ØØÖ Ø Ñ ×× ÕÙ Ð ØÓ ÙÒ ØÝ Ò ÒÓØ Ø ØØÖ Ø Ò Ñ ×× Ý º Ì ÓÖÑÙÐ Ñ Ñ Ñ Ñ Ð¾ Ñ ×× Ñ ÓÒ ´½ß¿µ È ÜÔÖ ×× × Ø ÓÖ Ü ÖØ ÝØ ÙÒ Ø Ñ ×× ÐÓ Ø Ø Ø ×Ø Ò ÖÓÑ º Ï ÒÓÛ ÒØÖÓ Ù Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ÒÓØ Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ó Ø ØØÖ Ø Ò Ñ ×× Ý Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ó Ø ØØÖ Ø ÔÓ ÒØ Ý º Ì ÓÖ Ñ Ý Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ú ØÓÖ Û Ø Ñ Ò ØÙ ´ º ½º½µº Ì ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ö Ú Ò Ý Ð Ñ È ÜÝÞ Ñ ÜÝÞ P l ¯ m Y F || y y–´ z P (x,y,z) || z l m (»,´,³) ° ¯ ® F Z z–³ || y X || x x–» y x º ½º½º Ì ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø × ÓÛ× Ý¹ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ ÙÔÔ Ö ¬ ÙÖ ½º½ ØØÖ Ø ÓÒ Ò ÔÓØ ÒØ Ð «   Ð¾Ñ Ü  Ð   Ó× ¬   Ð¾Ñ Ý  Ð   Ó× ­   Ð¾Ñ Þ  Ð   Û Ö Ô´Ü   Ð Ï Ò ÜØ ÒØÖÓ Ù Ý  µ¾ · ´ Î Ü × ÐÝ Ú Ö ¬ ½ Ü Ð ÁÒ Ú ØÓÖ ÒÓØ Ø ÓÒ¸   Ñ Þ  Ð¿ µ¾ · ´ Þ  µ¾ ´½ß µ Ñ Ð ÐÐ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó Ö Ú Ø Ø ÓÒº Ì Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ö Ø Ò Ú Ò Ý Ò ´½ß µ п × Ð Ö ÙÒ Ø ÓÒ Î ×   Ñ Ü Ð ¿   ÑÝ  Ó× Ý ´½ß µ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Î Ý Ó Ø Ö ÚØ ¹ Î Þ ´½ß µ « Ö ÒØ Ø Ò ´½ß µ¸ × Ò   н¾ ÜÐ   н¾ Ü  Ð   Ü Ð ¿ ´½ß µ Õº ´½ß µ × ÛÖ ØØ Ò Ö Î ´½ß µ Î Ø Ø ×¸ Ø ÓÖ Ú ØÓÖ × Ø Ö ÒØ Ú ØÓÖ Ó Ø × Ð Ö ÙÒ Ø ÓÒ º ÁØ × Ó × ÑÔÓÖØ Ò Ø Ø ÓÖ Ò ØÓ ´½ß µ Ø Ø Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø Ú ØÓÖ Ò Ö ÔÐ Ý × Ò Ð ÙÒ Ø ÓÒ º ×Ô ÐÐÝ Û Ò Û ÓÒ× Ö Ø ØØÖ Ø ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ× Ó ÔÓ ÒØ Ñ ×× × ÓÖ Ó ×ÓÐ Ó ×¸ × Û Ó Ò Ó ×ݸ Ø × ÑÙ × Ö ØÓ Ð Û Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ò Û Ø Ø Ø Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø ÓÖ º Ú Ò Ò Ø × ÓÑÔÐ Ø × × Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´½ß µ Ö ÔÔÐ Ø ÙÒ Ø ÓÒ × Ø Ò × ÑÔÐÝ Ø ×ÙÑ Ó Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ó Ø Ö ×Ô Ø Ú Ô ÖØ Ð ×º Ì Ù׸ Û Ú ×Ý×Ø Ñ Ó × Ú Ö Ð ÔÓ ÒØ Ñ ×× × ½ ¾ Ò¸ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ø ×ÙÑ Ó Ø Ò Ú Ù Ð ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× ´½ß µ Î Î Ñ Ñ Î Ñ½ · Ѿ · ¡ ¡ ¡ · ÑÒ Ð½ о ÐÒ Ñ Ð ½ Ò Ñ ´½ß½¼µ ½ ½º¾ ÈÓØ ÒØ Ð Ó ×ÓÐ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ó Ý Ä Ø Ù× ÒÓÛ ××ÙÑ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ñ ×× × Ö ÚÓÐÙÑ Ú ´ º ½º¾µ Û Ø Ò× ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ÓÚ Ö Ñ Ú ± ´½ß½½µ Û Ö Ú × Ò Ð Ñ ÒØ Ó ÚÓÐÙÑ Ò Ñ × Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ñ ×׺ Ì ×ÙÑ ´½ß½¼µ ÓÑ × Ò ÒØ Ö Ð ´Æ ÛØÓÒ³× ÒØ Ö Ðµ¸ Ñ Ð Î Ú Û ØÖ Ò Ò Ô ´Ü   Ú ×Ò Ú ± Ú Ð Ø Ð Ñ ÒØ Ó ÚÓÐÙÑ ±´ µ¾ µ · ´Ý   µ¾ · ´Þ   µ¾ × ÜÔÖ ×× Ö ×ÓÒ ÓÖ Ø ØÖ ÔÐ ± Ú Ò Ø Ø¹ ÔÓ ÒØ È Ý Ü Ý Þ Ò Ú Ò Ý ´½ß µ¸ ´½ß½¿µ Ý ´½ß½ µ Ú Ì × ×Ø ÒØ ´½ß½¾µ Ö Ð × Ø ×Ø Ò ØÛ Ò Ø Ñ ×× Ð Ñ ÒØ Ñ Ø ÔÓ ÒØ È º ÒÓØ Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ó Ø ØØÖ Ø Ó Ø Ñ ×× Ð Ñ ÒØ Ñ Ý ¸Û × Ø ØÐ × Û Ò ÛÖ Ø ÜÔÐ ØÐÝ Î ´Ü Ý Þ µ ÓÖÝ ÒØ Ö Ð× Ò ´½ß½¾µº z P (x,y,z) l v d³ dm (»,´,³)d ´ d » y x º ½º¾º ÈÓØ ÒØ Ð Ó ×ÓÐ Ó Ý ½º¾ ÈÓØ ÒØ Ð Ó Ì ×Ø Ò ¸ ×ÓÐ Ó Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø ÓÖ Ó Î Ü ØØÖ Ø ÓÒ Ö ±´ Ü Ú ±´ µ Ú ÆÓØ Ø Ø Û Ú ÒØ Ö ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ´½ß µ ÒØÓ Ø Ò ÓÚ Ø Ð Ú Ò Ý ´½ß µº ÓÖ Ò¹ µ ´½ß½ µ ½ Ü Ð ÓÖ Ö Ó « Ö ÒØ Ø ÓÒ Ò ÒØ Ö Ø ÓÒº ÜÔÖ ×× ÓÒ¸ Û ¬Ò ÐÐÝ Ó Ø Ò Ü  ± Ú Ð¿   Ú ´½ß½ µ Ò ÐÓ ÓÙ× ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ö ×ÙÐØ ÓÖ Ò º Ì ÔÓØ ÒØ Ð × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Û ÓÐ ×Ô Ò Ú Ò× × Ø Ò¬Ò ØÝ Ð ½ ÓÖ ºÌ × Ò × Ò ÖÓÑ Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ö ×Ø Ò × Ø Ó Ý Ø× ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ð ÔÓ ÒØ Ñ ×׸ Û Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ø Ø Ø× ØØÖ Ø ÓÒ × Ø Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ú Ò Ý ´½ß µº ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ò Ð ×Ø Ð Ñ Ò × Ø ÔÐ Ò Ø× Ö Ù×Ù ÐÐÝ ÓÒ× Ö × ÔÓ ÒØ Ñ ×× ×º Ì ¬Ö×Ø Ö Ú Ø Ú × Ó ¸ Ø Ø ×¸ Ø ÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ Ö Ð×Ó ÓÒØ Ò¹ ÙÓÙ× Ø ÖÓÙ ÓÙØ ×Ô ¸ ÙØ ÒÓØ ×Ó Ø × ÓÒ Ö Ú Ø Ú ×º Ø ÔÓ ÒØ× Û Ö Ø Ò× ØÝ Ò × × ÓÒØ ÒÙÓÙ×Ðݸ ×ÓÑ × ÓÒ ÖÚ ØÚ × Ú × ÓÒ¹ Ø ÒÙ Øݺ Ì × × Ú ÒØ Ù× Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ñ Ý × ÓÛÒ ØÓ × Ø × Ý Ð Ð Î ½ Ð Î Î ÈÓ ××ÓÒ³× ÕÙ Ø ÓÒ Û Ö Î Ü¾ ¾ Î ¡ Ì ×ÝÑ ÓÐ ¡¸ ÐÐ   Î ¡ Ø Ä ÔÐ ± Πݾ ¾ · · Ò ÓÔ Ö ØÓÖ¸ ¾ Ü ¾ ¾ · Ý ¾ · ´½ß½ µ Î Þ¾ ¾ ×Ø ± Î ÓÖÑ ¾ ´½ß½ µ Þ¾ ÖÓÑ ´½ß½ µ Ò ´½ß½ µ Û × Ø Ø Ø Ð ×Ø ÓÒ Ó Ø ÑÙ×Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ØÓ Ø Ö Û Ø º ÇÙØ× Ø ØØÖ Ø Ò Ó ×¸ Ò ÑÔØÝ ×Ô ¸ Ø ´½ß½ µ ÓÑ × ¡ ¼ Î ´½ß½ µ × ÓÒ Ò× ØÝ ÖÚ ØÚ ×Ó ± × Þ ÖÓ Ò ´½ß¾¼µ Ì × × Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒº ÁØ× ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ÐÐ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ׺ À Ò ¸ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó Ö Ú Ø Ø ÓÒ × ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÙØ× Ø ØØÖ Ø Ò Ñ ×× × ÙØ ÒÓØ Ò× Ø Ñ ×× × Ø Ö Ø × Ø ×¬ × ÈÓ ××ÓÒ³× ÕÙ Ø ÓÒº ½ ½º¿ À ÖÑÓÒ ÖÐ Ö Û ÕÙ Ø ÓÒ Ú ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ× ¬Ò Ø ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× × ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ä ÔÐ ¡Î ¼ ³× ´½ß¾½µ ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ ÙÒ Ø ÓÒ × ÐÐ ÖÑÓÒ Ò Ö ÓÒ Ú Ó ×Ô Ø × Ø ×¬ × Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ú ÖÝ ÔÓ ÒØ Ó Ú º Á Ø Ö ÓÒ × Ø ÜØ Ö ÓÖ Ó ÖØ Ò ÐÓ× ×ÙÖ Ë ¸ Ø Ò Ø ÑÙ×Ø Ò Ø ÓÒ Ú Ò × Ð ½ Ð ÓÖ Ð º ÁØ Ò × ÓÛÒ Ø Ø Ú ÖÝ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × Ò ÐÝØ ´ Ò Ø Ö ÓÒ Û Ö Ø × Ø ×¬ × Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒµ Ø Ø ×¸ Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ú Ø Ú × Ó ÒÝ ÓÖ Ö Ò Ò Ú ÐÓÔ ÒØÓ Ì ÝÐÓÖ × Ö ×º Ì × ÑÔÐ ×Ø ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø Ö ÔÖÓ Ð ×Ø Ò ½ Ô´Ü   ½ Ð ØÛ Ò ØÛÓ ÔÓ ÒØ× È ´ µ Ñ ×× Ñ ½ ¸ × ØÙ Ø ØØ ÁØ × ×Ý ØÓ × ÓÛ Ø Ø ½ Ð Ö Ú Ø Ú × Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ü Ý   Ü Ð  ½ Ü Ð ¾ ܾ Ð  Ð ¾ · ¿´Ü   ¾ ½ п Ð ×Ø Ø Ö   µ¾ · ´Þ   ´½ß¾¾µ µ¾ Ò È ´Ü Ý Þ µº ÁØ × Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ È ´ µ ÓÑÔ Ö ´½ß µ Ò ´½ß µº × ÖÑÓÒ º Ï ÓÖÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ô ÖØ Ð Þ ÒØ × ÓÒ Ó ´½ß µ   Ý  Ð Ý Ð Þ¾ Ð Ò Ø µ¾ · ´Ý ½ ¿ ½ ½ ¿ µ¾ ¾ ½ ݾ Ð  Ð ¾ · ¿´Þ п ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ö ¡ ½ Ð   ½ Þ Ð   Þ  Ð  Ð · ¿´Ý   п µ¾ ´½ß¾¿µ µ¾ ÐÐ Ò Ø ¼ ¾ ¿ ¬Ò Ø ÓÒ Ó ¡¸ Û ¬Ò ´½ß¾ µ Ø ×¸ ½ Ð × ÖÑÓÒ º Ì ÔÓ ÒØ È ´ µ¸ Û Ö Ð × Þ ÖÓ Ò ½ Ð × Ò¬Ò Ø ¸ × Ø ÓÒÐÝ ÔÓ ÒØ ØÓ Û Û ÒÒÓØ ÔÔÐÝ Ø ÓÚ Ö Ú Ø ÓÒ ½ Ð × ÒÓØ ÖÑÓÒ ØØ × × Ò ÙÐ Ö ÔÓ Òغ × Ñ ØØ Ö Ó Ø¸ Ø ×Ð ØÐÝ ÑÓÖ Ò Ö Ð ÔÓØ ÒØ Ð ´½ß µ Ó Ò Ö¹ ØÖ ÖÝ ÔÓ ÒØ Ñ ×× Ñ × Ð×Ó ÖÑÓÒ Ü ÔØ Ø È ´ µ¸ Ù× ´½ß¾ µ Ö Ñ Ò× ÙÒ Ò ÓØ × × Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ñº Ø ½º Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × ÆÓØ ÓÒÐÝ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó ÔÓ ÒØ Ñ ×× ÙØ Ð×Ó ÒÝ ÓØ Ö Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÔÓØ ÒØ Ð × ÖÑÓÒ ÓÙØ× Ø ØØÖ Ø Ò Ñ ×× ×º ÓÒ× Ö Ø ÔÓØ ÒØ Ð ´½ß½¾µ Ó Ò ÜØ Ò Ó Ýº ÁÒØ Ö Ò Ò Ø ÓÖ Ö Ó « Ö ÒØ Ø ÓÒ Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ¸ Û ¬Ò ÖÓÑ ´½ß½¾µ ¡Î ± Ú Ð ¡ Ú ±¡ Ú ½ Ð Ú ¼ ´½ß¾ µ Ø Ø ×¸ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ó ×ÓÐ Ó Ý × Ð×Ó ÖÑÓÒ Ø ÒÝ ÔÓ ÒØ È ´Ü Ý Þ µ ÓÙØ× Ø ØØÖ Ø Ò Ñ ×× ×º Á È Ð × Ò× Ø ØØÖ Ø Ò Ó Ý¸ Ø ÓÚ Ö Ú Ø ÓÒ Ö × ÓÛÒ¸ ×Ò ½ Ð ÓÑ × Ò¬Ò Ø ÓÖ Ø Ø Ñ ×× Ð Ñ ÒØ Ñ´ µÛ ÓÒ × Û Ø È ´Ü Ý Þ µ¸ Ò ´½ß¾ µ Ó × ÒÓØ ÔÔÐݺ Ì × × Ø Ö ×ÓÒ Û Ý Ø ÔÓ¹ Ø ÒØ Ð Ó ×ÓÐ Ó Ý × ÒÓØ ÖÑÓÒ Ò Ø× ÒØ Ö ÓÖ ÙØ Ò×Ø × Ø ×¬ × ÈÓ ××ÓÒ³× « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß½ µº ½º Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ì ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ö Ø ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º ÌÓ ¬Ò Ø Ñ¸ Û ÒØÖÓ Ù ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ö ´Ö Ù× Ú ØÓÖ ÒÓØ Ø Ø Ø × × ×Ø Ò Ö ÒÓØ Ø ÓÒ¸ ÐØ ÓÙ Ø Ó × ÒÓØ Ö ÔÖ × ÒØ Ú ØÓÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ø ÑÔÓÖ ÖÝ × Ò× µ¸ ´ÔÓÐ Ö ×Ø Ò µ¸ ´ Ó ÒØÖ ÐÓÒ ØÙ µ¸ × º ½º¿º ËÔ Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ö Ö Ð Ø ØÓ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý Þ Ý Ø z P # r x # ¸ z y r si n# y x º ½º¿º ËÔ Ö Ð Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × ½¼ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ÕÙ Ø ÓÒ× Ü Ö× Ò Ý Ö× Ò × Ò Þ Ö Ó× ÔÜ ÓÖ ÒÚ Ö× ÐÝ Ý Ö ¾ Ó× ´½ß¾ µ · ݾ · Þ ¾ Ø Ò ½ Ø Ò ½ ÔÜ ¾ Ý Ü · ݾ ´½ß¾ µ Þ ÌÓ Ø Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Û ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ó Ö ´ Ð Ñ ÒØ Ó ×Ø Ò µ × Ò Ø × ÓÓÖ Ò Ø ×º ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× Û ÓÖÑ Ü Ý Þ Ý Ü Ü Ö· Ö Ý Ý Ö· Ö Þ Þ Ö· Ö · · · « Ö ÒØ Ø Ò ´½ß¾ µ Ò ×Ù ×Ø ØÙØ Ò ×¾ Ü Ý ´½ß¾ µ Þ Ø ÒØÓ Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÓÖÑÙРܾ · Ý ¾ · Þ ¾ ´½ß¾ µ Û Ó Ø Ò ×¾ Ö¾ · Ö¾ ¾ · Ö ¾ × Ò¾ ¾ ´½ß¿¼µ Ï Ñ Ø Ú ÓÙÒ Ø × Û Ðй ÒÓÛÒ ÓÖÑÙÐ ÑÓÖ × ÑÔÐÝ Ý ÓÑ ØÖ Ð ÓÒ× Ö Ø ÓÒ׸ ÙØ Ø ÔÔÖÓ Ù× Ö × ÑÓÖ Ò Ö Ð Ò Ò Ð×Ó ÔÔÐ ØÓ ÐÐ Ô×Ó Ð ´ ÖÑÓÒ µ ÓÓÖ Ò Ø ×º ÁÒ ´½ß¿¼µ Ø Ö Ö ÒÓ Ø ÖÑ× Û Ø Ö ¸ Ö ¸ Ò º Ì × ÜÔÖ ×× × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ø ×Ô Ö × Ö ÓÒ×Ø Òظ Ø ÓÒ × ÓÒ×Ø Òظ Ò Ø ÔÐ Ò × ÓÒ×Ø ÒØ ÒØ Ö× Ø ÓØ Ö ÓÖØ Ó ÓÒ ÐÐݺ Ì Ò Ö Ð ÓÖÑ Ó Ø Ð Ñ ÒØ Ó Ö Ò Ö ØÖ ÖÝ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÓÓÖ Ò Ø × Õ½ Õ¾ Õ¿ × ×¾ ¾ ½ Õ½¾ · ¾ ¾ Õ¾¾ · ¾ ¿ Õ¿¾ ´½ß¿½µ ½º ËÔ ÁØ Ò Ö Ð ÖÑÓÒ × × ÓÛÒ Ø Ø Ä ÔÐ ½ ¡Î ½½ Î · Õ½ Õ¾ ¾ ¿ Õ½ ½ ¾ ¿ ³× ÓÔ Ö ØÓÖ Ò Ø ½ ½ ½ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø È Ö ÓÖÑ Ò Ø · Ö¾ Û × Ä ÔÐ × ÓÒ × Ó Ø Ò ¾ Î Ö Ö Û ¾Î Ö¾ ËÔ ¸ Õ¿ ´½ß¿¾µ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó º Ö× Ò ¿ ´½ß¿¿µ · ½ Ö¾ × Ò Î ×Ò · ¾Î ½ ¾ Ö × Ò¾ · ¾Î ½ Ö¾ ¾ Î ÓØ · Ö¾ · Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Î · Ö · ¾Ö ×ÓÑ Û Ö Ð ¾Î ¾ ÓØ × · ÓØ Ø ÑÓÖ Î ¾ ´½ß¿ µ ½ × Ò¾ ¾ ¼ ´½ß¿ µ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú × Ý Ö¾ · ¾Î ½ ¾ Ö × Ò¾ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×º Ì × ÓÖÑ Û ÐÐ Ñ Òغ ½º ¿ Î Õ¿ « Ö ÒØ Ø ÓÒ× Û ¬Ò ¾Î Ö¾ Î Ö Ö¾ Ö¾ Ö ¡Î Ö ¸ Õ¾ ½ ¾ × Ö Ð Ø ÓÒ× ÒØÓ ´½ß¿¾µ Ý Ð × ½ ¡Î ¾ Ö ¾ ÓÓÖ Ò Ø × × Î · Õ¾ Õ¿ ¿ ½ Ú Õ½ ÓÖ ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Û ´½ß¿¼µ Ò ´½ß¿½µ × ÓÛ× Ø Ø × ¾Î ¼ ¾ ÓÒÚ Ò ÒØ ÓÖ ÓÙÖ ×Ù × ÕÙ ÒØ ÜÔÖ ×¹ ´½ß¿ µ Ú ÐÓÔ¹ ÖÑÓÒ × Ï ØØ ÑÔØ ØÓ ×ÓÐÚ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß¿ µ ÓÖ ´½ß¿ µ Ý × Ô Ö Ø Ò Ø Ú Ö Ð ×Ö Ù× Ò Ø ØÖ Ð ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Î ´Ö Û Ö × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÓÒÐÝ Ò Ø × ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ò ´½ß¿ µ Ò Ú ½ ´Ö ¾ ¼¼ · ¾Ö Û Ö Ø ÔÖ Ñ × Ø × × µº Ë Ò Ø ¼ µ ÒÓØ Ð Ø¹  ½ ´Ö µ µ ¾ ¾ × Ò ´ µ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ý ¸Û · ÓØ · ´½ß¿ µ Ò Ø ½ × Ò¾ ÓÒÐݺ È Ö ÓÖÑ Ò ¾ « Ö ÒØ Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò × Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ò Ø ¾ ´½ß¿ µ Ö ÙÑ ÒØ ´Ö ¸ Ò Ö Ø¹ Ò × ½¾ ½ ÓÒÐÝ ÓÒ Ò ¸ ÓØ × × ÑÙ×Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÒØÓ ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÒ×Ø Òغ Ï ÒØ Ö¾ ´Öµ · ¾Ö ´Öµ   Ò´Ò · ½µ ´Öµ ¼¼ Ò ¾ ¾ Û · ÓØ · ¾ ½ × Ò¾ ¾ Ö ÓÖ × Ô Ö Ø Ø ¼ ¼ ÓÖÝ ´½ß¿ µ · Ò´Ò · ½µ ¼ ´½ß ¼µ ÓÒ×Ø ÒØ Ý Ò´Ò · ½µº Ú Ò ÝØ ÙÒ Ø ÓÒ× Ö Û Ú ÒÓØ Ø ËÓÐÙØ ÓÒ× Ó ´½ß¿ µ Ö ÖÒ ´Ö µ ´Ö µ Ò Ø × × ÓÙÐ Ú Ö¬ Ý ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒº Ó ´½ß ¼µ Ý Ò ´ µ¸ Û × Ø Ø Ä ÔÐ ÙÒ Ø ÓÒ× Î ÖÒ Ò ´ µ Ò Ö ´Ò·½µ ´½ß ½µ ÒÓØ Ò Ø ×Ø ÐÐ ÙÒ ÒÓÛÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ³× ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß¿ µ × ×ÓÐÚ ÝØ µ Ò´ Ò ·½ Ö Î ´½ß ¾µ Ì × ÙÒ Ø ÓÒ× Ö ÐÐ ×ÓÐ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×¸ Û Ö × Ø ÙÒ Ø ÓÒ× µ Ö ÒÓÛÒ × ´Ä ÔÐ ³×µ ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º ÓØ Ò × Ò´ Ö ÐÐ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ø Ò Ö ÖÖ ØÓ Ò Ù×Ù ÐÐÝ Ù ÖÓÑ Ø ÓÒØ Üغ ÆÓØ Ø Ø Ò × ÒÓØ Ò Ö ØÖ ÖÝ ÓÒ×Ø ÒØ ÙØ ÑÙ×Ø Ò ÒØ Ö ¼ ½ ¾ × Û Û ÐÐ × Ð Ø Öº Á « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ × Ð Ò Ö¸ Ò Û ÒÓÛ × Ú Ö Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ׸ Ø Ò¸ × × Û ÐÐ ÒÓÛÒ¸ Ø ×ÙÑ Ó Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ× × Ð×Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ ´Ø × ÓÐ × ÓÖ ÐÐ Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ× µº À Ò ¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø Î ½ Ò ÖÒ Ò´ µ ¼ Ò Î ½ Ò ¼ µ Ò´ Ò ·½ Ö Ö Ð×Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ ¡Î ¼ Ø Ø ×¸ Ì ÑÔÓÖØ ÒØ Ø × Ø Ø Ú ÖÝ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ß Û Ø ß Ò ÜÔÖ ×× Ò ÓÒ Ó Ø ÓÖÑ× ´½ß ¿µº ½º ËÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÖØ Ò Ö ×ØÖ Ø ÓÒ× ÖÑÓÒ × ÆÓÛ Û Ú ØÓ Ø ÖÑ Ò Ä ÔÐ ³× ×ÙÖ ×Ô Ö Ð Ï ØØ ÑÔØ ØÓ ×ÓÐÚ ´½ß ¼µ Ý Ò Û ØÖ Ð ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ò´ ´½ß ¿µ µ ´ µ ´ µ ÖÑÓÒ × Ò ´ ´½ß µº µ ½º ËÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × ½¿ Û Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ò Ú Ù ÐÐÝ Ô Ò ÓÒ ÓÒ Ú Ö ÓÖÑ Ò Ø × ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ò ´½ß ¼µ Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ý × Ò¾ ×Ò ¢ ×Ò ¼¼ · Ó× ¼ · Ò´Ò · ½µ × Ò £   Ð ÓÒÐݺ È Ö¹ ¸ Û ¬Ò ¼¼ ´½ß µ Û Ö Ø ÔÖ Ñ × ÒÓØ « Ö ÒØ Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ö ÙÑ ÒØ Ò Ò Ò º Ì Ð Ø¹ Ò × × ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÓÒÐݸ Ò Ø Ö Ø¹ Ò × × ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÓÒÐݺ Ì Ö ÓÖ ¸ ÓØ × × ÑÙ×Ø Ò ÓÒ×Ø ÒØ ¾ Ð ØØ ÓÒ×Ø ÒØ Ñ º Ì Ù׸ Ø Ô ÖØ Ð « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß ¼µ ×ÔÐ Ø× ÒØÓ ØÛÓ ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ÙÒ Ø ÓÒ× ´ µ Ò ´ µ ×Ò ¼¼ ´ µ · Ó× ¼ ¼¼ ËÓÐÙØ ÓÒ× Ó Õº ´½ß ¾   ×ÑÒ ´ µ · Ò´Ò · ½µ × Ò ´ µ · Ѿ ´ µ µ Ö Ø ´ µ ´ µ ¼ ¼ ´½ß µ ´½ß µ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó× Ñ Ò ´ µ × ÒÑ ´½ß µ ×Ñ Ý Ú Ö¬ Ý ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒº ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß µ¸ Ä Ò Ö ³× « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ¸ × ÑÓÖ Æ ÙÐغ ÁØ Ò × ÓÛÒ Ø Ø Ø × Ô Ý× ÐÐÝ Ñ Ò Ò ÙÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÒÐÝ Ò Ò Ñ Ö ÒØ Ö× ¼ ½ ¾ Ò Ñ × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Òº ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ´½ß µ × Ø Ä Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒÑ ´ Ó× µ¸ Û Û ÐÐ ÓÒ× Ö Ò ×ÓÑ Ø Ð Ò Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ ¸ ÈÒÑ ´ Ó× µ ´ µ Ò Ø Ò´ ´½ß µ ÙÒ Ø ÓÒ× µ ÈÒÑ ´ Ó× µ Ó× Ñ Ò Ò´ µ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ ´½ß ¼µ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß ¼µ ÓÖ Ä ÔÐ ³× ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ë Ò Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö Ð Ò Ö¸ ÒÝ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ´½ß ¼µ × Ð×Ó ×ÓÐÙØ ÓÒº ËÙ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ × Ø Ò Ö Ð ÓÖÑ Ò´ Û Ö ÓÖ Ø µ ÒÑ ×ÙÖ Ò Ñ ¼ Ò ÒÑ ÈÒÑ ´ ÒÑ ×Ô Ö Ö Ó× µ Ó× Ñ · ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ Ö ØÖ ÖÝ ÓÒ×Ø ÒØ׺ Ì × × Ø Ð ÖÑÓÒ × Ò ´ µº ´½ß ½µ Ò Ö Ð ÜÔÖ ×× ÓÒ ½ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ× ´½ß ¿µ¸ Û × Ø Ø ½ Ò Î ´Ö µ ÖÒ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ Ó× Ñ · ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ Ò ¼ Ñ ¼ ´½ß ¾µ ½ ½ Ò Î ´Ö µ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ Ó× Ñ · ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ Ò·½ Ò Ö Ñ ¼ ¼ ´½ß ¿µ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ ¡Î ¼ Ø Ø ×¸ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ × Û Ú Ñ ÒØ ÓÒ ¸ Ø Ý Ö Ú ÖÝ Ò Ö Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò Ú ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ Û × ÖÑÓÒ Ò× ÖØ Ò ×Ô Ö Ò ÜÔ Ò ÒØÓ × Ö × ´½ß ¾µ¸ Û Ö Ø ×Ù × Ö ÔØ Ò Ø ×Ø ÒØ Ö ÓÖ¸ Ò Ú ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ Û × ÖÑÓÒ ÓÙØ× ÖØ Ò ×Ô Ö ´×Ù × Ø ÖØ ³× Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÔÓØ ÒØ Ðµ Ò ÜÔ Ò ÒØÓ × Ö × ´½ß ¿µ¸ Û Ö Ø ×Ù × Ö ÔØ Ò Ø ×Ø ÜØ Ö ÓÖº Ì Ù׸ Û × ÓÛ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò Ù× ÙÐ Ò Ó ×ݺ ½º Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ× ÁÒ Ø ÔÖ Ò × Ø ÓÒ Û Ú ÒØÖÓ Ù Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒÑ ´ Ó× × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ä Ò Ö ³× « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß µº Ì ×Ù × Ö ÔØ ÒÓØ × Ø Ö Ò Ø ×Ù × Ö ÔØ Ñ Ø ÓÖ Ö Ó ÈÒÑ º ÁØ × ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ä Ò Ö ³× « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß µ Ø ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ó× ´½ß ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÚÓ Øº Ì Ö ÓÖ ¸ ÓÒ Ù× ÓÒ¸ Û Ù× Ì Ä ¼´ µ ¼¼ ´ µ Ø ¾ ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ ÈÒÑ ´Øµ ÒÓØ ×   ¼´Øµ × Ò Ø ¼¼ ´Øµ × Ò   ¼ ´Øµ ¼¼ ´Øµ   ¾Ø ¼ ´Øµ · Ò Ö Ö ØÓ Ý µ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ´Øµ ´ µ ÁÒ× ÖØ Ò Ø × Ö Ð Ø ÓÒ× ÒØÓ ´½ß × Ò¾ ½   ؾ ¸ Û Ø ´½   ؾ µ Ò ÓÚ Ö µ Ò ½ ¾Ò Ò µ¸ Ú Ò Ò´Ò · ½µ   ÈÒÑ ´Øµ¸ Û ´½   ؾ µÑ Ó× Ý×Ò ¸ Ò Ø Ñ ¾ ½   ؾ × ¾ · Ò ×Ù ×Ø ØÙØ Ò ¼ ´Øµ ¼ ¬Ò Ý Ò Ñ ´Ø   ½µÒ ØÒ Ñ · ¾ ´½ß µ ´½ß µ ´½ß µ ½º Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ× × Ø ×¬ × ´½ß ÓÒ×Ø Òظ Ø ´Ø¾   ½µÒ º ÁØ ½ µº Ô ÖØ ÖÓÑ Ø ØÓÖ ´½   ؾ µÑ ¾ × ÒÑ ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒÑ × Ø ´Ò · ÑµØ ÖÚ ØÚ Ó Ø Ò¸ Ø Ù׸ Ú ÐÙ Ø º ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ô Ô ´½   ؾ µ½ ¾ ¾ ¾ ½ ´Ø   ½µ ½   ؾ ¡ ¾ ¾ ¾¡½ Ø ¾ Ì × Ñ ¼ × Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö ÑÔÓÖØ Ò º Ì × ÑÔÐÝ ÒÓØ Ý ÈÒ ´Øµº Ì Ò ´½ß µ Ú × È½½ ´Øµ Ò ´Øµ Ò ÙÒ Ø ÓÒ× ×Ò Ò È ¼ ´Øµ ´½ß µ Ö ÓØ Ò Ò ¾ ´Ø   ½µÒ ØÒ ½ È ¼ ´Øµ ½   ؾ Ò ÖÓÑ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ´½ß µ ¾Ò Ò Ù× Ñ ¼¸ Ø Ö × ÒÓ ×ÕÙ Ö ÖÓÓظ Ø Ø ×¸ ÒÓ × Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÈÒ ´Øµ Ö × ÑÔÐÝ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ò Øº Ì Ý Ö ÐÐ Ä Ò Ö ³× ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׺ Ï Ú Ø Ä Ò Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÓÖ Ò ¼ Ø ÖÓÙ Ò È Ê Ñ Ñ ÖØ È¼ ´Øµ ½ È¿ ´Øµ Ƚ ´Øµ Ø È ´Øµ Ⱦ ´Øµ ¿ ¾ ¾Ø È ´Øµ   ½ ¾ Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ñ Ý Ö ÙÖ× ÓÒ ÓÖÑÙÐ Ò ´Øµ È Ó Ø Ò   Ò  Ò ½ ¿ ¿   ¿ ¾Ø Ø   Ø   ½ ¿ Ø ¾ · ¿ Ø¿ · ½ ´½ß ¼µ Ø Ó× Ø Ì ¿ ¾Ø ´½ß ½µ Ý Ñ Ò× Ó ´½ß µ ÓÖ ÑÓÖ × ÑÔÐÝ Ý Ø Ò ¾ ´Øµ · È ¾Ò   ½ Ò Ò ½ ´Øµ ØÈ ´½ß ¾µ Ý Û È¾ Ò Ð ÙÐ Ø ÖÓÑ È¼ Ò È½ È¿ ÖÓÑ È½ Ò È¾ ¸ Ø º Ö Ô × Ó Ø Ä Ò Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× Ö × ÓÛÒ Ò º ½º º Ì ÔÓÛ Ö× Ó Ó× Ò ÜÔÖ ×× Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ó× Ò × Ó ÑÙÐØ ÔÐ × Ó ¸ ×Ù × Ó×¾ Ì ½ ¾ Ó× ¾ · ½ ¾ Ó× µ È¿ ´ Ó× µ ¿ È ´ Ó× µ ¿ È ´ Ó× µ ¿ ½¾ ¡¡¡ Ó× ¿ · ¿ Ó× Ò´ Ó× µ Ò Ø × Û Ý¸ Ó Ø Ò Ò Ó× ¾ · ½ Ó× ¿ · ¿ Ó× Ö ÓÖ ¸ Û Ñ Ý Ð×Ó ÜÔÖ ×× Ø È¾ ´ ½ Ó׿ ¡¡¡ Ó× Ó× È · · ´½ß µ Ó× ¾ · ½ ¿ ½¾ Ó× ¿ · ´½ß ¿µ ½ Ó× ½ ½ 1.

Zero zero. five –0. five 1. zero –0. five this autumn –1. zero t = cos # 1. zero Qn(t) Q3 zero. five Q5 zero –1. zero zero. five –0. five 1. zero –0. five Q1 –1. zero º ½º º Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø t = cos # × ÓÒ Ò Ò Ú Ò ´ØÓÔµ Ò Ò Ó Ò × ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔÐ Ü Ö ÙÑ Òغ Á Ø ÑÙ×Ø Ö ÔÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ ´½ß µ Ý ÉÒ ´Þ µ ½ Þ·½ ÈÒ ´Þ µ ÐÒ ¾ Þ ½   Ò ½ ½ È ´ ÓØØÓѵ Ö ÙÑ ÒØ Þ × ÓÑÔРܸ Û  ½ ´Þ µ ÈÒ  ´Þ µ Û Ö Ä Ò Ö ³× ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÈÒ ´Þ µ Ö ¬Ò ÝØ Ø × Ó Ö Ð Ö ÙÑ ÒØ Øº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÓÒÐÝ ´½ß µ × Ø Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ó ´½ß µ × Ñ ÓÖÑÙÐ × × Ò Ò × ÓÑÔ Ö ØÓ ½ ½·Ø ÐÒ ¾ ½ Ø Ø Ò  ½ Ø ´½ß µ ½ Þ·½ ÐÒ ¾ Þ ½ ÓØ  ½ Þ ´½ß µ Ý ½º ÜÔ Ò× ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û Ú Þ ÓØ  ½ Þ Þ Þ ÐÒ Þ · ½   ½ Þ ÓØ  ½ Þ   ½ ¾ Þ ½ ¿ ¾ ½ Þ   ÐÒ ÞÞ ·  ½½   ¾¿ Þ ¿¾ Þ¾   ½¾ ½ ·½ ÐÒ ¾  ½ ɼ´Þµ ɽ´Þµ ɾ´Þµ ½º ÜÔ Ò× ÓÒ Ø Û µ Ö Û ½ Ò´ Ò ¼ Ú ´½ß ¼µ ÓØ  ½ Þ   ¿ Þ ¾ ÓÖ Ñ Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÁÒ ´½ß ¾µ Ò ´½ß ¿µ¸ Û Ú × Ö × Ó ×ÓÐ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ Ú ÖÝ Ò Ö Ð × Ò× µ ÙÒ Ø ÓÒ ÜÔ Ò ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ´ ¾½ ½ µ ÜÔ Ò ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò ×Ô ÒØÓ ×º ÁÒ × Ñ Ð Ö Û Ý Ò Ö ØÖ ÖÝ ´ Ø Ð ×Ø Ò ´ µ ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó Ø ×Ô Ö Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò ÒÑ ÒÑ ´ µ · ÒÑ ÒÑ ´ µ ´½ß ½µ Ê Ò ¼Ñ ¼ ÒØÖÓ Ù ÊÒÑ ´ ËÒÑ ´ Ø Ë Ö Ú Ø ÓÒ× ÈÒÑ ´ Ó× ÈÒÑ ´ Ó× µ µ Ñ µ × ÒÑ µ Ó× ´½ß ¾µ Ì ×ÝÑ ÓÐ× ÒÑ Ò ÒÑ Ö ÓÒ×Ø ÒØ Ó Æ ÒØ׸ Û Û Û ÐÐ ÒÓÛ Ø ÖÑ Ò º ×× ÒØ Ð ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× Ö Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ׺ Ì × Ö Ñ Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Ñ Ò Ø Ø Ø ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö Ó Ø ÔÖÓ ¹ Ù Ø Ó ÒÝ ØÛÓ « Ö ÒØ ÙÒ Ø ÓÒ× ÒÑ ÓÖ ÒÑ × Þ ÖÓ ÊÊ ÊÒÑ ´ ÊÊ ËÒÑ ´ ÊÊ ÊÒÑ ´ ÓÖ Ø ÊÒ¼ ´ ÊÒÑ ´ Ê×Ö ´ µ Ë×Ö ´ µ Ë×Ö ´ Ê µ µ Ë ¼ µ ¼ µ ¼ × Ò ÓÖ Ö Ñ ÓÖ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ù Ø Ó ØÛÓ ÕÙ Ð ÙÒ Ø ÓÒ× µ¾ µ¾ ÓØ ´½ß ¿µ × º ÊÒÑ ÓÖ ËÒѸ Û Ú Ò ¾ ·½ ËÒÑ ´ µ¾ Ò Ñµ Ò   ѵ ´ · ¾ ¾ ·½ ´ Ò Ñ ´ ¼µ ´½ß µ ¾¾ ½ ÆÓØ Ø Ø Ø Ö × ÒÓ ËÒ¼ ¸ × Ò Ø Ö Ú Ø ÓÒ × Ò¼ ÙÒ ¼º ÁÒ Ø ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ø × ÓÖÑÙÐ × Û ÙÒ Ø ×Ô Ö ºÌ ´½ß ¼ ´½ß µ ÒÓØ × Ø ×ÙÖ Ð Ñ ÒØ Ó Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö º ÆÓÛ Û ØÙÖÒ ØÓ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ó Æ ´½ß ½µº ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓØ × × Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö Ú × µ Ê×Ö ´ µ ÜÔÖ ×× ÓÒ ×Ò ´ ÓÖÝ Ú Ù× ¾ ¼ ÓÖ Ø Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø µ ÒØ× ÒÑ Ò ÖØ Ò Ê×Ö ´ Ê×Ö ´ ×Ö µ¾ ÒÑ Ò µ Ò ´½ß µ ×Ò ÒØ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø¹ Ò × ÐÐ Ø ÖÑ× Ü ÔØ Ø ÓÒ Û Ø Ò ×¸ Ñ Ö Û ÐÐ Ú Ò × ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ´½ß ¿µº Ì ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø¹ Ò × × Ø Ú ÐÙ Ú Ò Ò ´½ß µ¸ ×Ó Ø Ø ×Ö × Ø ÖÑ Ò º ÁÒ × Ñ Ð Ö Û Ý Û ¬Ò ×Ö Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò ´½ß ½µ Ý Ë×Ö ´ µ Ò ÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö º Ì Ö ×ÙÐØ × ¾Ò · ½ Ò¼ µ ÈÒ ´ Ó× µ ´ ÒÑ ¾Ò · ½ ´Ò   ѵ ¾ ´Ò · ѵ ÒÑ ¾Ò · ½ ´Ò   ѵ ¾ ´Ò · ѵ µ ÊÒÑ ´ ´ Ì Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ Ò¸ Ø Ù׸ Ï ÒÓØ Ø Ø Ø Ä ÔÐ ×Ô Ö Ð Ð×Ó ÓÙÒ Ö ØÐÝ Ý Ø ÓÖÑÙÐ Ò´ µ ¾Ò · ½ ¾ ¼ Û Ö × Ø ×Ô Ö Ð ¼ Ò È ¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ó× ¼ ¼ ¼ ×Ø Ò ¼ ´ Ó× Ó× ´ ¼ ¼ ¼µ µ Ø ÖÑ Ò Ý ÒØ Ö Ø ÓÒº ÖÑÓÒ × Ò ´ µ Ò ´½ß ½µ Ñ Ý ¼ µ ÈÒ ´ Ó× µ × Ò ØÛ Ò Ø º ½º µ¸ ×Ó Ø ¼ ´½ß µ ´Ñ µ ËÒÑ ´ ´ µ ·×Ò × Ò ¼ ¼ ´½ß µ ¼ ÔÓ ÒØ× È ¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ¼ Ó×´ ¼   µ Ä Ø Ö¸ Û Ò Ò ÕÙ ÒØ Û Ø Ë Øº ½º½½¸ Õº ´½ß µ Ñ Ý ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ ×Ù ×Ø ØÙØ Ò ÈÒ ´ Ó× µ ÖÓÑ Ø ÓÖÑÙÐ ´½ß½¼ µº Ý ¸ ´½ß ¼µ Ú Ö¬ Ý ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ½º½¼ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × ¾¿ PN ¸' – ¸ # #' P à P' º ½º º ËÔ Ö Ð ×Ø Ò ½º½¼ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ì ÓÖÑÙÐ × Ó Ø ÔÖ Ò × Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÜÔ Ò× ÓÒ Ó ÙÒ Ø ÓÒ ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ö ×ÓÑ Û Ø Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ò Ð º Á Û ÐÓÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´½ß µ Ò ´½ß µ¸ Û × Ø Ø Ø Ö Ö « Ö ÒØ ÓÖÑÙÐ × ÓÖ ¼ Ò ¼ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ö Ö Ø Ö ÓÑÔÐ Ø Ò Æ ÙÐØ ØÓ Ö Ñ Ñ Öº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø × Ò ÔÖÓÔÓ× Ø Ø Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÖÑÓÒ × ÒÑ Ò ÒÑ ¸ ¬Ò Ý ´½ß ¾µ ØÓ Ø Ö Û Ø ´½ß µ¸ Ö ÔÐ Ý ÓØ Ö ÙÒ ¹ Ø ÓÒ× Û « Ö Ý ÓÒ×Ø ÒØ ØÓÖ Ò Ö × Ö ØÓ Ò Ð º Ï ÓÒ× Ö Ö ÓÒÐÝ Ø ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ ×¸ Û × Ñ ØÓ Ø ÑÓ×Ø ÓÒÚ ¹ Ò ÒØ Ò Ø ÑÓ×Ø Û ÐÝ Ù× º Ì ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × Ö × ÑÔÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ò Ø × Ò× Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Û Ú ØÓ Ù× Ø × ÐÙÑ×Ý ÜÔÖ ×× ÓÒ Ù× Ø Ø ÖÑ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × × ÐÖ Ý Ò Ù× ÓÖ ÓØ Ö ÙÒ Ø ÓÒ׸ ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ó Ø Ò ÓÖ ×ÓÑ Ø Ø Ö ÒÓØ ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÐÐ Ò Ø Ñ Ø Ñ Ø Ð × Ò× º Ï ÒÓØ Ø ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × Ý ÒÑ Ò ÒÑ Ø Ý Ö ¬Ò Ý Ñ Ñ Ê Ë Ê ÊÒ¼´ ÊÒÑ´ ËÒÑ´ Ì Ô¾Ò · ½ Ê µ × µ Ò ¾´¾ · ½µ × µ Ò¼ ´ Ò ¾´¾ · ½µ µ Ô¾Ò · ½ È Ò´ Ò   ѵ ÊÒÑ´ Ò Ñµ µ Ò   ѵ ËÒÑ´ Ò Ñµ µ ´ ´ · ´ ´ · Ë Ó× µ ´ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ´½ß ¿µ Ð×Ó ÔÔÐÝ ÓÖ Ø × Ñ ´½ß ½µ ¼µ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ Ö¹ ¾ ½ ÑÓÒ ×¸ Û Ö × Õ׺ ´½ß ½ Ì ÙÒ Ø Û × Ñ Øݸ Ø ÒØ Ø Ö Á Û ÖÑÓÒ ½ µ Ò ÒØ ÐÝ × ÑÔÐ ¬ ½ ʾÒÑ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ø ¾ ËÒÑ Ý ÓÖÝ ÓÑ ½ ´½ß ¾µ Ò× Ø Ø Ø Ú Ö ×ÕÙ Ö Ó ÒÝ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × Ú Ö Ò Ø Ò ÓÚ Ö Ø ×Ô Ö ´Ø Ú Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ö Ð Ú Ý Ø Ö µº Ì × ÓÖÑÙÐ ÒÓÛ ÔÔÐ × ÓÖ ÒÝ Ñ¸ Ø × Þ ÖÓ ÓÖ ÒÓغ ÜÔ Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´ µ ÒØÓ × Ö × Ó ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×¸ Ò ÐÓ ÓÙ×ÐÝ ØÓ ´½ß ½µ¸ ´ Ø µ Ö Ø ÓÖÓÙ ÙÒ Ó Æ Ò ÒÑ ¼Ñ ¼ ÊÒÑ´ Ë µ · ÒÑ ÒÑ ´ µ ´½ß ¿µ ÒØ× ÒÑ ÒÑ Ö × ÑÔÐÝ Ú Ò Ý ½ ´ µ ÒÑ ´ µ ÒÑ Ê ½ ÒÑ Ø ´ ´½ß µ Ë µ ÒÑ ´ µ Ø ×¸ Ø Ó Æ ÒØ× Ö Ø Ú Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÖÑÓÒ ÓÖ º ÒÑ ÒÑ Ì × ÑÔÐ ØÝ Ó ÓÖÑÙÐ × ´½ß ¾µ Ò ´½ß µ ÓÒ×Ø ØÙØ × Ø Ñ Ò ¹ Ú ÒØ Ó Ø ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò Ñ × Ø Ñ Ù× ÙÐ Ò Ñ ÒÝ Ö ×Ô Ø׸ Ú Ò Ø ÓÙ Ø ÙÒ Ø ÓÒ× ÒÑ Ò ÒÑ Ò ´½ß ½µ Ö Ð ØØÐ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ø Ò Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÒÑ Ò Ú ÒÑ º Ï Ê Ë Ê Ê ÊÒÑ ´ ËÒÑ ´ Û Ö ÈÒ¼ ´Øµ ÓÖ Ñ ¼¸ Ò Ô¾Ò · ½ ¾ Ò ¾´¾Ò · ½µ ÈÒÑ ´Øµ Ö ¼   ´ ½µ µ ÈÒÑ ´ Ó× µ Ó× Ñ µ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ Ö × Ë Ë ¼   ´ ½µ ´Ò ´¾Ò     ´Ò ѵ  Ò ¾ ´½ ´Ò · ѵ ´Ò     ´¾Ò ¾ µ µ ´Ò Ñ  ¾ µ ´Ò ´½ß µ µ  ¾ µ ØÒ ¾ ´½ß µ   ؾµÑ ¾ ¡    ¾ µ ØÒ Ñ ¾ ´½ß µ ½º½½ ÓÖ ÒØ ÓÒ Ð Ñ ÖÑÓÒ × Ò ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ¾ Ö ¼º Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ´½ß µ Ö ¸ × Ò ´½ß µ¸ ×Ø Ö Ø ×Ø ´   µ ¾º Ì Ö Ö Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ ÓÖ ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð¹ Þ ÖÑÓÒ × Ò Ø Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ ÓÖ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÖÑÓÒ × Ø Ø Ö ÒÚ Ö× ØÓ Ø Ó× Ò ´½ß ½µ Ò Ñ Ö Ô Ò¼ Ò¼ × ÒÑ × ÒÑ ½º½½ Ì Ò ¾ ·½ Ò Ð Ò Ò Ñµ Ò Ñµ ÒÑ Ö Ú Ò Ý È ´Ö µ ¼ Ö ¼ ØÛ Ò Ø Ó× Ó× Ö Ó× ¼ ¼ ¼ Ó× Ù× Ú ØÓÖ× ·× Ò × Ò µ Ö ¼ ´½ß µ Ó×´ l r P' r' O º ½º º Ì ×Ô Ø Ð ×Ø Ò Ö Ò P à ¼µ Ð ÓÓÖ Ò Ø × ¼ Ð ¾ Ö ¾ · Ö ¾   ¾Ö Ö Ò Ð Ñ ÔÖÓ Ð ×Ø Ò ÒØÓ ÞÓÒ Ð ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ¼ Û Ö ×Ø ÖÓÑ ´½ß ¼µ¸ ´½ß µ ´ ØÛ Ò ØÛÓ ÔÓ ÒØ× Û Ø ×Ô È ´Ö × ÒÑ ´ · ½ ¾´¾ · ½µ ´   ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÖÑÓÒ × Ò ×Ø Ò Ò Ñµ Ò Ñµ ´ · ½ ¾´¾ · ½µ ´   Ð ¼ ´½ß½¼¼µ ¼   ´ º ½º µ¸ ×Ó Ø µ ظ ´½ß½¼½µ ¾ ½ Ö ×ÙÐØ׺ ××ÙÑ Ò Ö ¼ ÔÖ ½ Ð Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ Ö ¸ Û Ñ Ý ÛÖ Ø ½ ¾ ÙÒ   ¾Ö Ö ¼ Ô ·Ö¾ Ó× Ö ½ ¼   ½ ¾« Ù · « ¾ ´½ß½¼¾µ Û Ö Û Ú ÔÙØ « Ö ¼ Ö Ò Ù Ó× º Á Ö ¼ Ö ¸ Ø × Ò ÜÔ Ò ÒØÓ ÔÓÛ Ö × Ö × Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ «º ÁØ × Ö Ñ Ö Ð Ø ØØ Ó Æ ÒØ× Ó «Ò Ö Ø ´ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ðµ ÞÓÒ Ð ÖÑÓÒ ×¸ ÓÖ Ä Ò Ö ³× ÔÓÐÝÒÓÑ Ð× ÈÒ ´Ùµ ÈÒ ´ Ó× µ Ô ½ ½ ½   ¾« Ù · «¾ Ò ¼ ȼ ´Ùµ· « Ƚ ´Ùµ· «¾ Ⱦ ´Ùµ· «Ò ÈÒ ´Ùµ À Ò ¸Û Ó Ø Ò ½ Ö¼Ò ½ Ð ¼Ö Ò Ò·½ ÈÒ ´ Ó× µ ¡¡¡ ´½ß½¼¿µ ´½ß½¼ µ Û × Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖÑÙÐ º ÁØ ÛÓÙÐ ×Ø ÐÐ × Ö Ð Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ ÜÔÖ ×× ÈÒ ´ Ó× µ Ò Ø ÖÑ× Ó ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ò ¼ ¼Ó Û × ÓÑÔÓ× ÓÖ Ò ØÓ ´½ß ¼µº Ì × × Ú ÝØ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ÈÒ ´ Ó× µ ÈÒ ´ Ó× µ ÈÒ ´ Ó× ¾ Ò Ñ ½   ´Ò ѵ ´Ò · ѵ ¼µ · ÊÒÑ ´ µ ÊÒÑ ´ ¼ ¼ µ · ËÒÑ´ µ ´½ß½¼ µ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × ÒØÓ ´½ß½¼ µ¸ Û Ó Ø Ò ½ Ð ½ Ò ¼ ÈÒ ´ Ó× µ Ö Ò·½ Ö ¼Ò ÈÒ ´ Ó× ¼ µ · ¾ ËÒÑ ´ ¼ ¼ µ Ò Ñ ½ ÊÒÑ´ µ Ö¼Ò ÊÒÑ ´ ¼ ¼ µ · ËÒÑ ´ Ö Ò·½ Ö Ò·½   ´Ò ѵ ´Ò · ѵ µ ¡ ¼ ËÒÑ´ ¼ ¼ µ ÖÒ ´½ß½¼ µ Ì Ù× Ó ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÑÓÒ × × ÑÔÐ ¬ × Ø × ÓÖÑÙР׺ Ê ÔÐ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÖÑÓÒ × Ò ´½ß½¼ µ Ò ´½ß½¼ µ Ý ÙÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð Þ ÑÓÒ × Ý Ñ Ò× Ó ´½ß ½µ¸ Û ¬Ò ÈÒ ´ Ó× µ ½ ¾Ò · ½ Ò Ñ ¼ ¢ÊÒÑ ´ ÊÒÑ ´ ¼ ¼µ · ËÒÑ´ µ Ò Ö¹ £ ËÒÑ ´ ¼ ¼ µ µ ´½ß½¼ µ ½º½¾ ËÓÐÙØ ÓÒ Ó ½ ½ Ð Ò Ò ¼Ñ Ê Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ ½ ¾ Ò·½ ¼ ÒÑ ´ Ö Ò·½ µ Ö ¡ ¼Ò ÒÑ ´ ¼ ¼ µ · ÒÑ ´ Ò·½ Ì Ð ×Ø ÓÖÑÙÐ Û ÐÐ Ø Ø ÓÒ Ð ¬ Ð Ò ×Ô Ö ½º½¾ ¾ Ë Ê Ð µ Ö ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÓÖ Ø ÖÑÓÒ ×º Ö ¼Ò ÒÑ´ ¼ ¼µ ´½ß½¼ µ Ë ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÖØ ³× Ö Ú ¹ ËÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ Ý Ñ Ò× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ð ¬Ò Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖݸ × ÓÐÐÓÛ× Ú Ò × Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ ×ÙÖ Ë ¸ ØÓ Ø ÖÑ Ò × ÙÒ Ø ÓÒ Î Û × ÖÑÓÒ Ø Ö Ò× ÓÖ ÓÙØ× Ë Ò Û ××ÙÑ × ÓÒ Ë Ø Ú ÐÙ × Ó Ø ÔÖ × Ö ÙÒ Ø ÓÒº Á Ø ×ÙÖ Ë × ×Ô Ö ¸ Ø Ò Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ Ò ×ÓÐÚ Ý Ñ Ò× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ä Ø Ù× Ø ¬Ö×Ø Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö ¸ Ö ½¸ Ò ÜÔ Ò Ø ÔÖ × Ö ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ú Ò ÓÒ Ø ÙÒ Ø ×Ô Ö Ò ÒÓØ Ý Î ´½ µ¸ ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × ´½ß ½µ Ï Î Ø ´½ ½ µ Ò´ µ Ò Ø ÖÑ Ò Ý ´½ß Ò Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒ× Î ºµ Ì ÙÒ Ø ÓÒ× Î ´Ö Ò ¼ ´Ö ××ÙÑ Ø Ú Ò Ú ÐÙ × Î ´½ ÓÒÚ Ö ×¸ Ò Û Ú ÓÖ Ö µ ÓÖ Ö ½ Ö ´½ß½¼ µ Ö Ò Ò´ ½ Ò´ Ö Ò·½ Ò ¼ µ ´½ß½½¼µ µ ´½ß½½½µ µ ÓÒ Ø ×ÙÖ Ò Ò Ò ´½ß½½¾µ Ò Ò·½ Ò ´½ß½½¿µ ½ Ö Ò µ µº ´Ì × × Ö × ÓÒÚ Ö × ÓÖ Ú ÖÝ ½ µ Ò Î Ò´ Ò ¼ Ö ½º Ì × Ö × ´½ß½¼ µ ¾ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ À Ò ¸ Ø × Ö × ´½ß½½¼µ ÓÒÚ Ö × ÓÖ Ö ½¸ Ò Ø × Ö × ´½ß½½½µ ÓÒ¹ Ú Ö × ÓÖ Ö ½ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÓØ × Ö × Ú Ò ÓÙÒ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Û × Ø Ø Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ × ×ÓÐÚ Ý Î ´Ö µ ÓÖ Ø ÒØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö ½¸ Ò Ý Î ´Ö µ ÓÖ Ø× ÜØ ¹ Ö ÓÖº ÓÖ ×Ô Ö Ó Ö ØÖ ÖÝ Ö Ù× Ö Ê¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × × Ñ Ð Öº Ï ÜÔ Ò Ø Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ê Ì ×ÙÖ Ò´ Ì ×Ô Ò ÖÑÓÒ × Ò Ö Ð ¾Ò · ½ µ ÒØ Ö ¾ ¼ ¼ ¼ ½ µ Ø ÖÑ Ò Ò ¼ Ö Ò Ê ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø Î ´Ö µ ´½ß½½ µ Ý µ× Ò ¼ ¼ ¼ ´½ß½½ µ ¼ Î ´Ö ¬Ö×Ø ÓÙÒ Ò´ ¼ ¼ ¼ µ ÈÒ ´ Ó× Î ´Ê × Ö × ×ÓÐÚ × Ø ½ µ µ ½ Ò Ê ¼ Ö Ò·½ Ò´ µ ´½ß½½ µ ÒØ Ö ÓÖ¸ Ò Ø Ò´ × Ö × µ ´½ß½½ µ ×ÓÐÚ × Ø ÓÖ Ø ÜØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö Êº Ì Ù׸ Û × Ø Ø Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÐÛ Ý× ×ÓÐÚ ÓÖ Ø ×Ô Ö º ÁØ × Ú ÒØ Ø Ø Ø × × ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø ÔÓ×× Ð ØÝ Ó ÜÔ Ò Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ×Ô Ö ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Ò ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ×Ô ÒØÓ × Ö × Ó ×ÓÐ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ö Ð Ø³× ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ×ÓÐÚ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÓÖ Ø ×Ô Ö ÙØ Ð×Ó ÓÖ ÒÝ ×ÙÆ ÒØÐÝ ×ÑÓÓØ ÓÙÒ ÖÝ ×ÙÖ º Ò Ü ÑÔÐ × Ú Ò Ò Ë Øº ½º½ º Ì ×ÓÐÚ Ð ØÝ Ó Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ × Ð×Ó ×× ÒØ Ð ØÓ ÅÓÐÓ Ò× Ý³× ÔÖÓ Ð Ñ ´Ë غ º¿µº Ë Ð×Ó Ã ÐÐÓ ´½ ¾ Ôº Áµº ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ð ÑÓÖ Ö Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ó Ø Ò × ÓÐÐÓÛ׺ Ï ÓÒ× Ö ÓÒÐÝ Ø ÔÖÓ Ð Ñ¸ Û × Ó Ö Ø Ö ÒØ Ö ×Ø Ò Ó ×ݺ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ò ´ ´½ß µ ÒØÓ ´½ß½½ µ¸ Û Ó Ø Ò Î ´Ö ½ Ò ¼ ÜØ Ö ÓÖ µ ÖÓÑ µ Ê Ö Ò·½ ¾Ò · ½ ¾ ¼ ¼ ¼ Î ´Ê ¼ ¼µ ÈÒ ´ Ó× µ× Ò ¼ ¼ ¼ ¼ ´½ß½½ µ ½º½¿ ÇØ Ï Ö ÓÙÒ Ò Ö ÖÖ Ò Î ´Ö ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× Ø × × ¾ ½ µ ¼ ½ Ò Ì ¼ Ð Ö ×ÙÐØ׺ ¼ ¼ Î ´Ê ¼ Ò·½ Ê ´¾Ò · ½µ Ö ¼ ×ÙÑ Ò Ø Ö Ø× ØÛ Ò Ø ÔÓ ÒØ× È ´Ö ½ ¾ ½ º Ï ÈÒ ´ Ó× µ Ö ¼ Ö   Ê Ó× Ð¿ ½ ½   ÊÒ ½ Ò ÊÒ·½ ´Ò · ½µ Ò·¾ ÈÒ ´ Ó× µ Ö Û µ ¼ Ð Ì × × ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ø ÜØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô ½º½¿ ÇØ Ô Ò·½ Î ´Ê ¼ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ ½ Ð Ý ÈÒ ´ Ó× µ ´½ß½¾¾µ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò ´½ß½½ µº ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø ¾ ¼ Ö Ê Ö ´¾Ò · ½µ Ê ´Ö ¾   Ê ¾ µ ´½ß½¾½µ ¼ Ì Ö Ø¹ Ò × ×Ø Ö Ø Ð Ø¹ Ò × ¸ Û ¬Ò ÐÐÝ Ó Ø Ò Î ´Ö ´½ß½¾¼µ Ø ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ Ý  ¾Ê Ö ¸ ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø  Ê¸ Ò Ø Ò Ò Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× Ý Ð × Ê´Ö¾   ʾ µ п ´½ß½½ µ ÒÓØ Ø ×Ô Ø Ð ×Ø Ò Ò¸ Ù× Ò ´½ß½¼ µ¸ « Ö ÒØ Ø Ò Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ö ¸ Û   ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ µ Ý Ðº Ì ½ Ê Ò·½ ÊÒ Ö¾ · ʾ   ¾Ê Ö Ó× µ¡ ÈÒ ´ Ó× µ × Ò Ò Ú ÐÙ Ø µ Ò È ¼ ´Ê ½ Ô ¼ ¼ ¼ п ¼ ¼µ ×Ò ¼ ¼ ¼ Ö¾ · ʾ   ¾Ê Ö Ó× ´½ß½¾¿µ ´½ß½¾ µ Ö Ðº ÁØ × Ò ÜÔÐ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø³× ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ö ¸Û × Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò Ô Ý× Ð Ó ×ݺ Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ׺ ÁÒ Æ ÙÑ ÒÒ³× ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÓÖ × ÓÒ ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖݸ Ø ÒÓÖÑ Ð Ö Ú Ø Ú Î Ò × Ú Ò ÓÒ Ø ×ÙÖ Ë ¸ Ò×Ø Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î Ø× Ð º Ì ÒÓÖÑ Ð ÖÚ ØÚ ×Ø Ö Ú Ø Ú ÐÓÒ Ø ÓÙØÛ Ö ¹ Ö Ø ×ÙÖ ÒÓÖÑ Ð Ò ØÓ Ì Ø Ö Ö ÓØ Ö × Ñ Ð Ö ÓÙÒ ¿¼ ½ Ë º ÁÒ Ø ÒÓÖÑ Ð Ø Ö ÓÙÒ ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ¸ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÖÚ ØÚ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Î Ò Ó Ø× Î Ò Î· ÓÖÝ ´½ß½¾ µ Ú Ò ÓÒ Ë º ÓÖ Ø ×Ô Ö ¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø × ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× × Ð×Ó × ÐÝ ÜÔÖ ×× Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ï ÓÒ× Ö Ø ÜØ Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÒÐݸ Ù× Ø × Ö Ó ×Ô Ð ÒØ Ö ×Ø ØÓ Ó ×ݺ ÁÒ Æ ÙÑ ÒÒ³× ÔÖÓ Ð Ñ¸ Û ÜÔ Ò Ø Ú Ò Ú ÐÙ × Ó Î Ò ÓÒ Ø ×Ô Ö Ö Ê ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × × ½ Î Ò Ì Ø ×Ô Ö Ê ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ö ×Ø Ò  Ê µ ½ Ò Ê ¼ Ö ·½ Ò ½ Î Ö ×Ô Ö Ø ´½ß½¾ µ Ò´ Ò·½ « Ö ÒØ Ø Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ö ¸ ÌÓ Ú Ö Ý Ø¸ Û ÓÖ Ø µ ×ÓÐÚ × Æ ÙÑ ÒÒ³× ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø Î ´Ö ËÒ Ò´ ¼ Ò ·¾ Ê ¼ Ö Ò Ò ÒÓÖÑ Ð Ó Ò Î Ò Ö Ê µ ´½ß½¾ µ ØØ Ò Ò´ µ ×ÛØ Ø Î Ö ÜØ Ö ÓÖ Ó ´½ß½¾ µ Ö Ù× Ú ØÓÖ¸ Û Ú ´½ß½¾ µ Ö Ê Ò Û × Ø Ø ´½ß½¾ µ × × Ø ×¬ º Ì Ø Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ × Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ô Ý× Ð Ó ×ݸ Ù× Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÙÐ Ø ÓÒ× Ó Ø Ó ÖÓÑ Ö Ú ØÝ ÒÓÑ Ð × × Ù×Ø ×Ù ÔÖÓ Ð Ñº ÌÓ ×ÓÐÚ Ø Ò Ö Ð × ¸Û Ò ÜÔ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ¬Ò ÝØ Ú Ò ÓÙÒ ÖÝ Ú ÐÙ × ÒØÓ ×ÙÖ ×Ô Ö¹ Ð ÖÑÓÒ × Î Ò Î· Ì ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ö µ ½ Ò Ê ¼ Ö ½ Ò Ò ¼ ·½ Ò´  ´ µ Ò´ ´½ß½¿¼µ µ ʵ´Ò · ½µ ´½ß½¿½µ ½º½¿ ÇØ Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× ¿½ ×ÓÐÚ × Ø Ø Ö ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø ÜØ Ö ÓÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö Êº Ì ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Ú Ö ¬ Ø ÓÒ × Ò ÐÓ ÓÙ× ØÓ Ø × Ó ´½ß½¾ µº ÁÒ Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ó Ð ÙÒ ÙÐ Ø ÓÒ׸ Ø ÓÒ×Ø ÒØ× Ú Ø Ú ÐÙ ×  ¾  ½ ´½ß½¿¾µ Ê ×Ó Ø Ø Î ´Ö µ Ê ½ Ò ¼ Ê Ö Ò·½ µ Ò´ Ò ½   ´½ß½¿¿µ ×ÓÐÚ × Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ô Ý× Ð Ó ×ݺ ×Û Ú × Ò Ò Ø ÔÖ Ò × Ø ÓÒ¸ Ø ¬Ö×Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ Ò Ð×Ó ×ÓÐÚ Ö ØÐÝ Ý ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ðº Ë Ñ Ð Ö ÒØ Ö Ð ÓÖÑÙÐ × Ð×Ó Ü ×Ø ÓÖ Ø × ÓÒ Ò Ø Ø Ö ÔÖÓ Ð Ñº Ì ÒØ Ö Ð ÓÖÑÙÐ Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ´½ß½¿¿µ ÓÖ Ø ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ô Ý× Ð Ó ×Ý × ËØÓ ×³ ÒØ Ö Ð¸ Û Û ÐÐ ÓÒ× Ö Ò Ø Ð Ò Ôº ¾º Ê Ñ Ö ÓÒ ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ× Ú Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÙØ× Ø ÖØ ¸ Û Ö Ø Ö Ö ÒÓ Ñ ×× × Ò Û Ö Ø ÔÓØ ÒØ Ð¸ × Ø × Ý Ò Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ¸ × Ö¹ ÑÓÒ º Ì Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò× Ø ÖØ × Ó ÕÙ Ø « Ö ÒØ Ö Ø Ö ×Ò Ø ÖØ × ¬ÐÐ Ý Ñ ×× ×¸ Ò Ø ÒØ Ö ÓÖ ÔÓ¹ Ø ÒØ Ð × Ø ×¬ × ÈÓ ××ÓÒ³× Ö Ø Ö Ø Ò Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ¸ × Û Ú × Ò Ò Ë Øº ½º¾º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø Ò× ØÝ ± Ò× Ø ÖØ × Ò Ö ÐÐÝ ÙÒ ÒÓÛÒº ÌÓ × Ø Æ ÙÐØ × Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ¸ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Æ ÛØÓÒ³× ÒØ Ö Ð ´½ß½¾µº Á Ø ÒØ Ö ÓÖ Ñ ×× × Û Ö ÒÓÛÒ¸ Û ÓÙÐ × ÐÝ Ù× Ø × ÓÖÑÙÐ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò× ´ Ò ÓÙØ× µ Ø ÖØ ¸ Ò Ö Ø Ò ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Û Ýº Ì Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÖÓÑ Ø Ñ ×× × × Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñº Ì ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ × ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ñ ×× × ÖÓÑ Ø ÔÓØ ÒØ Ð¸ ¬Ò Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Æ ÛØÓÒ³× ÒØ Ö Ð ÓÖ Ø Ò× ØÝ ±¸ Û × ×× ÒØ ÐÐÝ ÑÓÖ Æ ÙÐغ ÁÒ Ø¸ Ø × ÑÔÓ×× Ð ØÓ Ø ÖÑ Ò ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø Ò Ö Ø Ò Ñ ×× × ÖÓÑ Ø ÜØ ÖÒ Ð ÔÓØ ÒØ Ðº Ì × ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ × ÒÓ ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒº ËÙ ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ× Ó ÙÖ Ò ÓÔ Ý× Ð ÔÖÓ×Ô Ø Ò Ý Ö Ú ØÝ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× ÙÒ Ö ÖÓÙÒ Ñ ×× × Ö Ò ÖÖ ÖÓÑ ×ØÙÖ Ò × Ó Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð º ÌÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ðݸ Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò ×× Öݸ Û × ÙÖÒ × ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ý ÓÐÓ Ý ÓÖ Ý × ×Ñ Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ׺ Ò Ö ÐÐݸ ÒÓÛ Ý× Û ÒÓÛ Ø Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñ× Ò ÓÔ Ý× × Ò ÓØ Ö × Ò × Ò ÐÙ Ò Ñ Ò ´ º º¸ × ×Ñ Ò Ñ Ð ØÓÑÓ Ö Ô Ýµ Ö ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ï ÒÒÓØ ÔÙÖ×Ù Ø × ÒØ Ö ×Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ò Ö Ö ¿¾ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ ÓÒÐÝ ØÓ Ø ÜØ Ò× Ú Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ º º¸ Ø ÓÓ Ý ÅÓÖ ØÞ ´½ µ¸ Ø ÒØ Ö¹ Ò ØÔ ÛÛÛº Ò ×ºØÙ Ö Þº Ø» ÓÖ× ÙÒ »ÁÒÚ Ö× ÈÖÓ Ð Ñ×» Ò ÖÅÓÖ ØÞº ØÑÐ ÓÖ Ò Ö Ò ÅÓÖ ØÞ ´¾¼¼¿µº ½º½ Ì Ö Ð ÖÚ ØÚ Ó ÓÖ Ð Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Û Û ÐÐ ÒÓÛ Ö Ú Ò ÒØ Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ×¬ × Î ´Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ñ× Ö Ð Ø Û Ø Ø Ú ÖØ Ð Ö ÒØ Ó Ö Ú Øݸ Ö Ð ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø Ö Ú Ø Ú ÐÓÒ Ø Ö Ù× ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û Û ÒÓØ Ý Î º ËÙ ÈÓ ××ÓÒ³× ÒØ Ö Ð ´½ß½¾¿µ   ʾ µ Ê ´Ö ¾ µ ÖÑÓÒ ¾ Î ´Ê ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ п µ ×Ò ¼ ¼ ´½ß½¿ µ ¼ ÓÖÑ Ò Ø Ö Ð Ö Ú Ø Ú Î Ö ¸ Û ÒÓØ Ø Ø Î ´Ê ¼ ¼ µ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ö º Ì Ù׸ Û Ò ÓÒÐÝ ØÓ « Ö ÒØ Ø ´Ö ¾   ʾ µ п ¸ Ó Ø Ò Ò Î ´Ö µ ¾ Ê Ö Û ¼ ¼ ¼ ¼ µ Î ´Ê ¼ ¼ µ×Ò ¼ ¼ ¼ ´½ß½¿ µ Ö Å ´Ö Ö¾ µ Ö   ʾ ½ п Ð ÔÔÐÝ Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ØÓ Ø Î½ ´Ö Ö Ö ·   Öʾ Ê Ö¾ ÎÈ Ð ÖÑÓÒ   Öʾ ν ´Ê ¾ Ê ¼ ¼ ¼ ¼ Å ´Ö Ê ¾ ¼ ÎÈ Ö Êº Ì ¼ Î ´Ö Ð ¼ ¼ Å ´Ö µ µ ´Î Î   ¿Ê¿ Ó× µ ´½ß½¿ µ ÙÒ Ø ÓÒ ¼ µ×Ò × Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ Ý Î ´Ö Ö ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ¬Ò Ø Ê¸ Û ÑÙ×Ø × Ø Ö ×Ô Ö ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓØ × ´½ß½¿ µ Ú × Î ´ ʾ Ö   Ö ¿   Ê Ö ¾ Ó× Î½ Ê µ Û Ó Ø Ò Û Å ´Ö ¼ Ê µ ¼ ¼ Ö Ú Ø Ú Ø Ø ×ÙÖ ÒÐ ÓÑ × ´ º ½º µ ´½ß½¿ µ ´½ß½¿ µ ¼ µ Ò ×Ù ØÖ Ø Ò   ÎÈ µ × Ò Î ´Ê ½ Ê ¼ ¼ ¼ ¼ µ Ó Ø ¼ Ø ÖÓÑ ´½ß½¿ µ ´½ß½ ¼µ ×Ô Ö Ó Ö Ù× ½º½ Ì Ö Ð ÖÚ ØÚ Ó ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ l0 P ¿¿ P' R sin(Ã/2) R à º ½º º ËÔ Ø Ð ×Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ ÔÓ ÒØ× ÓÒ ×Ô Ö ¾Ê × Ò Ð¼ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ø Å ×Ø × ÑÔÐ ´ ÓÖ ´½ß½¿ µ ´½ß½¿ µ¸ Å ÓÖ Ì Ù׸ Û ÓÖÑ ¾Ê ½ µ Å Ê ´½ß½ ½µ ¾ ʾ × ½ Ò¿ ´½ß½ ¾µ ¿ м ¾ ¼Û Ú Å ´Ê µ ¸ Ò Û ÒÒÓØ Ù× Ø ÓÖ Ò Ð ÓÖÑÙÐ Ø Ø ×ÙÖ Ó Ø ×Ô Ö Ö Êº ÁÒ Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÛ Ú Ö¸ Û Ú Î ÎÈ ¼ ÓÖ ¼¸ Ò Ø × Ò ÙÐ Ö ØÝ Ó ¼ Û ÐÐ Ò ÙØÖ Ð Þ ´ÔÖÓÚ Î × « Ö ÒØ Ð ØÛ Ø È µº Ó Ø ÒØ Ö ÒØ ÓÖÑÙÐ   Î Ö  ½ Ê Î È· Ê ¾ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ ÜÔÖ ×× × ×Ô Ö Ø Ù׸ Û ÒÓÛ Ú Î È ¾ ¾ Î ¼ ¼ Î Î ÓÒ Ø Ö ´Ê µ ËÓÐÙØ ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ô Ö Ï Ñ Ý ÜÔÖ ×× ÎÈ × Î Ö Ð ½ È Ò « Ö ÒØ Ø ÓÒ Ý Ð × Î ¼   ½ Ò ¼ Î ¿ м ¼ È ×Ô Ö Î Î ×Ò Ö ¼ ¼ Ò Ø ÖÑ× Ó Ê ´Ê ¼ ¼ µ ´½ß½ ¿µ ¼ Î ÓÒ Ø × ´½ß½ µ ÖÑÓÒ × Ê ¼   Ö Ò·½ Ò´ Ò·½ Ê ´Ò · ½µ Ò·¾ Ò ´ Ö µ ´½ß½ µ µ ´½ß½ µ ¿ ½ ÓÖ Ö Ê¸ Ø × ÓÑ × Î Ö   ʽ ½ Ò ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ´Ò · ½µ Ò ´ µ ¼ ÓÖÝ ´½ß½ µ Ì × ×Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ Ó ´½ß½ ¿µ Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º ÖÓÑ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û Ø Ò ÒØ Ö ×Ø Ò Ý¹ÔÖÓ Ù Øº ÏÖ Ø Ò ´½ß½ µ × Î Ö Ò   ʽ ÎÈ   ʽ ½ Ò ÓÑÔ Ö Ò Ø × Û Ø ´½ß½ ¿µ¸ Û × Ê¾ ¾ ¾ ¼ Î ¼ ¼ ¼   ÎÈ Ð¼¿ ×Ò ¼ ¼ Ø ¼ ¼ Ò Ò´ µ ´½ß½ µ Ø ½  Ê ½ Ò ¼ Ò Ò´ µ ´½ß½ µ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ × ÓÖÑÙÐ Ø ÒØ Ö ÐÝ Ò Ø ÖÑ× Ó ÕÙ ÒØ Ø × Ö ÖÖ ØÓ Ø ×Ô Ö Ð ×ÙÖ ÓÒÐݺ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÓÖ ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÔÖ × Ö ÓÒ Ø ×ÙÖ¹ Ó ×Ô Ö ¸ ÓÒ Ò ¬Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ò ×Ô Ø Ø × ÖÑÓÒ ÓÙØ× Ø ×Ô Ö Ò ××ÙÑ × Ø Ú ÐÙ × Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÔÖ × Ö ÓÒ Øº Ì × × ÓÒ Ý ×ÓÐÚ Ò Ö Ð Ø³× ÜØ Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñº ÖÓÑ Ø × Ø׸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´½ß½ µ ÓÐ × ÓÖ ÒÝ ´Ö ×ÓÒ Ðݵ Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ Î ¬Ò ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó ×Ô Ö º Ì × Ú ÐÓÔÑ ÒØ× Û ÐÐ Ù× Ò Ë Øº ¾º¾¼º ½º½ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ô×Ó ÓÓÖ Ò Ø × Ð¹ ÖÑÓÒ ËÔ Ö Ð ÖÑÓÒ × Ö ÑÓ×Ø Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× Ò Ó ×Ý Ù× Ø Ý Ö Ö Ð Ø Ú ÐÝ × ÑÔÐ Ò Ø ÖØ × Ò ÖÐÝ ×Ô Ö Ðº Ë Ò Ø ÖØ × ÑÓÖ Ò ÖÐÝ Ò ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ¸ Ø Ñ Ø ÜÔ Ø Ø Ø ÐÐ Ô×Ó Ð Ö¹ ÑÓÒ ×¸ Û Ö ¬Ò Ò Û Ý × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó Ø ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×¸ ÛÓÙÐ Ú Ò ÑÓÖ ×Ù Ø Ð º Ì Û ÓÐ Ñ ØØ Ö × ÕÙ ×Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÓÒÚ Ò Ò ¸ × Ò ÓØ ×Ô Ö Ð Ò ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × Ñ Ý Ù× ÓÖ ÒÝ ØØÖ Ø Ò Ó Ý¸ Ö Ö Ð ×× Ó Ø× ÓÖѺ × ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × Ö ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ý Ö Ù× ÓÒÐÝ Ò ÖØ Ò ×Ô Ð × ×Û Ò Ú¹ ÖØ Ð ×× Ö ÑÔÓÖØ Òظ Ò Ñ Ðݸ Ò ÔÖÓ Ð Ñ× ÒÚÓÐÚ Ò Ö ÓÖÓÙ× ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ÒÓÖÑ Ð Ö Ú Øݺ Ï ÒØÖÓ Ù ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ù ´ º ½º½¼µº ÁÒ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ×Ý×Ø Ñ¸ ÔÓ ÒØ È × Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý Þ º ÆÓÛ Û Ô ×× Ø ÖÓÙ È Ø ×ÙÖ Ó Ò ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ Û Ó× ÒØ Ö × Ø ÓÖ Ò Ç ¸ Û Ó× ÖÓØ Ø ÓÒ Ü × Ó Ò × Û Ø Ø Þ ¹ Ü ×¸ Ò Û Ó× Ð Ò Ö ÒØÖ ¹ ØÝ × Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ ºÌ ÓÓÖ Ò Ø Ù × Ø × Ñ Ñ ÒÓÖ Ü × Ó Ø × ½º½ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ¿ z u= const # F1 # = const 2 u u2 + E ¯ P u E O z xy - aircraft F2 y x z u2 + E 2 ¸ Gr ee P sin # y nw i ¸ = const ch x º ½º½¼º ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ú Û ÖÓÑ Ø Ò Ú Û ÖÓÑ ÓÚ ´ ÓØØÓѵ ÖÓÒØ ´ØÓÔµ ÐÐ Ô×Ó ¸ × Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ö Ù Ð Ø ØÙ ¬ Ó È Û Ø Ö ×Ô ØÓ Ø × ÐÐ Ô×Ó ´Ø ¬Ò Ø ÓÒ × × Ò Ò º ½º½¼µ¸ º º¸ ¼Æ   ¬ ¸ Ò ×Ø Ó ÒØÖ ÐÓÒ ØÙ Ò Ø Ù×Ù Ð × Ò× º ÁØ × ÓÙÐ Ö ÙÐÐÝ ÒÓØ Ø Ø Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × × Ø ÔÓÐ ×Ø Ò ¸ Û × ÒÓØ Ò ÙØ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ó ÒØÖ Ð Ø ØÙ Û Ö × Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ×Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ö Ù Ð Ø ØÙ ÒÓØ Ý ¬º Ì ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ù Ö Ö Ð Ø ØÓ Ü Ý Þ Ý Ý Ô¾ Ù · ÔÙ¾ · Þ Ù Ó× Ü ¾× Ò ¾× Ò ×Ò Ø Ö ¸ ¹ Ó× ´½ß½ ¼µ ¿ ½ ÙÒ Ý Ô¾ Ù · Ô¾ Þ Ù× Ò¬ Ü Ò Ù Ì Ù · Ô ¾ Ó× ¬ Ó× ¾ Ó× ¬ × Ò ´½ß½ ½µ ÓÒ×Ø Òظ Û ¬Ò ܾ · ݾ Þ ¾ · Ù¾ · ¾ Ù¾ Û ÓÖÝ Ö Ò Ø Ø Ù¾ · ¾ × Ø × Ñ ¹ Ô ×× × Ø ÖÓ٠Ⱥ Ù× Ó Û Ò Ö ÖÓÑ º ½º½¼¸ ÓÒ× Ñ ÓÖ Ü × Ó Ø ÐÐ Ô×Ó Û Ó× ×ÙÖ ¼Æ ¬ ¸ Û Ñ Ý ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ ÛÖ Ø   Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ÐÐ Ô×Ó ½ ´½ß½ ¾µ Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒº ÓÖ Ü¾ · ݾ ¾× Ò¾   ¾ ÓÒ×Ø Òظ Û Ó Ø Ò Þ¾ ½ Ó×¾ Û Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ñ Ö Ò ÔÐ Ò ÝÔ Ö ÓÐÓ Ì Ò Ø ¸ º º¸ Ø ×Ø Ò ØÛ Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÓ ÒØ× ½ ÓÖ ¾ ¸ Û × Ø × Ñ ÓÖ ÐÐ ÐÐ Ô×Ó × Ø ÖÞ × Ø ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ÓÖ ¼Û Ú Ø Ò Ø ×Ù Ö Ò × ÐÑØÒ × º Ð Ñ ÒØ Ó Ö ¸ Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Û Û Ý × Ò ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Õº ´½ß¿¼µ¸ Ò Ó Ø Ò Ý ÓÒ×Ø ÒØ Ó Ð Ð Ó Ö Ù×Ù Ð ×Ô Ö Ð ÓÓÖ ÌÓ ¬Ò ׸ Ø ÔÖÓ ÒØ × Ñ Ç Ò ÓÒ Ó Ø Ù ÓÒ×Ø Òظ Ù¾ · ¾ Ó×¾ Ù¾ · ¾ ×¾ Ù¾ ·´Ù¾ · Ì ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ù Ö Ñ ×× Ò Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ò ´½ß¿½µ ¾ ½ Ù¾ · ¾ Ó×¾ Ù¾ · ¾ Á Û ×Ù ×Ø ØÙØ Ø ¡Î ´Ù¾ Ó ÓÒ × Ø¸ Ò ´½ß½ ¿µ ÓÖ ÜØ Ò ¾ Ó×¾ µ Ù¾ · ¾ ¾ ·´Ù¾ · Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ¾ · ×Ò ½ Ó×¾ µ × Ò Î · Ù ´Ù¾ · ¾ ¿ Ù¾ · ´Ù¾ · ¾ ¾ Ó×¾ ¾µ × Ò ´½ß½ µ ÔÖÓ Ù Ø× Ù ¸ Ø º¸ Õ¾ Õ¿ ¸ Û Ú ´Ù¾ · µ× Ò Î ¾ µ × Ò¾ ´½ß½ µ × Ö Ð Ø ÓÒ× ÒØÓ ´½ß¿¾µ¸ Û Ó Ø Ò ¾ Ø ´½ß½ µ × Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ø ÓÚ º Ë ØØ Ò Ù Õ½ ¾ ¾ ÓÒ×Ø Òظ Û Î Ù · ´½ß½ µ ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × È Ö ÓÖÑ Ò Ø ¡Î ¿ « Ö ÒØ Ø ÓÒ× Ò Ù¾ · ½ ÓØ Ò ÐÐ Ò × Ò ¸ Û ´Ù¾ · ¾ Ó×¾ Î Ù¾ · · ¾ ´Ù · ¾ ¾Î µ ¾Î ¾ Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ´Ù¾ · ¾ ¾Î µ Ù¾ Î · Ù · ¾Ù ¾Î ÁÒ Ø Ð Ñ Ø Ò × ¸ ¼¸ Ø × ÓÒ× ´½ß¿ µ Ò ´½ß¿ µº ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × Î · ÕÙ Ø ÓÒ× Ö Û × Ô Ö Ø Ø Ú Ö Ð × Ö ¸ ×Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß¿ µ Û × ÓÑÔÓ× ÒØÓ Ø ´½ß¿ µ¸ ´½ß µ¸ Ò ´½ß µº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ×ÓÐÚ Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Û ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÐÝ Ñ Ø Ò× ØÞ ´ØÖ Î ´Ù ½ ´Ù¾ · ¾ Ò µ ¼¼ Ú ·¾Ù Ò ¼ ´½ß½ µ ÓÓÖ Ò Ø ×º Ù¾ · ´Ù¾ · Ù ¾ ¾ Ò¾ Ó×¾ ¾µ × ¾ ¾Î Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ØÓ Ø ×Ô ¼ ¾ Ö ´½ß½ µ Ð ÜÔÖ ×¹ ¸Û ¼¼ · Ö Û Ý Û × Ò ÐÓ ÓÙ× ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß¿ µ Ò ×Ô Ö Ð ÖÞ × ÓÐÐÓÛ׺ Ý Ø ØÖ Ð ´ µ ´½ß½ ¼µ Ø Ø ÓÖ Ò Ð Ô ÖØ Ð « Ö ÒØ Ð ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × ´½ß½ µ¸ Ð ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒµ ´Ùµ ´ µ ´ µ µ Ý ½ · ´ ½ Ò ÐØ ÖÒ ¹ Ó×¾ µ ½ ¾ ¼ ´½ß½ ½µ Ø ÓØ µ · Ù¾ · ´Ù¾ · ¾ Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ¼¼ Ì Ú Ö Ð Ó ÙÖ× ÓÒÐÝ Ø ÖÓÙ Ø ÕÙÓØ ÒØ ¼¼ ¸ Û ÑÙ×Ø ÓÒ×Ø Òغ ÇÒ × × Ø × ÑÓÖ Ð ÖÐÝ Ý ÛÖ Ø Ò Ø ÓÖÑ   ´ÙÙ¾ ·· · ÖÑÓÒ × ÌÓ ×ÓÐÚ ´½ß½ µ ÓÖ ´½ß½ µ¸ Û ÔÖÓ Ò Ø Ñ Ø Ó Ù× ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÓÖ Ò Ø ×º Ï Ø Û Ø Ö Ñ Ý ×ÙÑÑ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Î ´Ö µ ´Ö µ ´ µ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ¾ ØÓÖ ´Ù¾ · · ÓØ ¾ ¾Î ¼ ¾ × Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÜÔÖ ×× ÓÒ × Ó Ø Ò Ý ÓÑ ØØ Ò Ø Û ØÚ Î · Ù · ¾Ù Ù¾ Ø ´Ù¾ · ¾ µ ¼¼ · ¾Ù ¼ ½ · ´ ¼¼ · ¼ ¼ ´½ß½ ¾µ ÓÒ× ÕÙ ÒØÐÝ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ø ÓØ µ ¼¼ ´½ß½ ¿µ ¿ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ Ì Ð Ø¹ Ò × Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ù Ò ¸ Ø Ö Ø¹ Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ º Ì ØÛÓ × × ÒÒÓØ ÒØ ÐÐÝ ÕÙ Ð ÙÒÐ ×× ÓØ Ö ÕÙ Ð ØÓ Ø × Ñ ÓÒ×Ø Òغ Ì Ö ÓÖ ¸ ¼¼ Ì ØÓÖ Ý Û ØÓÖ ÓÒ Ø Ð Ø¹ Ò × ¾ Ó×¾ ¾ µ × Ò¾ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ´½ß½ µ Ò ´½ß½ Ø × Ñ Ú Ö Ð ¸Û Ó Ø Ò ´Ù¾ · ¾ µ ¼¼ · ¾Ù ¼ ´½ß½ × ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ó ´½ß½ ¿µ¸ Ò ¼¼ Ù¾ · ´Ù¾ · ½  Ñ¾ · ¸ º º¸ Ø ÒÚ Ö× Ó Ø Ñ Ò ÓÑÔÓ× × ÓÐÐÓÛ× ¾ ½ × Ò¾   Ù¾ · Ѿ ¾ Ù¾ ·  ½´ ¼¼ ´½ß½ ¾ µ ÒØÓ ´½ß½ ¿µ Ò ¾ ÓÑ Ò Ò · ÓØ µ · ¼ ¾ ×Ò µ ¼¼ ¼¼ ´Ùµ · ¾Ù ´ µ · Ó× ¼ ¼ ´Ùµ   Ò´Ò · ½µ   × Ö « Ö ÒØ ´½ß½ ½µº Ì × Õ׺ ´½ß Ù¾ · ´ µ · Ò´Ò · ½µ × Ò ¼¼ Ì ¾ ´ µ · Ѿ ´ µ Ѿ ¾ Ѿ × Ò¾ ¾   ×ÑÒ ´Ùµ ´ µ ¼ ¼ ¼ µ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ´½ß½ µ Ì ØÛÓ × × Ö ÙÒ Ø ÓÒ× Ó « Ö ÒØ Ò Ô Ò ÒØ Ú Ö Ð × Ò ÑÙ×Ø Ø ÓÖ ÓÒ×Ø Òغ ÒÓØ Ò Ø × ÓÒ×Ø ÒØ Ý Ò´Ò · ½µ¸ Û ¬Ò ÐÐÝ Ø ´Ù¾ · µ Ö ¹ ´½ß½ µ ´½ß½ µ ´½ß½ µ Ø Ø Ö ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× ÒØÓ Û Ø Ô ÖØ Ð Ð ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß½ µ × ÓÑÔÓ× Ý Ø × Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ö Ð × ÓÒ Ò Ø Ö µ Ò ´½ß µ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ö Ø × Ñ × Ò Ø ×Ô Ö Ð × ¸ ¬Ö×Ø ÕÙ Ø ÓÒ × « Ö Òغ Ì ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ× Ù ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ´½   ¾µ ´½   ؾ µ ´Û ¬Ö×Ø Ò × ÓÒ ¼¼ ¼¼ ´ µ  ¾ ¼ Ö Ô ½µ Ø Ò Ó× ´½ß½ ¼µ ÕÙ Ø ÓÒ× ÒØÓ ´ µ · Ò´Ò · ½µ ¾   ½Ñ   Ѿ ´Øµ   ¾Ø ´Øµ · Ò´Ò · ½µ   ½   ؾ Ð Ò ¼ ´½ß½ ½µ ´Øµ ¼ Û Ö Ø ÓÚ Ö Ö Ò Ø ×Ø ØØ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø Ò Û Ö ÙÑ ÒØ× Ò Øº ÖÓÑ ×Ô Ö ´ µ ¾ ¼ Ö ÜÔÖ ×× Ò Ø ÖÑ× ÖÑÓÒ × Û Ö ÐÖ Ý ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × ¿ Ñ Ð Ö Û Ø Ø ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ó× Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ´Øµº ÆÓØ Ø Ø ´ µ × Ø ×¬ × ÓÖÑ ÐÐÝ Ø × Ñ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ × ´Øµ¸ Ò Ñ Ðݸ Ä Ò Ö ³× ÕÙ Ø ÓÒ ´½ß µº × Û Ú × Ò¸ Ø × « Ö ÒØ Ð ÕÙ ¹ Ø ÓÒ × ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒÑ Ò Ä Ò Ö ³× ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø × ÓÒ Ò ÉÒÑ º ÓÖ ´Øµ¸ Û Ö Ø Ó× ¸ Ø ÉÒÑ ´Øµ Ö ÖÙÐ ÓÙØ ÓÖ Ó Ú ÓÙ× Ö ×ÓÒ׸ × Û Ú × Ò Ò Ë Øº ½º º ÓÖ ´ µ¸ ÓÛ Ú Ö¸ ÓØ × Ø× Ó ÙÒ Ø ÓÒ× ÈÒÑ ´ µ Ò ÉÒÑ ´ µ Ö ÔÓ×× Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ø Ý ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ Ø Ò Ò  ´Ò·½µ Ò Ø ×Ô Ö Ð × º Ò ÐÐݸ ØÛÓ « Ö ÒØ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö Ö ´½ß½ µ × × ÓÖ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó× Ñ Ò × Ò Ñ º Ï ×ÙÑÑ Ö Þ ÐÐ Ò Ú Ù Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ× È ´ µ È ÒÑ ´ ´ µ À Ö Ò Ò Ñ Î ´Ù Î ´Ù Ö Ò µ µ Ù ÒÑ ´Ùµ È ´½ß½ ¾µ ÓÖ × Ò Ñ Ö× ¼ ½ ¾ ÒÑ Ù ÒÑ Ù É Ù ÒÑ É Ó× µ Ó× Ñ ÒØ ÓÖ ÒÑ ´ È ¸ × Ó× µ ÓÖ º À Ò ¸ Ø Ó× Ñ × ÒÑ Ó× Ñ ÈÒÑ ´ Ó× µ × ÒÑ ÙÒ Ø ÓÒ× ´½ß½ ¿µ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ ¡Î ¼¸ Ø Ø ×¸ ÖÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÖÓÑ Ø × ÙÒ Ø ÓÒ× Û Ñ Ý ÓÖÑ Ý Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ø × Ö × Î ´Ù µ ½ Ò Ò ¼Ñ ÒÑ È ¼ È Î ´Ù µ Ò ¼Ñ É ÒÑ ÈÒÑ ´ À Ö Ó× µ Ó× Ñ · É ¼ ¡ ÒÑ ÒÑ ÈÒÑ ´ ½ Ò Ù ÒÑ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ Ù ´½ß½ µ ¡ ÒÑ Ó× µ Ó× Ñ · × Ø × Ñ Ñ ÒÓÖ Ü × Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ ÙØ ¬Ü ÐÐ Ô×Ó Û Ñ Ý ÐÐ Ø Ö Ö Ò ÐÐ Ô×Ó ´ º ½º½½µº Ì Ú × ÓÒ Ý ÈÒÑ ´ µ ÓÖ ÉÒÑ ´ µ × ÔÓ×× Ð Ù× Ø Ý Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Ø× ÔÙÖÔÓ× × ØÓ × ÑÔÐ Ý Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ò ØÓ Ñ Ø Ó Æ ÒØ× ÒÑ Ò ÒÑ Ö Ðº ¼ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð× Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ø ÓÖÝ z P u b F1 F2 E a u2 + E 2 refere nce ellipsoid º ½º½½º Ê Ö Ò ÐÐ Ô×Ó Ò ÐÐ Ô×Ó Á Ø ÒØÖ ØÝ Ö Ù × ØÓ Þ ÖÓ¸ Ø Ù ÓÑ ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ö ×Ô Ö Ö Ê Ù× Ø Ò Ø × Ñ Ü × Ò Û ¬Ò ÐÑ ÈÒÑ Ù ¼ Ù ÈÒÑ Ò Ö Ê Ò Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ø ÐÐ Ô×Ó Ù ÓÑ × Ø Ò Ö ÕÙ Ð ØÓ Ø Ö Ù× Ê ÐÑ ¼ ÉÒÑ Ù ÉÒÑ Ê Ò·½ Ö ´½ß½ µ Ø Ø ¬Ö×Ø × Ö × Ò ´½ß½ µ ÓÑ × ´½ß½½ µ¸ Ò Ø × ÓÒ × Ö × Ò µ ÓÑ × ´½ß½½ µº Ì Ù׸ Û × Ø Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÈÒÑ ´ Ù µ ÓÖÖ ¹ × ØÓ Ö Ò Ò ÉÒÑ ´ Ù µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ö  ´Ò·½µ Ò ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ ×º Ò ¸ Ø ¬Ö×Ø × Ö × Ò ´½ß½ µ × ÖÑÓÒ Ò Ø ÒØ Ö ÓÖ Ó Ø ÐÐ Ô×Ó Ù ¸ Ò Ø × ÓÒ × Ö × Ò ´½ß½ µ × ÖÑÓÒ Ò Ø× ÜØ Ö ÓÖ Ø × × × Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ó ×ݺ ÓÖ Ù ¸ Ø ØÛÓ × Ö × Ö ÕÙ Ð ×Ó Ø ´½ß½ ×ÔÓÒ À δ ½ µ Ò Î´ Ò ¼Ñ ¼ µ ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ Ó× Ñ · ÒÑ ÈÒÑ ´ Ó× µ × Ò Ñ ´½ß½ µ Ì Ù׸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø³× ÓÙÒ ÖÝ¹Ú ÐÙ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø ÐÐ Ô×Ó Ó Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ × ×ݺ Ï ÜÔ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´ µ¸ Ú Ò ÓÒ Ø ÐÐ Ô¹ ×Ó Ù ¸ ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð ÖÑÓÒ × Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÙÑ ÒØ× ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö Ù Ð Ø ØÙ ¸ Ó ÒØÖ ÐÓÒ ØÙ º Ì Ò Ø ¬Ö×Ø × Ö × Ò ´½ß½ µ × Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÒØ Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø × ÓÒ × Ö × Ò ´½ß½ µ × Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÜØ Ö ÓÖ Ö Ð Ø ÔÖÓ Ð Ñº ½º½ ÐÐ Ô×Ó Ð ÖÑÓÒ × ½ ÓÖÑÙÐ ´½ß½ µ × ÓÛ× Ø Ø ÒÓØ ÓÒÐÝ ÙÒ Ø ÓÒ× Ø Ø Ö ¬Ò ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó ×Ô Ö Ò ÜÔ Ò ÒØÓ × Ö × Ó ×ÙÖ ×Ô Ö Ð Ö¹ ÑÓÒ ×º ËÙ Ò ÜÔ Ò× ÓÒ × Ú Ò ÔÓ×× Ð ÓÖ Ö Ø Ö Ö ØÖ ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ× ¬Ò ÓÒ ÓÒÚ Ü ×ÙÖ º Ö Ñ Ö ÓÒ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý Ì ÐÐ Ô×Ó Ð¹ ÖÑÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × Ù ´ÓÖ ¬ µ¸ Ö Ø Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × ÓÖ Ø ×ÓÐ Ù× Ó ØØ Ò ÐÓ× ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ä ÔÐ ³× ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÓÖ Ø Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ó Ø Ö Ö Ò ÐÐ Ô×Ó Ò Ë Øº ¾º º Ì Ö Ò Ñ ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× ÓÖ Ù ¬ Ñ Ø Ð ØÓ ÓÒ Ù× ÓÒ Û Ø Ø ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × ³ º ÁÒ Ø ÔÖ × ÒØ ÓÓ ¸ ÐÐ Ô×Ó Ð ÓÓÖ Ò Ø × Û ÐÐ ÐÛ Ý× ÒÓØ ÐÐ Ô×Ó Ð ¹ Ó Ö Ô ÓÓÖ Ò Ø × ¸ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ð×Ó ÐÐ Ó Ø ÓÓÖ Ò Ø × ¸ Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ý³ º ¾ ¾º½ Ö Ú ØÝ ¬ Ð Ó Ø ÖØ Ö Ú ØÝ Ì ØÓØ Ð ÓÖ Ø Ò ÓÒ Ó Ý Ø Ö ×Ø ÓÒ Ø ÖØ ³× ×ÙÖ × Ø Ö ×ÙÐØ ÒØ Ó Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ò Ø ÒØÖ Ù Ð ÓÖ Ó Ø ÖØ ³× ÖÓØ Ø ÓÒ Ò × ÐÐ Ö Ú Øݺ Ì Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Û Ó× ÓÖ Ò × Ø Ø ÖØ ³× ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ Ò Û Ó× Þ ¹ Ü × Ó Ò × Û Ø Ø ÖØ ³× Ñ Ò Ü × Ó ÖÓØ Ø ÓÒ ´ º ¾º½µº Ì Ü¹ Ò Ý¹ Ü × Ö ×Ó Ó× Ò × ØÓ Ó Ø Ò Ö Ø¹ Ò ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ÓØ ÖÛ × Ø Ý Ö Ö ØÖ Öݺ ÓÖ ÓÒÚ Ò Ò ¸ Û Ñ Ý ××ÙÑ Ò Ü¹ Ü × Û × ××Ó Ø Û Ø Ø Ñ Ò Ö ÒÛ Ñ Ö Ò ´ Ø ÔÓ ÒØ× ØÓÛ Ö × Ø Ñ Ò Ö ÒÛ Ñ Ö Òµº ÆÓØ Ø Ø Û Ö ××ÙÑ Ò Ò Ø × ÓÓ Ø Ø Ø ÖØ × ×ÓÐ Ó Ý ÖÓØ Ø Ò Û Ø ÓÒ×Ø ÒØ ×Ô ÖÓÙÒ ¬Ü Ü ×º Ì × × Ö Ø Ö × ÑÔÐ ¬ ××ÙÑÔØ ÓÒ¸ × ÅÓÖ ØÞ Ò ÅÙ ÐÐ Ö ´½ µº Ì ÒØÖ Ù Ð ÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ñ ×× × Ú Ò Ý ¾ Û Ö ×Ø Ò ÙÐ Ö Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø ÔÜ ×Ø ×Ø Ò ÖÓÑ Ø ÖØ ³× ÖÓØ Ø ÓÒ Ò ¾ Ô ´¾ß½µ Ô · ݾ ´¾ß¾µ Ü × Ó ÖÓØ Ø ÓÒº Ì Ú ØÓÖ Ó Ø × ÓÖ z !

Download PDF sample

Rated 4.31 of 5 – based on 26 votes